Jeśli chcesz być informowany o nowych ofertach podaj swój e-mail:

KATALOG

 

 

1.           Achmatowa Anna: Poemat bez bohatera. Tryptyk 1940 - 1962. Przekł. G. Gieysztor.

              Warszawa 1998. Wydaw. “Twój Styl”. 8, s.147, (1). opr. /wyd. dwujęzyczne/.

10,-

 

2.           Adamski Jerzy: Historia literatury francuskiej. Zarys. Wrocław 1966. Ossol. 8, s.348,

              opr. pł.

20,-

 

3.           Akta stanów Prus Królewskich. T.VII (1516 - 1520). Wyd. M.Biskup i J.Janosz -

               Biskupową.Warszawa - Poznań - Toruń 1986. PWN. 8, s.XX, 428, brosz. Tow. Nau-

               kowe w Toruniu. Fontes 71.

20,-

 

4.           Akty Powstania Kościuszki. Wydali Sz.Askenazy i W.Dzwonkowski. T.1.Cz.1. Pro-

               tokóły i dzienniki Rady Za­stępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej. Kra-

               ków 1918. AU. 8, s.LXXVII, 471, brosz. /blok luź­ny/.

100,-

 

5.           Album Legionów Polskich. Pod protektor. Szefa Wojskowego Biura Historycznego

               gen. J.Stachiewicza. Oprac. tekst. W.Lipiński. Materiał fotograficzny E.Quirini.

               Akwarele i rys. J.Swirysz - Ryszkiewicz i A.Nałęcz - Korzeniowski. Oprac. graf. A.

               Girs i B.Barcz. Warszawa 1933. Gł. Księg. Wojskowa. 4, s.(4), 363, ilustr., opr. obw.

               Reprint W.A.iF. 1989.

100,-

 

6.           Album malarstwa polskiego. Paris (b.r.). Edit. I.Lapina. Folio, s.(1), 29, 50 ilustr. na oddz.

               tabl. wraz z tekstem w jęz. pol. i franc., teka.

180,-

 

7.           Album widoków miasta i Międzynarodowych Targów w Poznaniu. Poznań (1929).

               Druk. Św. Wojciecha. 8 podł., (2) 24 rotograwiury.

50,-

 

8.           Allchin Briget, Allchin Raymond: Narodziny cywilizacji indyjskiej. Warszawa 1973.

               PWN. 8, s.520 (6), ilustr. na oddz. tabl., opr. brosz. obw. Biblioteka Problemów T.180.

25,-

 

9.           Ameisenowa Zofia: Legenda Aurea. Z warsztatu Parentina w Bibliotece Zamoyskich

               w Warszawie. Kraków 1936. Druk. W.L Anczyca. 8, s.17, tabl. 9.

15,-

 

10.         Ammers - Kuller Van Jo: Karin i Lila. Przekł. Z.Glarska. Kraków 1943. Księgarnia

               Powszechna. 8, s.204, opr.

15,-

 

11.         Antoniewicz Karol: Czytania świąteczne dla ludu naszego przez... Wyd.3. Oddział I.

               i II. razem. Od pierw­szego Stycznia do pierwszego Lipca. Kraków 1852. W Księg.

               i w Wyd. Dzieł Katolickich. 16d, s.207, portret autora. opr. /ślad po pieczęci/.

30,-

 

12.         Antoniewicz Karol: Kazania. T.1. Kraków 1890. Nakł. J.Badeni. 8, s.486, opr. psk.

30,-

 

13.         Antonioni Michelangelo: Scenariusze:Przygoda, Noc, Zaćmienie, Czerwona pustynia,

               Powiększenie. Warsza­wa 1989. W.A.i F. 8, s.303, (3), fot. na oddz. tabl. opr. brosz.

12,-

 

14.         Arct Zbysław: Dziwne historie książki. Wrocław 1969. Ossol. 16d, s.247, (3), ilustr.,

               opr. Książki o książce.

12,-

 

15.         Armes et Armures Russes. 164 illustrations dont 133 en couleurs. Leningrad 1982.

               Éditions D`Art. Aurore. 4, s.202, (2). opr. pł, obw.

40,-

 

16.         Arrasy flamandzkie w Zamku Królewskim na Wawelu. Dzieło oprac. pod kierunkiem

               J.Szablowskiego.Warsza­wa 1975. Arkady. 4, s.501, (2), 91 ilustr barwnych, 44 ilustr.

               czarno-białych, opr. psk. obw.

160,-

 

17.         Artur i Wanda. Dzieje miłości Artura Grottgera i Wandy Monne. Listy i pamiętniki

               ilustrowane licznemi, prze­ważnie nieznanemi dziełami artysty. Podali do druku M.

               Wolska i M.Pawlikowski. T.1-2. Medyka - Lwów 1928. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8, s.(2),

               484, tabl.5; (4), 367, tabl.5, opr. razem.  Bibl. Medycka opus 4.

90,-

 

18.         Artystyczne zbiory Wilanowa.Warszawa 1979.W.A.iF. 4, s.228, 184 ilustr.,opr. pł. obw.

25,-

 

19.         Askenazy Szymon: Gdańsk a Polska. Warszawa (1923). Gebethner i Wolff. 8, s.IX,

               207, ilustr., opr. pł.

30,-

 

20.         Atlas encyklopedyczny PWN. Warszawa 1998.Instituto Geografico De`Agostini,

               PWN. Folio, s.352, in­deks, ilustr., opr. obw.

65,-

 

21.         Atlas Miasta Krakowa. Oprac. Instytut Geografii UJ, Wydz. Geodezji i Gospodarki

               Gruntami Urzędu Mia­sta Krakowa. Pod red. K.Trafasa. Warszawa - Wrocław 1988.

               PPWK. s.(12), 47 plansz, teka kartonowa o wym.:37x45 cm.

80,-

 

22.         Aubineau Leon: Siostrzyczki ubogich. Przekł. z francuskiego. Kraków 1853. Nakł. A.

               hr. Sołtykowej. 8, s.54, brosz.

10,-

 

23.         Auerbach Marian, Golias Marian: Gramatyka grecka. Wyd.4. Warszawa 1985.PWN.

               8, s.234 (1). opr. brosz.

12,-

 

24.         Augustowski Bolesław: Lądy i oceany. Zarys geografii fizycznej świata. Warszawa

               1964. Państwowe Za­kłady Wydawnictw Szkolnych. 8, s.348 (4), ilustr., opr.

10,-

 

25.         Augustyn Św.: Pisma. Przekł. Fr. Wawrowski. Gniezno 1852. Nakł. i druk. J.B.Langiego.

               16, s.VII, 243, opr.

30,-

 

26.         Avermaete Roger: Rembrandt i jego czasy. Warszawa 1978. PIW. 8, s.241, (2), ilustr.

               na oddz. tabl. opr., obw.

11,-

 

27.         Awancin X.M.: Rok Chrystusowy.Czyli rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i na-

               uce Pana naszego Jezu­sa Chrystusa. Przez... Z łac. przerobił i do użytku wszystkich

               zastosował Xiądz... (Jełowicki Aleksan­der). Berlin 1867. W Xięgarni B.Behra. 8,

               s.XLVIII, 575, opr. psk. /pieczęcie własnościowe/.

60,-

 

28.         Babicz Józef, Walczak Wojciech: Zarys historii odkryć geograficznych. Warszawa

               1968. PWN. 8, s.353 (1), ilustr., opr. pł. obw.

16,-

 

29.         Bacon Franciszek: Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy. Przekł. W.Kornatowski,

               J.Wikarjak. Wstęp J.Szacki. Warszawa 1995. Alfa. 8, s.130, (4), opr.

10,-

 

30.         Badeni Jan: Studya i szkice. T.1-3. Kraków 1898. Nakł. autora. 16d, s.(4), 370 (1); (4),

               360, (1); (4), 289, (2). opr. razem.

60,-

 

31.         Baedeker Karl: Italy. From the Alps to Naples. With 93 maps and plans. Leipzig

               1928. Karl Baedeker. 16d, s.XL, 488, mapy, plany, opr. oryg. pł.

65,-

 

32.         Baedeker Karl: Le Nord-Ouest de la France. De la frontiere Belge a la Loire. Excepte

               Paris. Manuel du Voyage par... 5 edition. Avec 8 cartes et planes de villes. Leipzig

               1895. Karl Baedeker. 16, s.XXIX, 361. opr. oryg. pł.

80,-

 

33.         Baedeker Karl: Österreich (ohne Galizien, Dalmatien, Ungarn und Bosnien). Hand-

               buch für Reisende. Leipzig 1913. Verlag von K.Baedeker. 16, s.XXXVIII, 384, mapy,

               plany, opr. oryg. pł./stan bardzo dobry/.

200,-

 

34.         Baedeker Karl: Paris nebst einigen Rowten durch das nördlische Frankreich. Hand-

               buch  für Reisende von... Mit 16 Karten und 34 Plänen und Grundrissen. 16 Auflage.

               Leipzig 1905. K.Baedeker. 16, s.XLVIII, 432, 48 Plananhang, opr. oryg. pł.

120,-

 

35.         Baedeker Karl: Die Schweiz. Nebst den Angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savo-

               yen und Tirol. Hanbuch fur Reisende von... 35 Aufl. Mit 77 Karten, 21 Stadtplanen

               und 14 Panoramen. Leipzig 1895. Karl Baedeker. 16, s.XLII, 586. opr. oryg. pł. /brak k.

               przedtytułowej/.

150,-

 

36.         Baird Patrick D.: Świat polarny. Warszawa 1967. PWN. 8, s.340 (1), ilustr.,opr. pł. obw.

16,-

 

37.         Bajor Alicja, Natuniewicz Halina: Pan Tadeusz w ilustracjach. Gdańsk 1984. KAW. 8,

               s.259, ilustr., opr., obw.

20,-

 

38.         Bakanowski Adolf: Moje wspomnienia 1840 - 1863 - 1913. Wydał i objaśnieniami

               opatrzył ks. T.Olejniczak. Lwów 1913. Nakł. XX.Zmartwychwstańców. 8, s.226, brosz.

               /pieczęcie/.

20,-

 

39.         Bałaban Majer: Żydowskie miasto w Lublinie. Z rys. Karla R. Henkera. Lublin 1991.

               Wydaw. “FIS”. s.135, proj. okł. i s. tyt. K.Klępka.

12,-

 

40.         Bałutowa Bronisława: Dramat Bernarda Shaw. Łódź 1957. Ossol. 8, s.199, (1), okł. oryg.

               brosz. Łódzkie Tow. Naukowe nr 25.

10,-

 

41.         Banach Andrzej: Lekcja z nut. Kraków 1971. PWM. 8, s.327, (3), ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

42.         Banach Jerzy: Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej. Warszawa

               1984. PWN. 4, s.254, (2), ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. obw.

25,-

 

43.         Banaś Paweł: Polskie współczesne szkło artystyczne. Wrocław 1982. Ossol. 8, s.246,

               (1), ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

44.         Bandtkie Jan Wincenty:Jus Polonicum codicibus veteribus manuscriptis et editionibus

               quibusque collatis, edidit:... Warszawa 1831. 4, s.XXII, 427, 9, opr. /ślady po zalaniu,

               pieczęcie własn. skasowane/.

200,-

 

45.         Bar Adam: Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski doty-

               czących oprac... przy współudziale W.Wisłockiego i T.Godłowskiego. T.1-3. Kraków

               1936. Nakł. Krakowskiego Koła Zw. Bibljotekarzy Pol. 8, s.XXXVIII, (2),230, (1);240; (3),

               150. opr.Prace Bibljoteczne KrakowskiegoKoła Zw. Bibljotekarzy Polskich. T.VII-IX.

               Reprint W.A.i F. 1980.

30,-

 

46.         Baranowski Bogdan: O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII,

               XVIII w. Łódź 1988. Wydaw. Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej. 8, s.255, (1). opr. brosz.

10,-

 

47.         Baranowski Bogdan: W kręgu upiorów i wilkołaków. Łódź 1981. Wydaw. Łódzkie.

               8, s.324, brosz. /dedykacja/.

15,-

 

48.         Barański Franciszek: Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe.

               Cz.2.: Słowa. Wyd.6. Lwów (b.r.). Nakł. Księg. Polskiej B.Połonieckiego. 16 podł.,

               s.XVI, 223.

30,-

 

49.         Barenbaum Josif: Książka w Petersburgu. Przekł. J.Jakubowski. Wrocław 1988. Ossol.

               Wrocław 1988. Ossol. 16d, s.238, (2), ilustr., opr. Ksiązki o książce.

12,-

 

50.         Bartel Kazimierz: Perspektywa malarska. Zasady -zarys historyczny estetyka. T.1.

               Z 397 ilustracjami. Lwów - Warszawa 1928. Książnica - Atlas. 8, s.312, brosz.

40,-

 

51.         Bartkiewicz Zygmunt: Krwią i atramentem. Nowele.Warszawa (b.r.).Gebethner i Wolff.

               16d, s.248, opr.

15,-

 

52.         Bartoszewicz Kazimierz: Łyki i Kołtuny. Pamiętnik mieszczanina podlaskiego

               (1790-1816). Kraków (b.r.). Nakł. Księg, J.Czerneckiego. 8, s.134, (1).

15,-

 

53.         Basham Arthur L.: Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego.Przekł.

               Z.Kubiak.  Wyd.3 zmie­nione i poszerzone. Warszawa 2000. PIW. 8, s.517, ilustr.

               barwne i czarno-białe w tekście i na oddz. tabl. opr. Seria  Rodowody Cywilizacji.

40,-

 

54.         Baszkiewicz Jan: Danton. Warszawa 1990. PIW. 8, s.380 (2), ilustr. opr. pł. obw.

               Seria Biografie sławnych lu­dzi.

8,-

 

55.         Batowski Henryk: Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień - wrzesień 1939.

               Poznań 1984. Wydaw. Poznań­skie. 8, s.506, (1). opr. ppł.

14,-

 

56.         Batowski Henryk: Słownik nazw miejscowych Europy środkowej i wschodniej XIX

               i XX wieku. Współ­czesne i historyczne nazwy miast i innych najważniejszych miej-

               scowości w 24 językach. Warszawa 1964. PWN. 8, s. XLIV, (2), 85, (1). opr. pł., obw.

30,-

 

57.         Bauer Bern. M.: Judaizm jako dowód chrześcijanizmu. Sześć konferencyi mianych

               w Wiedniu podczas adwentu w roku 1865. Kraków 1868. Nakł. i druk K.Budweisera.

               8, s.174, opr. /pieczęcie/.

20,-

 

58.         Baum Gregory: W stronę jedności. Kraków 1964. Znak. 8, s.232, (4), opr. pł. obw.

10,-

 

59.         Baur Veronika: Kerzenleuchter aus Metall. Geschichte Formen Technik. München

               1977. Callwey. 4, s.184, ilustr., opr. pł. obw. /ilustrowany katalog lichtarzy/.

80,-

 

60.         Bąkowski Klemens: Zamek Krakowski. Przewodnik dla zwiedzających z dodaniem

               historii Wawelu z 4 planami i 23 rycinami. Wyd.2. Kraków 1907. Sp. Wydaw. Polska

               8, s.104, ilustr., opr. oryg.

30,-

 

61.         Beauchamp Paul: Psalmy nocą i dniem. Warszawa 1985. Wydaw. Przeglądu Powszech-

               nego. 8, s.248, (2), brosz.

8,-

 

62.         Bentkowski Felix: Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem

               ogłoszonych. T.1-2. War­szawa - Wilno 1814. Nakł. Zawadzkiego i Komp. 8, s. XXIV,

               712; XII, 830. opr. Reprint W.A.i F. 1982.

60,-

 

63.         Berget Alphonse, Rudaux Lucien: L`Air. 700 Reproductions Photographiques, 276

               Contes on Dessins, 8 Cartes hors-texte en couleurs, 9 Hors-texte en couleurs, 20

               Heliogravures. Paris 1927. Larousse. 4, s.310, (2), ilustr., opr. psk.

80,-

 

64.         Bergner Rudolf:Monaco i jaskinia gry. Warszawa (b.r.). Księg. Nakładowa Alfreda

               Zonera. 8, s.120, brosz.

8,-

 

65.         Berkovec Jiri: Dworzak. Kraków 1976. PWM. 8, s.318, ilustr., opr. pł. obw.

12,-

 

66.         Bernstein Carl, Politi Marco: Jego Świętobliwość Jan Paweł II. i nieznana historia

               naszych czasów. Przekł. A.Grabowski. Warszawa 1999. Da Capo. 8, s.558, (1), ilustr.,

               opr. obw.

40,-

 

67.         Berthet Eligiusz: Młodzież w pięciu częściach świata przez... Wyd.2 ozdobione 40 rys.

               Warszawa 1905. Nakł. i druk M.Arcta. 8, s.141, (2), okł. oryg.

20,-

 

68.         Beuken Gertrud: Alte Bestecke. Ein Beitrag zur Geschichte der Tischkultur. München

               1978. Callwey. 4, s.184, ilustr., opr. /ilustrowany katalog sztućców/.

90,-

 

69.         Białogłowy. Opowiadanie dla młodzieży. Tłum. z ang. A.B. Warszawa 1910. Wydaw.

               M.Arcta. 8, s.90, okł. oryg.

20,-

 

70.         Białostocki Jan: Albrecht Dürer. Warszawa 1970. “Ruch”. 4, s.90, (2), ilustr. w tekście

               i na oddz. tabl.

35,-

 

71.         Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments, Wie solche

               von Doctor Martin Luther... Nürnberg 1770. In Verlegung der Johann Andrea Endterischen

               Handlung. Folio, k. nlb. 48, s.1181, (23), 18 mdzrt całostr. (Luter i książęta, sceny biblijne),

               winiety drzeworyt. w tekście. /Blok w stanie dobrym, z oprawy pozostały jedynie dwie

               deski z narożnikami/.

1800,-

 

72.         Biblioteka Lwowska.

               Abraham Władysław: Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. Lwów 1909.

               Nakł. Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa. 8, s.63.

               Biołynia - Chołodecki Józef: Cmentarz Stryjski we Lwowie. Lwów 1913. Nakł. Tow.

               Miłośników Przeszłości  Lwowa. 8, s.90.

               Czołowski Aleksander: Wysoki Zamek. Lwów 1910. Nakł. Tow. Miłośników Przesz-

               łości Lwowa. 8, s.126.

               opr. razem. Bibl. Lwowska T.2. Reprint - Warszawa 1990. PDW.

15,-

 

73.         Biblioteka Lwowska.

               Charewiczowa Łucja: Czarna kamienica i jej mieszkańcy. Lwów 1935. 8, s.160.

               Bałaban Majer: Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. Lwów 1909. 8, s.99, ilustr.

               opr. razem. Bibl. Lwowska T.3. Reprint - Warszawa 1990. PDW.

15,-

 

74.         Biblioteka Lwowska.

               Jaworski Franciszek: Nobilitacja miasta Lwowa. Lwów 1909. 8, s.59.

               Sochaniewicz K.: Herb miasta Lwowa. Lwów 1933. 8, s.79.

               Zygmuntowicz Zygmunt: Józef Piłsudski we Lwowie. Lwów 1934. 8, s.94, (2),

               ilustr.opr. razem. Bibl. Lwowska T.4. Reprint - Warszawa 1989. PDW.

15,-

 

75.         Biblioteka Lwowska.

               Jaworski Franciszek: Królowie polscy we Lwowie. Lwów 1912. 8, s.134.

               Opałek Mieczysław: Obrazki z przeszłości Lwowa. Lwów 1931. 8, s.104, ilustr.

               opr. razem. Bibl. Lwowska T.5. Reprint - Warszawa 1990. PDW.

15,-

 

76.         Bieleszewski Ludwik: Byśmy Cię Boże chwalili. Poznań 1980.Księg. Św. Wojciecha.

               16, s.183.

6,-

 

77.         Bieniarzówna Janina, Małecki Jan: Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach. Warszawa

               1965. [b.w.] 8, s.324, ilustr., opr.

15,-

 

78.         Bień Adam, Cierniak Jędrzej: Teatry ludowe w Polsce. Dotychczasowy rozwój ruchu,

               możliwości ideowe i organizacyjne na przyszłość. Oprac... Warszawa 1928. Wydaw.

               Zw. Teatrów Ludowych. 8, s.122, (1), ilustr., opr. pł.

16,-

 

79.         Biliński Bogdan: Kłodzko. Kłodzko 1947. PTT. 16, s.36, (2), plan, ilustr., brosz.

12,-

 

80.         Bima Karol: Slovenske Sokolstvo v Amerike. Praha 1926. Nakł. Ceskoslovenskej

               Obce Sokolskej. 8, s.29, opr.

8,-

 

81.         Birkowski Fabian: Kazania obozowe o Bogarodzicy, przytem nagrobek Osmanowi

               cesarzowi tureckiemu insze kazania o ś. Jacku i B. Kantym przez...Wyd.K.J.Turowskie-

               go. Kraków 1858. Nakł. Wydaw. Bibilioteki Polskiej. 8, s.237. /pieczęcie/.

20,-

 

82.         Bisanz Gustaw: Budownictwo lądowe. Streszczenie wykładów prof. G.Bisanza w c. k.

               szkole politechnicznej we Lwowie, oprac. przez słuchacza Jakóba Bałabana. Część I.:

               Konstrukcye z drzewa. Lwów 1885. 4, s.174, IV, liczne szkice w tekście. /egz. pisany

               ręcznie, odbity na powielaczu w roku j.w./

100,-

 

83.         Bitwa nad Wyspami Brytyjskimi. Sprawozdanie Ministerstwa Lotnictwa z historycz-

               nych dni 8 sierpnia - 30 września 1940. Londyn (1940). 8,s.34, brosz.

15,-

 

84.         Black Jeremy: Europa XVIII wieku 1700-1789. Przekł. J.Mikos. Warszawa 1997. PIW.

                8, s.582, ilustr., opr. Dzieje Europy.

25,-

 

85.         Black Jeremy, Green Anthony: Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony,

               symbole. Katowice 1998. Wydaw. Książnica. 16d, s. 247 (1), ilustr., opr. Słowniki

               Encyklopedyczne “Książnicy”.

12,-

 

86.         Bluche Francois: Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV. Warszawa

               1990. PIW. 8, s.327, ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. obw.

14,-

 

87.         Blum Helena: Olga Boznańska. Zarys życia i twórczości. Kraków 1964.WL. 8, s.148,

               ilustr., brosz. obw.

30,-

 

88.         Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania. Praca

               zb. pod red. R.Bara. Niepokalanów 1974. OO. Franciszkanie. 8, s.430, opr. pł.

15,-

 

 

89.         Bogdalski Czesław: Misye w Królestwie Polskim odprawione w roku 1906 przez ojców

               zakonu Braci Mniejszych prowincyi Galicyjskiej. Kraków 1907. Nakł. zakonu Braci Mniej-

               szych. 8, s.101, brosz. /ślady zalania, pieczęcie/.

15,-

 

90.         Bogucka Maria: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1974. WP.

               s.440, (4), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

91.         Bogucka Maria: Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław 1991. Ossol.. 8, s.435,

               (2), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

92.         Bogucka Maria: Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI - XVII. Warszawa 1997.Wydaw.

               “Trio”. 8, s.255 (2), ilustr. na oddz. tabl., opr.

12,-

 

93.         Bogurodzica. Starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem organów

               zharmonizował. Stanisław Bursa, ozdobił. Jan Bukowski. Kraków 1910. Nakł. Krak.

               Związku Okrąg. TSL. 4, s.(12), okł. oryg. brosz.

60,-

 

94.         Bogusławski Woyciech: Dzieie teatru narodowego na trzy części podzielone oraz

               Wiadomość o życiu sław­nych artystów. Warszawa 1820. W Druk. N.Glucksberga.

               8, s.(6), 358, XXI, (3), portret autora, por­trety artystów, opr. Reprint W.A.iF.- 1965.

               /zawiera: S.W.Balicki: “Czytając Bogusławskiego”/.

30,-

 

95.         Bojarska Maria: Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa 1988. PIW. 8, s.506, ilustr., opr.

               pł. obw.

14,-

 

96.         Bojarski Wacław: Pożegnanie z mistrzem. Zebrał i oprac. J.Tomaszkiewicz. Warszawa

               1983. PAX. 8, s.199, (3), ilustr., brosz.

8,-

 

97.         Bolewski Andrzej: Mineralogia ogólna. Warszawa 1963. Wydaw. Geologiczne. 8,

               s.XI, 398, ilustr., tabele., opr. pł.

21,-

 

98.         Bolewski Andrzej, Turnau - Morawska Maria: Petrografia. Warszawa 1963. Wydaw.

               Geologiczne. 8, s.XI, 811, opr. pł.

40,-

 

99.         Boniecki Adam, Rozmowy niedokończone. Kraków 1974. Znak. 8, s.248.

10,-

 

100.       Bończa Leonard: O umiejętności mowy i wymowy. Odczyt wygłoszony w Collegium

               Novum UJ. Kraków 1917. Nakł. Koła Polonistów UJ. 8, s.53.

8,-

 

101.       Borejsza Jerzy W.: Piękny wiek XIX. Wyd.2 uzup. Warszawa 1990. Czytelnik.8, s.428,

               (2). brosz. obw.

10,-

 

102.       Borisow Jurij: Talleyrand. Warszawa 1989. Wydaw. “Współpraca”. 8, s.371.

10,-

 

103.       Bornik Franciszek: 60 kolęd i pieśni na Boże Narodzenie z melodyami.Warszawa 1905.

                Wydaw. Księg. Nakł. M.Szczepkowskiego. 16, s.113, nuty, opr. /brak str.11-12/.

25,-

 

104.       Borowy Wacław: Studia i szkice literackie. T.1-2. PIW. 8, s.636; 601.

25,-

 

105.       Borzymińska Zofia: Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych: XIX wiek.

               Warszawa 1994. Ży­dowski Instytut Historyczny w Polsce. 8, s.128 (2), ilustr. na oddz.

               tabl., opr. brosz.

6,-

 

106.       Bosch. Warszawa 1987. KAW. 4, s.127, (1), liczne ilustr., opr. Seria Geniusze sztuki.

25,-

 

107.       Boulanger Gisele: L`Art de reconnaitre les styles. Paris 1971.Hachette. 8, s.415, ilustr.,

               opr. pł. obw.

20,-

 

108.       Boulle Pierre: Most na rzece Kwai. Warszawa 1975. PIW. 16d, s.159, (1). opr. brosz.

               Seria KIK.

5,-

 

109.       Bourke Vernon J.:Historia etyki. Przekł. A. Białek. (b.m.w.) 1994. Wydaw. Krupski

               i S-ka. 8, s.417, opr. pł.

20,-

 

110.       Bossuet (Jacques Benigne). Listy do panny... w Metzu. Pisane w roku 1662. Przekł.

               J.Nałęcz. Poznań - Kraków 1887. Nakł. J.K. Żupańskiego. 8, s.315, opr. psk.

40,-

 

111.       Bóg najwyższe dobro czyli mowa serca nabożnego chrześcianina. Wrocław 1855. 16,

               s.307, (5), 1 ryc., opr. sk. /oprawa podniszczona/.

40,-

 

112.       Bradley Omar N.: Żołnierska epopeja. Warszawa 1989. Wydaw. MON. 8, s.624 (2).

               brosz. obw.

14,-

 

113.       Brandstaetter Roman: Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Cztery poematy:

               Kaznodzieja, Hiob, Tre­ny Je­remiasza, Pieśń Nad Pieśniami. Warszawa 1984. PAX.

               8, s.167 (1). opr. pł. obw.

10,-

 

114.       Brandstaetter Roman: Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Psałterz. Wstęp

               T.Merton. Warszawa 1983. PAX. 8, 287 (1). opr. pł. obw.

10,-

 

115.       Brecht Bertold: Matka Courage i jej dzieci. Kronika z wojny trzydziestoletniej. Ilustr.

               T.Kulisiewicz. Kra­ków 1965. WL. 4, s.188, ilustr., opr. pł.

40,-

 

116.       Brockington J.L.: Święta nić hinduizmu. Przekł. J.Marzęcki. Warszawa 1990. PAX.

               8, s.237, brosz.

30,-

 

117.       Brodowicz Aleksander: Pierwiosnki muzy ś.p. Aleksandra Brodowicza z dodatkiem

               krótkiego życiorysu. Kraków 1876. Nakł. M.J.Brodowicza. 8, s.116, okł. oryg. brosz.

20,-

 

118.       Brodziński Kazimierz: Wiesław. Sielanka... Wstęp krytyczny i życiorys autora oprac.

               M.Gawalewicz, ilustr. J.Kossak. Warszawa 1886. Nakł. M.Olgelbranda. Folio, s.(4),

               XXI, (3), 23, (1), tabl.6, opr. oryg. pł.

160,-

 

119.       Brodziński Kazimierz: Wiesław i Pieśni rolników przez... Wyd.5. Paryż 1867. Księg.

               Luxemburgska. 16, s.42, (2), okł. oryg. zach. brosz.

30,-

 

120.       Broniewski Stanisław: Igraszki z czasem. Wyd.2. poszerzone. Kraków 1973. WL. 8,

               s.381, ilustr.,opr. pł. obw.

15,-

 

121.       Brückner Aleksander: Dzieje języka polskiego. Wyd.2 zmienione i powiększone z 70

               rycinami w tekście i dwiema na osobnych tablicach. Lwów (1913).Nakł. Tow. Nauczy-

               cieli Szkół Wyższych. 8, s.188, opr. Nauka i Sztuka. T.III. /egz. zalany/.

20,-

 

122.       Brückner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T.1-4. Warszawa 1930 - 31, 1946.

               Krak. Sp. Wydawnicza F.Pieczątkowski i Ska. Druk. W.L. Anczyca. 8, s.VII, 653; 660;

               778; XVI, 639, opr. Reprint WP 1991.

100,-

 

123.       Brückner Aleksander: Encyklopedia staropolska, oprac... Materiałem ilustr. uzup.

               K.Estreicher. T.1-2. War­szawa 1939. Księg. Trzaski, Everta, Michalskiego. 4, s.VI,

               szp.956, (4), szp.1070, opr. pł. /brak części tab­lic/.

240,-

 

124.       Brückner Aleksander: Geschichte der russischen Litteratur. Zweite Ausgabe.Leipzig

               1909. C.F.Amelangs. 8, s.508, opr. pł.

30,-

 

125.       Brückner Aleksander, Niederle Lubor, Kadlec Karol: Początki kultury słowiańskiej.

               Kraków 1912. Nakł. AU. 8, s.219. Encyklopedia Polska. T.IV, cz.2, dział V.

20,-

 

126.       Brzękowski Jan: Buty nr 138. Kraków 1978. WL. 8, s.121, (3), brosz.

8,-

 

127.       Brzoza Jan: W sprawie “Komisyi Tymczasowej”. Lwów 1914. Nakł. Autora. 6, s.48,

               brosz.

10,-

 

128.       Brzozowski Stanisław: Legenda Młodej Polski.Studya o strukturze duszy kulturalnej.

               Wyd.2. Z portretem autora. Zdobił Jan Bukowski. Lwów 1910. Nakł. Księg. Polskiej

               B.Połonieckiego. 8, s.XI, 594, (2). opr. pł. Re­print Wydaw. Literackie 1983.

15,-

 

129.       Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. Nakł. Antoniny Brzozowskiej. Fragmentami listów

               autora i objaśnieniami uzupełnił Ostap Ortwin. Lwów 1913. Księg. Polska B.Połoniec-

               kiego. 8, s.219, brosz.

10,-

 

130.       Brzuski Henryk: Witraże średniowieczne w Kościele N.P. Maryi w Krakowie.Kraków

               1926. 4, s.36, tabl.5. Biblioteka Historii Sztuki Nr 1.

20,-

 

131.       Bugaj Roman: Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia. Wrocław 1976. Ossol. 8,

               s.252, ilustr.,brosz.

30,-

 

132.       Bujak Adam: Krakowskie pejzaże. Kraków 1980. KAW. 4 podł., s.218, ilustr., opr. pł.

               obw.

20,-

 

133.       Bujwid Odo: Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932 - 1942. Kraków 1990.WL. 8, s.416 (3),

               ilustr. na oddz. tabl.

10,-

 

134.       Bukowski Kazimierz: Biblia a literatura polska. Antologia. Wyd.1. Warszawa 1984.

               Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne. 8, s.336, ilustr., okł. oryg. brosz.

10,-

 

135.       Buliński M(elchior) ks.: Monografija miasta Sandomierza. Z portretem autora, z wido-

               kiem miasta Sandomie­rza podczas wojny szwedzkiej w roku 1656, według rysunku w

               dziele Puffendorfa, oraz 18 innymi drzeworyta­mi. Warszawa 1879. W Druk. F.Czerwiń-

               skiego i S.Niemiery. 8, s.VIII, (1), 448. opr. Reprint W.A.i F. 1988.

53,-

 

136.       Bunikiewicz Witold: Żywoty diabłów polskich. Poznań 1960. Wydaw. Poznańskie. 8,

               s.129, (5), ilustr., opr.

25,-

 

137.       Buszczyński Stefan: Duch światła. Wieszczba z dziejów przez... Kraków 1886. Nakł.

               Druk. Zw. 8, s.45.

               Buszczyński Stefan: Syn zemsty. Obraz z końca XIX w. przez... Kraków 1886. Nakł.

               Druk. Zw. 8, s.19. oprawne razem.

20,-

 

138.       Byron Jerzy Gordon: Don Juan. Przekł. E. Porębowicza. Wyd. nowe przerobione. War-

               szawa 1922. Instytut. Wydaw. “Biblioteka Polska”. 16d, s.(4), 631. opr. oryg. brosz.

               /opr. lekko zniszczona/.

8,-

 

139.       Bystroń Jan Stanisław: Paryż. Dwadzieścia wieków. 405 rycin. Lwów - Warszawa

               (1939). Książnica - At­las. 8, s.415, (1), ilustr., opr. ppł. z zach. oryg. okł. brosz.

40,-

 

140.       Bystroń Jan Stanisław: Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924. Nakł. Księg. Geogr.

               “Orbis”. 16d, s.154, (6), okł. oryg. brosz. Bibljoteczka  Geograficzna "Orbis" Ser.: III

               Polska, Ziemia i Człowiek, T.3.

30,-

 

141.       Campanella Tomasz: Miasto Słońca. Przekł. L. i P.Brandwajnowie. Warszawa 1994.

               Alfa. 8, s.101, (3).

10,-

 

142.       Camus Albert: Dżuma. Przekł. J.Guze. Warszawa 1966. PIW. 8, s.265 (1). opr. brosz.

8,-

 

143.       Caputa Józef: Chryzostom Gołębiowski nadworny kaznodzieja króła Jana III. Studium

               historyczno - literackie. Kraków 1901. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8, s.91, (2), brosz.

25,-

 

144.       Cazin Paul: Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801. Olsztyn 1986.

               Wydaw. Pojezierze. 8, s.465 (2). opr. pł. obw.

10,-

 

145.       Cellini Benvenuto: Żywot własny spisany przez niego samego. Przekł. L. Staff. War-

               szawa 1994. Wydaw. “Al­fa”. 8, s.542 (1). opr.

15,-

 

146.       Cepik Jerzy: Rafael. Opowieść biograficzna. Poznań 1990. Wydaw. Poznańskie. 8,

               s.389 (1), ilustr. na oddz. tabl., opr.

10,-

 

147.       Cepnik Henryk, Kozicki Władysław: Scena Lwowska (1780-1929). Lwów 1929. Nakł.

               Gminy m. Lwowa. 8, s.55, brosz.

15,-

 

148.       Cezar Gajusz Juliusz: Wojna domowa. Bellum Civile. Księga I.-II. Przekł. i objaśnienia

               E.Konik, W.Nowosielska - Konikowa. Wrocław 1992. Wydaw. U.W. 8, s.105, (3), ilustr.,

               brosz.

15,-

 

149.       Cezar Juliusz: O wojnie domowej. Przekł. z łac., oprac. J. Parandowski.Warszawa 1990.

               Czytelnik. 8, s.152 (3), ilustr., opr. pł. obw.

12,-

 

150.       Chamfort: Maksymy i myśli. Charaktery i anegdoty. Przekł. K.Drzewiecki, T. Boy

               - Żeleński. Warszawa 1995. Alfa. 8, s.182, (2), opr.

10,-

 

151.       Charbonnier Georges: Rozmowy z Claude Lévi-Straussem. Przekł. J. Trznadel. War-

               szawa 2000. Czytelnik. 8, s.162, (3). opr. brosz. Seria Nowy Sympozjon.

14,-

 

152.       Chełchowski Stanisław: O uprawie owsa dla użytku gospodarzy rolnych napisał...

                Warszawa 1898. Druk. Lepperta i S-ki. 16d, s.55, opr.

20,-

 

153.       Chłapowski Dezydery: Wojna w 1807 roku. Kraków 1916.N.K.N. 16, s.71.Biblioteczka

               Legionisty T.VIII.

               Chrzanowski Wojciech: Opisanie bitwy grochowskiej. Kraków 1917. N.K.N. 16, s.112,

               Biblioteczka Legionisty T.XI i XII.

               oprawne razem.

30,-

 

154.       Chłędowski Kazimierz: Dwór w Ferrarze. Wyd.2. Lwów 1930. Ossol. s. XIII, (1), 544, (1),

               40 ilustr. na oddz. tabl., tabl. genealogiczna, opr. pł. z zach. okł.

50,-

 

155.       Chmielowski Piotr: Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Kraków 1889. Nakł.

               Księg. J.K. Żupańskie­go & K.J. Heumanna. 8, s.392, IV (1). opr. ppł.

30,-

 

156.       Chodyński Ignacy: Dzieje historyczno - polityczne Europy i innych części świata na po-

               czątku wieku XIX-go, przez... T.2. Lwów 1817. Druk i nakł. J.Sohnayder. 8, s.358, (3), tabl.2,

               opr. psk.

60,-

 

157.       Chojnacki Władysław:Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod

               okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Warszawa 1970. PWN. 8, s.309, (1). opr. pł.

15,-

 

158.       Chojnacki Władysław: Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii.Olsztyn

               1983. Wydaw. Pojezierze. 8, s.238, (2), brosz.

15,-

 

159.       Chołoniewski Antoni: Tadeusz Kościuszko, napisał... Z czterdziestu rycinami, dwiema

               tablicami kolorowemi i z autografem Kościuszki. Lwów 1902. Macierz Polska. 8, s.133,

               ilustr., opr. oryg. /2 tablice przedst. wojsko Kościuszki w litogr. barwnych/.

100,-

 

160.       Chomiński Józef M.: Chopin. Kraków 1978. PWM. 8, s.259, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

161.       Chrestomatia słowiańska. Pod red. T.Lehra - Spławińskiego. Cz.2.: Teksty zachodnio

               -słowiańskie (ze słowniczkiem). Oprac. Z.Klemensiewicz, T.Lehr - Spławiński, J.Ma-

               giera, W.Taszycki. Kraków 1950. Wyd. Studium Słowiańskiego UJ. Ossol. 8, s.291,

               brosz.

15,-

 

162.       Christ Wilhelm: Geschichte der Griechischen Literatur bis auf die Zeit Justinians.

               Vierte revidierte Auflage. Mit Anhang von 43 Porträtdarstellungen nach Auswahl

               von A.Furtwängler und J.Sieveking. München 1905. C.H. Beck`sche Verlagsbuch-

               handlung Oskar Beck. 8, s.XII, 996, ilustr. na oddz. tabl., opr. oryg. psk. Handbuch

               der Klassischen Alter - Wissenschaft in systematischer Darstellung.

80,-

 

163.       Christiansen Brader: Filozofia sztuki. Przekł.Z.Milewski. Warszawa 1914. F.Hoesick.

                8, s.(8), 262, opr. pł. Bib­lioteka Estetyczna.

40,-

 

164.       Chrzanowski Ignacy: Adam Mickiewicz. Z 32 ilustracjami. Warszawa 1915. Tow.

                Art.- Wydawnicze "Gryf". Jan Krywult, Ernest Łuniński i Ska. 8, s.32, (2), ilustr., okł.

                oryg. brosz. Monografje Ilustrowane "Gry­fa"- Nasi poeci T.1./pieczęć własnościowa/.

20,-

 

165.       Chrzanowski Ignacy: Historia literatury niepodległej Polski. T.1-3. Warszawa 1994.

                Interart. 8, s.332 (3); 244(1); 451(2). opr.

30,-

 

166.       Chrzanowski Ignacy: O literaturze polskiej. Warszawa 1971. PWN. 8, s.533, portret

                autora. opr. pł. obw.

10,-

 

167.       Chrzanowski Tadeusz: Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów.

               Warszawa  1993. PWN. 8, s. 460 (2), ilustr. barwne i czarno-białe w tekście i na oddz.

               tabl., opr., obw.

24,-

 

168.       Chrzanowski Tadeusz: Wędrówki po sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze

                europejskiej. Kraków 1988. Znak. 8, s.336, ilustr., brosz.

14,-

 

169.       Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian:Sztuka Śląska Opolskiego.Od średniowiecza

               do końca w.XIX. Kra­ków (1974). Wydaw. Literackie. 4, s.505, (3), ilustr., opr. pł. obw.

25,-

 

170.       Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian: Złotnictwo toruńskie. Studium o wyrobach

               cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku.Warszawa 1988. PWN. 4, s.158, (3), licz-

               ne ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr.

30,-

 

171.       Ciechanowski Jan M.: Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplo-

               matycznego. War­szawa 1984. PIW. 8, s.533 (1). opr. brosz.

10,-

 

172.       Ciechanowski Konstanty: Armia “Pomorze” 1939. Warszawa 1983. Wydaw. MON.

                4, s.394, (6), ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. obw.

18,-

 

173.       Cienkowski Witold: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 1993.

                BGW. 8, s.362, opr.

10,-

 

174.       Ciesielska Karola: W zasięgu krzyżackiego miecza. Wyd.2. Warszawa 1963. WP. 8,

               s.255, ilustr. na oddz. tabl., opr. brosz. obw. Bibl. Wiedzy Historycznej.

15,-

 

175.       Ciesielski Roman Z.: Cementy i ich użycie. Praktyczne wiadomości dla pracowników

                zawodu budowla­nego.Z 36 rys. Łódź 1923. Nakł. Księg. L.Fiszera. 8, s.VIII, 106, ilustr.,

                opr. oryg. brosz. Bibl. Techn.-Nauk. Dla Wszyst­kich - Fiszera nr 17.

15,-

 

176.       Codex Juris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli PP. II. Promulgatus. Kraków 1983.

                Pallottinum. 8, s.335, opr.

15,-

 

177.       Conrad Joseph: Dzieła. T.1-27. Warszawa 1972-1974. PIW. opr. pł.

320,-

 

178.       Comte Henryk: Zwierzenie adiutanta w Belwederze i na Zamku. Warszawa 1975.LSW.

                8, s.242, (4).

8,-

 

179.       Cornish J.P.: Świat zwierząt. T.1-2. Wyd. polskie pod red. prof. J.Sosnowskiego. War-

                szawa - Kraków (1922). Gebethner i Wolff. T.1.: Zwierzęta ssące. Z 13-tu kolorowemi

                rycinami i 550-ciu ilustracyami w tekście.4, s.VIII, 380, ilustr. opr. oryg. T.2.:Ptaki, gady,

                ryby itd.Z 12-tu kolorowemi rycinami i 600-et ilustracyami w tek­ście.4, s.386, XVII,ilustr.

                opr. oryg.

150,-

 

180.       Courant R., Robbins H.: Co to jest matematyka. Warszawa 1959. PWN. 8, s.654, opr.

                pł. obw. Biblioteka Prob­lemów.

8,-

 

181.       Courthion Pierre: Gericault w oczach własnych i w oczach przyjaciół. Przekł.O.Ziemil-

                ska. Warszawa 1966. PIW. 8, s.262, (2), ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

182.       Cukrownictwo. Podręcznik dla pracujących w cukrowniach i rafineryach. Dzieło w

                trzech tomach. T.1. War­szawa 1894. Druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego.s.(2),

                XIV, 383, 4 tabl., tabele, 102 ilustr. w tekście, opr. psk.

80,-

 

183.       Cuthbert R.P.: Żywot św. Franciszka z Asyżu. Przekł. A. Szottowej. Poznań 1927.

                Nakł. Księg. Św. Woj­ciecha. 8, s. VII, (1), 408. opr. oryg. pł.

25,-

 

184.       Cwilona Bogdan: Pogodoznawstwo dla marynarzy. Z przedmową R. Gumińskiego.

                Warszawa 1937. Gł. Księg. Wojskowa. 8, s.XV, 164, 10 załącz., tabl. XII, opr. pł.

20,-

 

185.       Cybis Jan: Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966. Wybór i wstęp D. Horodyński.

                Warszawa 1980. PIW. 4, s.449, (3), liczne ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. obw.

45,-

 

186.       Cybulski Tadeusz: Poprzez formę i kolor.Wrażenia z podróży. Kraków 1925. (b.w.).

                16d, s.49, ilustr. na oddz. tabl., okł. oryg. brosz.

15,-

 

187.       Cycero Tulliusz M.: Mowy w obronie Kwintusa Ligaryusza i króla Dejotura. Wyd.

                H.Nohla, wstępy i dodat­ki przetł. S.Bednarski. Wyd.2. Kraków 1921. Nakł. D.E.Frie-

                dleina. 8, s.53, brosz.

8,-

 

188.       Cycero Tulliusz M.: Orationes Selectae. T.1. Budae 1835. Typis Regiae Scient. Univers.

                Hungaricae. 8, s.(12), 445, (11), opr.

30,-

 

189.       Cycero Tulliusz M.: W obronie prowincji Sycylji. Mowa przeciw Werresowi (ks.V.)

                We wstępy i komen­tarz opatrzył T.Zieliński. Oprac. Z.Zmigryder-Konopka. Lwów

               - Warszawa 1928. Książnica - Atlas. 8, s.XLIV, 196, mapka, opr. oryg. brosz.

30,-

 

190.       Cyryl i Metody - apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Pod red.

                J.S. Gajka, L. Górki. T.1-2. Lublin 1991. KUL. 8, s.291; 298. opr. brosz. Seria Teologia

                w dialogu T.6.

12,-

 

191.       Czachowski Kazimierz: Obraz współczesnej literatury polskiej 1884 - 1933. T.1-3.

                T.1:Naturalizm i neoroman­tyzm.T.2:Neoromantyzm i psychologizm.T.3:Ekspresjonizm

                i neorealizm. Lwów 1934-1936.8, s.(7), 355; (7), 442; VII, 770. opr.Reprint - W.A.i F. 1986.

53,-

 

192.       Czacki Tadeusz: O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku

                i o rzeczach zawar­tych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 Roku wydanem. T.1-2.

                Warszawa 1800.W Drukarni J.C.G.Ragoczego. 8, s.VIII, XXVII, 328,.; s.(1), 274, 12, 24,

                XIV tabl., 5 tabl., 2 rejestry. opr. Reprint W.A.iF. 1987.

100,-

 

193.       Czapelska Helena: Dzieci Marji w lwowskim Sacre Coeur z trzydziestolecia Kongregacji.

                Lwów 1908. Nakł. Kongregacji z druk. “Polonia”. 8, s.198, (2), ilustr., opr. pł.

20,-

 

194.       Czermiński Marcin: Błogosławieni o.Melchior Grodziecki, o.Stefan Pongracz kapłani

                Tow. Jezusowego i Marek Stefan Kriż kanonik ostrzychowski umęczeni za wiarę św.

                r. 1619, zaliczeni w poczet błogosławionych d. 15 stycznia 1905 r. Tekst objaśniony 34

                ryc. i cynkotypami. Kraków 1905. Druk. “Czasu”. 16d, s.125, (2), ilustr., opr. /pieczęcie/.

10,-

 

195.       Czermiński Marcin: O polskiej misyonarce w Chinach Siostrze Miłosierdzia Paulinie

                Moniak... Kraków 1917. Nakł. Redakcyi "Misyi Katolickich". 8, s.38, okł. oryg. brosz.

6,-

 

196.       Czuj Jan: Spór Św. Augustyna ze Św. Hieronimem. Studium biblijno-patrystyczne.

                Poznań 1934. Księg. Św. Wojciecha. 8, s.39, brosz. /dedykacja autora/.

15,-

 

197.       Czym się człek doma zabawiać ma i rekreować. Rzecz z traktatu XIII znakomitych sek-

                retów Jakuba K.Haura (...) wybrana.... (b.m.w.) 1948. Druk. Anczyca i Spółki. 16d, s.16,

               drzeworyty, okł. oryg. brosz. Biblio­teka Dwóch. Numerus 1.

40,-

 

198.       Dabkiewicz J.: Spiżarnia wiejska obywatelska, czyli Praktyczne przepisy porządnego

               i należytego, tak utrzy­mania, jako i urządzenia spiżarni... Wilno 1838. W Druk. A.Mar-

               cinkowskiego. 16, s.100, (12).Re­print.

11,-

 

199.       Daniel - Rops: Dzieje Chrystusa. T.1-2. (w 1 vol.) Przekł. Z.Starowiejska - Morstinowa.

               Warszawa 1968. PAX. 8, s.577, (3), opr. pł.

15,-

 

200.       Daniel - Rops: Nokturny. Przekł. J.Józefowiczowa. Warszawa 1958. PAX. 16, s.226, (4),

               brosz.

10,-

 

201.       Daniel - Rops: Od Abrahama do Chrystusa. Przekł. Z.Starowieyska - Morstinowa.

               Warszawa 1967. PAX. 8, s.418, (2), opr. pł.

15,-

 

202.       Dante Alighieri: Tutte Le Opere a cura di Luigi Blasucci. Firenze 1965. G.C. Sansoni.

               8, s.XX, 941.

20,-

 

203.       Danysz - Fleszarowa Regina: Polska . Kraj i ludzie.Popularna książka do samokształ-

               cenia z 85 ryc. i 2 mapami. Warszawa 1922. Wydaw. M.Arcta. 8, s.126, brosz.

10,-

 

204.       Daszewski Władysław. 18 ilustracji do “Lalki” B.Prusa”. Warszawa 1956.“Sztuka”. 4,

               s.(8), XVIII, teka karton.

30,-

 

205.       (Daszewski Zdzisław): Rok 1863. Opowieść z powstania. Napisał Mścigniew. Kraków

               1893. Gebethner i Wolff. 8, s.118, brosz. /pieczęcie/.

15,-

 

206.       Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski.T.1-2. Przekł. E.Tabakowska. Kraków

               1994. Znak. 8, s.812; 905, brosz.

40,-

 

207.       Dawidowicz Dawid: Kazania na niektóre  niedziele roku miane przez:.. kapłana obrz.

               ormiańskiego, wikarego przy archikatedrze lwowskiej. T.1-3. Lwów 1841. Druk. J.

               Schnaydera. 8, s.224; 261; 260, opr. razem ppł. /pieczęcie/.

50,-

 

208.       Dąbrowa - Kostka Stanisław: Hitlerowskie afisze śmierci. Kraków 1983. KAW. 8 podł.,

               s.490, (2), 4 faksymile afiszy, ilustr., opr. /brak obw./.

30,-

 

209.       Dąbrowski Bronisław: Instaurare Omnia In Christo. Na dwudziestolecie posługi pas-

               terskiej. Warszawa 1987. Wydaw. Archidiecezjalne. 8, s.254, ilustr.

10,-

 

210.       Dąbrowski Eugeniusz: Początki chrześcijaństwa. T.2: Dzieje Pawła z Tarsu. Warszawa

               1947. Skład Gł.: Oficy­na Księgarska. 8, s. 651. opr. z zach. oryg. okł. brosz.x

40,-

 

211.       Dąbrowski Eugeniusz: Prologomena do Nowego Testamentu. Wyd.3. Poznań 1960.

               Księg. Św. Wojciecha. 8, s.X, (1), 683, (1), opr. pł.

20,-

 

212.       (Dąbrowski Józef) J.Grabiec: Dzieje narodu polskiego. Kraków 1909. Sp. Nakł. “Książka”.

               8, s. (8), 382, okł. oryg. zach. opr.

40,-

 

213.       (Dąbrowski Józef) J.Grabiec: Dzieje porozbiorowe narodu polskiego. Wyd.3. Warszawa

               - Kraków 1920. Tow. Wydawnicze. 8, s.340, opr.

12,-

 

214.       (Dąbrowski Józef) J.Grabiec: Sto lat walki o prawa Królestwa Polskiego 1815 - 1915.

               Warszawa 1917. Tow. Wydawnicze. 8, s.27, (3), brosz.

8,-

 

 

215.       Dąbrowski Stefan: Zagadnienie obrony narodowej w wojnie nowoczesnej. Organiza-

               cja sądu i naczelnego do­wództwa. Poznań 1925. Wielkopolska Księgarnia Nakł. K.

               Rzepeckiego. 8, s.188, 3 schematy.

20,-

 

216.       Dekobra Maurice: Książę Seliman. Powieść z portretem autora. Przekł. K.Rychłowski.

               Warszawa 1927. Lector Polonia. 8, s.266, opr. pł.

12,-

 

217.       Delert J.B.: Historya kościoła świętego katolickiego. Napisana przez... Wyd. 2 pomn.

               Poznań 1861. Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego. 8, s.XIV, 352, opr. psk. /pieczęcie/.

40,-

 

218.       Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. Przekł. E.Bąkowska. Warszawa 1996.

               PIW. 8, s.264, ilustr., opr.

26,-

 

219.       Delumeau Jean: Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi. Gdańsk 1997. Wydaw.

               “Marabut” 8, s.113 (2). opr. Seria Józefa.

15,-

 

220.       Depowski Józef: Kaplica Zygmuntowska (Jagiellońska) i ołtarz srebrny w Katedrze na

               Wawelu. Wyd.2 po­większone, ilustrowane. Kraków 1937. Nakł. autora. 8, s.173, (2),

               ilustr. na oddz. tabl., okł. oryg. brosz.

20,-

 

221.       Desbonnets Theophile: Na szlakach św. Franciszka z Asyżu. Przewodnik po sanktua-

               riach franciszkańskich. Uzup. M.W. Michalczyk. Kraków - Asyż 1981. 8, s.195, (2),

               ilustr., mapa.

15,-

 

222.       Deschu Tadeusz, Skąpski Julian, Moczyński Henryk: Powszechny obowiązek wojsko-

               wy w Polsce. Niezbędne wskazówki w sprawach poboru, czynnej służby wojskowej,

               odroczeń służby wojskowej, ulg (...). (Z wzorami podań). Wyd.2. uzup. i poprawione.

               Warszawa 1935. Księg. Wojskowa. 8, s.XX, 125, (48).

15,-

 

223.       Deussen Paweł: Zarys filozofii indyjskiej z dodatkiem o filozofii Wedanty i jej stosun-

               ku do metafizyki zachod­niej. Przekł. rozszerzony objaśnieniami z upoważnienia autora.

               Lwów 1914. Nakł. Polskiego Tow. Filozoficzne­go. 8, s.140, (3), opr. pł. Wydaw. Pol.

               Tow. Filozoficznego we Lwowie T.VIII.

40,-

 

224.       Diabli wiedzą co... Wiersze i opowiadania polskich pisarzy. Antologia, wybór i opraco-

               wanie Maria Błaszczyk i Barbara Olszańska. Graficznie oprac. i różnościami ozdobił.

               Bohdan Butenko. Warszawa 1972. Iskry. 8, s.665, (3), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

225.       Diviš Jan: Markenzeichen auf Silber. Praha 1978. Artie. 8, s.248, ilustr., opr. pł. obw.

50,-

 

226.       Dmowski Roman: Niemcy, Rosya i kwestia polska. Przedm. T.Wituch. Warszawa 1991.

               PAX. 8, s.285, (3), opr. pł. obw.

15,-

 

227.       Dmowski Roman: Polityka polska i odbudowanie państwa. T.1-2. Przedm. T.Wituch.

               Warszawa 1988. PAX. 8, s.353, (1); 345, (1), opr. pł. obw.

30,-

 

228.       Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Przekł. i oprac. W. Witwicki. Warszawa

               1958. PWN. 8, s.379, (2), ilustr., opr. pł.

10,-

 

229.       Dobrowolski Tadeusz: Sztuka Krakowa.Kraków 1959.WL. 8, s.580, ilustr.,opr. pł. obw.

25,-

 

230.       Dobrowolski Tadeusz: Sztuka Krakowa.Wyd.5. Kraków 1978. WL. 4, s.622, (2), ilustr.,

               opr. pł. obw.

30,-

 

231.       Dobrowolski Tadeusz: Sztuka na Śląsku. Z 173 ilustracjami. Katowice - Wrocław 1948.

               Druk: Księg. i Druk. Katolicka. s.92, (3). opr. oryg. brosz. obw. proj. K. Knothe. Pamię-

               tnik Instytutu Śląskiego. S.II.12.

53,-

 

232.       (Dobrzańska Wanda): Owoce w moim ogródku, oprac. W.D. Warszawa (b.r.). Tow.

               Wydaw. “Bluszcz”. 8, s.38, (2).

8,-

 

233.       Dobrzycki Jerzy: Stary Kraków. Kraków (b.r.). Poski Związek Turystyczny. Druk.

               W.L. Anczyca. i Sp. 4, s.XXII, 48, ilustr., okł. oryg. brosz. /tekst w jęz. polskim,

               angielskim, francuskim, niemieckim/.

40,-

 

234.       Dohm Ernst, Rodenberg Julius: Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft.

               Band VI. Leipzig (b.r.). Verlag A.H. Pahne. 8, s.768, 21 ryc. na oddz. tabl., opr. pł.

               /pieczęcie/.

100,-

 

235.       Domański Michał: Poczet wielkich rzeźbiarzy. Warszawa 1981. 8, s.93, ilustr., brosz.

15,-

 

236.       Dore Gustaw: Pismo Święte w obrazach. Warszawa (b.r.). Wydaw. M.Arcta. Folio,

               s.(8), 220, ilustr.

160,-

 

237.       Dostojewski Fiodor: Idiota. Powieść w czterech częściach. Przekł. J.Jędrzejewicz.

               Warszawa 1977. PIW. 8, s.74, opr.x

15,-

 

238.       Dowiat Jerzy: Chrzest Polski. Wyd.V. Warszawa (1966). WP. 8, s.173, (3), ilustr. na

               oddz. tabl., opr. brosz. obw. Bibl. Wiedzy Historycznej.

15,-

 

239.       Drążek Czesław: Posługacz trędowatych. Kraków 1977. WAM. 8, s.270, ilustr.

10,-

 

240.       Drescher Herbert: Die Polen von Berlin. Deutschland im Spiegel der polnischen

               Kriegspropaganda. Herausgegeben von F.du Prel. Krakau 1940. Buchverlag Ost,

               G.m.b.H. 8, s.49, ilustr. na oddz. tabl., okł. oryg. brosz.

20,-

 

241.       Dretler - Flin: Najpiękniejszy jest Kraków. Dziesięć drzeworytów... Z przedmową

               K.Grzybowskiej. Kraków 1947. Wydaw. Przełom. 4, 10 drzeworytów na oddz. tabl,

               teka oryg. karton. 22x30 cm.

150,-

 

242.       Drozdowicz - Jurgielewiczowa Irena: Warszawa serce Polski. Lwów 1939. Państwowe

               Wydaw. Książek Szkol­nych we Lwowie. 8, s.269, (3), ilustr., zachowana oryg. brosz.

               okł. projektu W.Siemiątkowskiego, opr. psk., zwięzy wypukłe, etui.

80,-

 

243.       Druga Wojna Światowa. Krótka historia Drugiej Wojny Światowej wraz z atlasem za-

               wierającym 20 map obra­zujących ważniejsze wydarzenia Drugiej Wojny Światowej.

               Kraków 1947. Wydaw. Przełom. 8, s.438, opr.

20,-

244.       Drzwi Gnieźnieńskie. T.1-2 (w 3 vol.). Praca zb. pod red. M.Walickiego.Wrocław 1956.

               Ossol. 4, s.IX, 226, 450, (8), 153 tabl., ilustr., opr. pł.

80,-

 

245.       Dulęba Władysław: Beethoven. Oprac..., teksty Romain Rolland. Kraków 1984. PWM.

               8, s.268, (3), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

246.       Dunin Janusz: Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974.

               Wydaw. Łódzkie. 8, s.306, (2), ilustr., opr. pł.

10,-

 

247.       Duninowie Cecylia i Janusz: Philobiblon polski. Wrocław 1983. Ossol. 8, s.293, (2),

               ilustr., opr. Książki o książce.

10,-

 

248.       Durski Antoni: Naprawa zegarka naręcznego. Zebrał, uzupełnił i wydał... Warszawa

               1946. 8, s.103, ilustr., brosz.

20,-

 

249.       Dusza na Kalwaryi rozwarzająca mękę Jezusa Chrystusa i znajdująca pod Krzyżem

               pociechę w utrapieniach swoich. Przekład z francuskiego Ks. B.Popiela K.Ł. Z dodat-

               kiem rozmyślania o boleściach Najświętszej Maryi Panny pod Krzyżem stojącej.

               Lwów 1849. W Druk. A.B. Winiarza. 16, s. 214, (2), opr. psk.

30,-

 

250.       Duszniki - Zdrój. W 11-tu ilustracjach. Wałbrzych (1950). “Książka”. 16 podł.

12,-

 

251.       Duszniki - Zdrój. W 30-tu ilustracjach. Wałbrzych (1950). “Książka”. 16 podł.

30,-

 

252.       Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Ułożyli i oprac. M.Jastrun, S.Pollak.Warszawa

               1951. Czytelnik. 8, s. 620, (2). opr. karton.

15,-

 

253.       Dworzaczek Włodzimierz: Genealogia. Warszawa 1959. PWN. 8, (tekst) i 4 (tablice).

               s.181, (2) + tabl. 10; s.(6), 31, + tabl. 183., opr. oryg. pł. Nauki Pomocnicze Historii.

290,-

 

254.       Dybel Paweł: Urwane ścieżki. Przybyszewski - Freud - Lacan. Kraków 2000. Universi-

               tas. 8, s.326, (5). opr. brosz. Seria Horyzonty nowoczesności T.12.

25,-

 

255.       Dydo Krzysztof: Polski plakat filmowy. 100 lecie kina w Polsce. Kraków 1996. Galeria

               Plakatu. 4, s.294, ilustr.

60,-

 

256.       Dyskusja prasowa wokół książki “Droga na Wschód Rzymu”. Warszawa 1933. F.Hoe-

               sick. 4, s.176, okł. oryg. brosz. Przyczynek do bibliografji w sprawie obrządku wschod-

               niego.

20,-

 

257.       Działa Emanuel: W milczeniu i nadziei. Poznań 1982. “W Drodze”. 8, s.322, (2), opr. pł.

               obw.

10,-

 

258.       Dziechcińska Hanna: Biografistyka staropolska w latach 1476 - 1627 (kierunki i odmiany).

               Wrocław 1971. Ossol. PAN. 8, s.157, brosz. Studia Staropolskie T.XXXII.

15,-

 

259.       Dziecko w malarstwie polskim. Warszawa 1979.KAW. 4, s.(24), 152 ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

260.       Dzieje Powszechne Ilustrowane. Pod kierunkiem Ludwika Kubali (vol.1-16, komplet).

               Liczne ilustracye, karto­ny kolorowane, mapy, podobizny. Wiedeń (b.r.) Nakł. Fr.Bon-

               dego. 8, liczne ilustr., opr. oryg. pł. ozdob­na. /Stan dobry/.

800,-

 

261.       j.w. (vol.1-15, brak T.16.). /Stan dobry/.

650,-

 

262.       Dzieje świata. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń. Wyd.3. Warszawa

               1981. LSW. 8, s.662, opr. pł.

25,-

 

263.       Dziesięciolecie Polski odrodzonej 1918 - 1928. Wyd.2. Kraków - Warszawa 1933.

               IKO. Folio, s.1207, ilustr., opr. oryg. pł. nieb.

200,-                                                                                                                                                                                                 

 

264.       Dzięki komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 r.? Warszawa 1936. Wojskowy Instytut

               Naukowo- Oświatowy.16d, s.43, (4), 2 portrety Piłsudskiego, mapka, okł. oryg. brosz.

20,-

 

265.       j.w. Wyd.3 zmienione i rozszerzone. Warszawa 1971.MON. 8, s.625,  tabl. 8., opr. obw.

60,-

 

266.       Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Przekł. J. Ugniewska i P. Salwa.Wstęp

               J.Ugniewska. Warszawa 1999. Czytelnik. 8, s.346, (1). opr. brosz. Nowy Sympozjon.

25,-

 

267.       Ehrenfeucht Aniela: Ciekawy sześcian. Warszawa 1960. PWN. 8, s.108 (3), ilustr.,

               opr. pł. obw. Biblioteka Problemów.

8,-

 

268.       Ehrlich Ludwik: Pisma wybrane Pawła Włodkowica. T.3. Warszawa 1969. PAX. 8,

               s.263, opr. pł. obw. /tekst w jęz. łac., pol., ang./.

15,-

 

269.       Eisenberg Josy: Kobieta w czasach Biblii. Gdańsk 1996. Wydaw.Marabut. 8, s.316,

               (4). opr.

16,-

 

270.       Ejsmond Juljan: Wspomnienia myśliwskie.Warszawa (b.r.) Księg. Bibl. Dzieł Wybo-

               rowych. 16d, s. 157, (3). opr. oryg. pł.

15,-

 

271.       Eliasz - Radzikowski Walery:Kraków (Z 64 ilustracjami).Warszawa (1902).Gebethner

               i Wolff. 16, s.632, ilustr., opr. pł. Reprint KAW 1985.

50,-

 

272.       Emmerich Anna Katarzyna: Bolesna męka pana naszego Jezusa Chrystusa podług

               rozmyślań... zakonnicy Augustjanki klasztoru Agnetenberg w Dulmen zmarłej 1824 r.

               Przekł. P.M.C.W. (Ciemniewska Maria). Warszawa 1863. Nakł. i druk XX. Missyonarzy

               U Ś. Krzyża. 16d, s.LXXXVII, 341, opr. psk.

30,-

 

273.       Encyklopedia katolicka. T.1.: A - Baptyści. Lublin 1985. KUL. 4, opr. obw.

30,-

 

274.       j.w. T.2.: Bar - Centuriones. Lublin 1985. KUL. 4, opr. obw.

25,-

 

275.       j.w. T.3.: Cenzor - Dobszewicz. Lublin 1985. KUL. 4, opr. obw.

25,-

 

276.       j.w. T.4.: Docent - Ezzo. Lublin 1985. KUL. 4, opr. obw.

25,-

 

277.       j.w. T.5.: Fabbri - Górzyński. Lublin 1989. KUL. 4, opr. obw.

25,-

 

278.       j.w. T.6.: Graal - Ignorancja. Lublin 1993. KUL. 4, opr. obw.

30,-

 

279.       Encyklopedia muzyki. (Encyklopedia Guinessa). Heavy metal. Przekł. K.Sawala, P.Że-

               browski. Poznań - Kra­ków 1994. Atena / Rock - Serwis. 8, s.314, ilustr., opr.

12,-

 

280.       Encyklopedia muzyki popularnej. (Encyklopedia Guinessa). Lata sześćdziesiąte.Przekł.

               A.Keyha, P.Tajsner, A.Winnicka - Kisiel. Poznań 1995. Atena / Rock - Serwis. 8,

               s.392, ilustr., opr.

12,-

 

281.       Encyklopedia muzyki popularnej. (Encyklopedia Guinessa). Lata siedemdziesiąte.

               T.1-2. Przekł. K.Malita, K.Keyha. Poznań 1995. Atena / Rock - Serwis. 8, s.299; 331,

               ilustr., opr.

25,-

 

282.       /ENCYKLOPEDIA/.Popularna encyklopedia powszechna. T.1-20 + suplement. Kraków

               1994 - 1998. Fogra. 8, ilustr., opr.

150,-

 

283.       /ENCYKLOPEDIA/. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T.1-13. Warszawa 1962

               - 1970. PWN. 8, ilustr. opr. pł.

200,-

 

284.       Enderle Ignacy: Plan miasta Krakowa z lat (1802 - 1805) 1807 - 1808, tak zwany Senac-

               ki...Wraz z wykazem realności miasta z początku XIX w. Wyd. H.Münch. Kraków 1959.

               Muzeum Historyczne M. Krakowa. 8 podł., s.57, (1), 30, tabl. LXX, brosz.

40,-

 

285.       Engelmann Bernt: Prusy- kraj nieograniczonych możliwości. Poznań 1984. Wydaw.

               Poznańskie. 8, s. 544, (3), opr. brosz., obw.

18,-

 

286.       Epitafium Ignacego Maciejowskiego Sewera (Praca zb.).Kraków 1902. Nakł. autorów.

               4, s.101, (2), brosz.

15,-

 

287.       Erhardt Ludwik: Brahms. Kraków 1969. PWM. 8, s.403, ilustr., opr. pł. obw.

24,-

 

288.       Erhardt Ludwik: Igor Strawiński. Warszawa 1978. PIW. 8, s.403, (1), ilustr., opr. obw.

10,-

 

289.       Estreicher Karol: Historia sztuki w zarysie. Wyd.3. Warszawa - Kraków 1979. PWN.

               8, s.563, (1), liczne ilustr., opr. pł. obw.

24,-

 

290.       Estreicher Karol: Kraków. Przewodnik dla zwiedzących miasto i jego okolice. 103 ryc.

               i plan miasta.Wyd.2. Kraków 1934.Nakł. Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

               8, s.VI, 286. /blok luźny, brak planu/.

40,-

 

291.       Estreicher Stanisław: Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu

               XIX wieku. Odczyt wy­powiedziany w “Klubie Społecznym” w dniu 21.X.1931r. Kra-

               ków 1931.Druk W.L.Anczyca i Spółki. 8, s.79,brosz. Odbitka z “Biblioteki Krakowskiej”

               nr 72.

20,-

 

292.       Estreicherówna Maria: Życie towarzyskie i obyczajów Krakowa w latach 1848-1863.

               Kraków 1968. WL. 8, s.236, ilustr., opr. obw.

20,-

 

293.       Eustachiewicz Lesław: Dwudziestolecie 1919 - 1939. Warszawa 1982. Wydaw. Szkolne

               i Pedagogiczne. 8, s.429, (1), ilustr., opr. pł. obw.

12,-

 

294.       Ewangelia według Świętego Łukasza. Przekł. z greckiego R.Brandstaetter. Warszawa

               1982. PAX. 8, s.172. opr. pł. obw.

10,-

 

295.       Ewangelia według Świętego Mateusza. Przekł. z greckiego R.Brandstaetter. Warszawa

               1986. PAX. 8, s.155, (1).opr. pł., obw.

10,-

 

296.       Falkowski Jakób:Wielki Tydzień dla duchowego pożytku chrześcian wszelkiego sta-

               nu.Wyd. nowe, pomnożone modlitwami na Wielki Tydzień i na Wielkanoc z ryciną

               na stali. Wilno 1850. Nakł. i druk. J.Zawadzkiego. 16, s.XII, 435, staloryt, opr.

40,-

 

297.       (Falkowski Juliusz): Wspomnienia z roku 1848 i 1849 przez autora “Obrazów z życia

               kilku ostatnich pokoleń w Polsce”. Poznań 1879. Nakł. Księg. J.K.Żupańskiego.s.(4),

               390. opr.

20,-

 

298.       Faludy Anikó: Malarstwo bizantyjskie.Warszawa - Budapeszt 1984. W.A.i F. Corvina.

               8, s.61, (3), tabl. 48. opr. pł., obw.

25,-

 

299.       Feldman Wilhelm: Współczesna literatura polska 1864 - 1918.T.1-2.Kraków - Wrocław

               1985. WL. 8, s.272; 498, opr. pł.

25,-

 

300.       Feliński Alojzy:Barbara Radziwiłłówna.Tragedja w pięciu aktach.Wstęp i objaśnienia

               M.Szyjkowski. Wyd.5. Wrocław 1948. Ossol. 16d, s. XXV, (1), 93, (3). opr. oryg. brosz.

               /egz. nie rozcięty/.

12,-

 

301.       Felsztyn Tadeusz: Atom w służbie ludzkości. Londyn 1958. Veritas. 8, s.334, ilustr.,

               opr. pł. obw.

10,-

 

302.       (Fenelon Francois). Oevres Choisies de Fenelon. Avec une biografie et des natices

               historiques et litteraires par M.Saucie. Tours 1854. 8, s.396, 1 staloryt, opr. sk. z epoki.

80,-

 

303.       Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. Wyd.3 popr. i rozszerzone. Kraków

               - Wrocław 1986. Wydaw. Lite­rackie. 8, s.426, (2). opr. brosz.

15,-

 

304.       Fijałkowski Paweł:Dzieje Żydów w Polsce.Wybór tekstów źródłowych:XI-XVIII wiek.

               Warszawa (1993).Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 8, s.123 (1), ilustr. na oddz.

               tabl., opr. brosz.

6,-

 

305.       Filar Alfons: Bohaterowie zielonych granic. Warszawa 1974. Książka i Wiedza. 8,

               s.397 (2), ilustr., dedykacja autora. opr. brosz. obw.

12,-

 

306.       Filiński Bolesław: Park dra Jordana i kilka uwag o wychowaniu. Kraków 1891.

               Nakł. i druk. A.Słomskiego. 16, s.VIII, 88, ilustr., opr.

30,-

 

307.       Finkel Ludwik: Bibliografia historii polskiej. T.1-3. Warszawa 1956. PWN.8, s.(2), LVI,

               2150, 174, (2), opr. pł. Przedruk fotoofsetowy z wyd. 1891 r.

160,-

 

308.       Focjusz: Biblioteka. T.1.:“Kodeksy” 1 - 150.Z jęz. greckiego przeł.,wstępem i komen-

               tarzem opatrzył O Jurewicz. Warszawa 1986. PAX. 8, s.XXXV, 226, ilustr.,opr. pł. obw.

15,-

 

309.       j.w. T.2.: “Kodeksy” 151 - 222. Warszawa 1988. PAX. 8, s.266, ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

310.       Foucault Michel: Historia seksualności. I. Wola wiedzy. II. Użytek z przyjemności.

               III. Troska o siebie. War­szawa 2000.Czytelnik. 8, s.612. opr. brosz. Nowy Sympozjon.

25,-

 

311.       Freud Zygmunt: Wstęp do psychoanalizy. Warszawa 1936. Wydaw. J.Przeworski. 8,

               s.580, (4), opr. pł.

35,-

 

312.       Frewen Moreton: Zmniejszenie się ilości złota i przesilenie w handlu. Przekł. L.Mas-

               łowski. Lwów 1885.Nakł. Redakcji "Przeglądu". Drukiem Pillera i Spółki. 8, s.39, okł.

               oryg. brosz.

10,-

 

313.       Frey Dagobert: Krakau. Berlin (1940). Deutscher Kunstverlag Berlin. 8, s.46, 96 ilustr.,

               opr.

20,-

 

314.       Friedberg Marian: Herb Miasta Krakowa. Kraków 1937.  Wydaw.  Archiwum Akt

               Dawnych M.  Krakowa. 4,  s.44,  ilustr. Osobne odbicie z Rocznika Krakowskiego

               T.XXVIII.

25,-

 

315.       Friedrich Antoni: Skazówki życia. Rozważania dla młodych i starych przez... Wiedeń

               1864. W C.K. Nakładzie książek szkolnych. 8, s.127, (1), opr. pł. /pieczęcie/.

12,-

 

316.       Fritz Simons Raymund: Edmund Kean. Ogień z niebios. Przekł. J.Tarłowska. Warszawa

               1981. PIW. 8, s.220, (2), ilustr., opr. obw.

8,-

 

317.       Fros Henryk, Sowa Franciszek:Twoje imię.Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny.

               Kraków 1982. Wydaw. Apostolstwa Modlitwy. 8, s.551, (2), ilustr. na oddz. tabl., opr.

               pł. obw.

24,-

 

318.       Frycz Modrzewski Andrzej: O Kościele księga druga. Warszawa 1957. PIW. 8, s.429,

               opr. pł. Dzieła Wszyst­kie. T.3.

15,-

 

319.       j.w.  Pisma 1560 - 1562. Warszawa 1957.PIW. 8, s.370, (2), opr. pł.Dzieła Wszystkie T.4.

15,-

 

320.       Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki  - Szczecin,

               listopad 1970. Warszawa 1972. PWN. 8, s.318, (4), ilustr., opr.

15,-

 

321.       Fulman Maryan: Rytuał rzymski a piotrowski. Studium prawno - liturgiczne skreślił...

               Kraków 1896. Gebethner i Sp. 8, s.195, (2), okł. oryg. brosz. /pieczęcie/.

20,-

 

322.       Galatopoulos Stelios: Callas. Primadonna assoluta. Warszawa 1983. PIW. 8, s.341, (2),

               opr. pł. obw.

10,-

 

323.       Gałczyńska Kira: Konstanty, syn Konstantego. Warszawa 1983. Nasza Księgarnia.

               8, s.166, (2), opr.

6,-

 

324.       Gałuszkiewicz Adam: "Cud nad Wisłą". Referat z 2-ma mapami. Kraków 1930. Nakł.

               autora. 8, s.24, (4), okł. oryg. brosz. /odręczna dedykacja/.

10,-

 

325.       Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa 1989. Czytelnik. 8, s.719, (2).

               opr. pł.

20,-

 

326.       Garlicki Andrzej: Od Brześcia do maja. Warszawa 1986. Czytelnik. 8, s.314 (3). brosz.

6,-

 

327.       Garlicki Andrzej, Kochanowski Jerzy: Józef Piłsudski w karykaturze.Warszawa 1991.

               Interpress. 4, s.213, ilustr., opr. pł. obw.

25,-

 

328.       Gaume: Cmentarz w dziewiętnastym wieku czyli ostatnie słowo solidarnych. Przeł. na

               jęz. pol. i wydał W. Magnuski. Warszawa 1878. W druk. Czerwińskiego i Spółki. 16d,

               s.(4), 228. opr. ppł.

40,-

 

329.       Gautier Theophile (syn): Przygody barona Münchhausena z ilustracjami Gustave`a

               Doré. Przekł. J. Hartwig. Warszawa 1991. W.A.iF. 4, s.159, ilustr., opr. pł. obw.

18,-

 

330.       Gawroński Andrzej: Szkice językoznawcze. Warszawa 1928. Gebethner. i Wolff. s.(3),

               217, portret autora. opr. ppł. Tow. Miłośników Jęz. Polskiego.

20,-

 

331.       Gądecki Stanisław: Archeologia biblijna. T.1-2. Gniezno 1994. Gaudentinum. 8, s.618,

               417 ilustr.

25,-

 

332.       Gąsiewicz Stefan: Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów. Oprac...Wyd.5. War-

               szawa 1935. Gł. Księg. Wojskowa. 8, s.201. Biblioteka Podoficera T.1.

40,-

 

333.       Gąsiorowski Wacław: Było to pod Samosierrą. Opowieść dziejowa. Wyd. ozdobione

               32 reprod. obrazów i portretów. Warszawa 1905. Nakł. Księg. K.Treptego. 8, s.133,

               opr. oryg.

30,-

 

334.       Gąssowski Jerzy: Kultura pradziejowa na ziemiach polskich. Warszawa 1985. PWN.8,

               s.340, (2), ilustr., tabl., opr. brosz.

24,-

 

335.       Gehlen Arnold: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Przekł. K.

               Krzemieniowa. Wstęp Z. Kuderowicz. Warszawa 2001. Czytelnik. 8, s.413, (2). opr.

               brosz. Seria Nowy Sympozjon.

19,-

 

336.       Geiringen Karl: Haydn. Kraków 1985. PWM. 8, s.441, ilustr., opr. pł. obw.x

20,-

 

337.       Geismeier Willi: Biedermeier. Das Bild vom Biedermeier. Zeit und Kultur des Bieder-

               meier. Kunst und Kunstleben des Biedermeier. Leipzig 1982. VKB E.A.Seeman Verlag.

               4, s.366, ilustr., opr. pł. obw.

35,-

 

338.       Geneza powstania warszawskiego 1944. Dyskusje i polemiki.Warszawa 1984.Wydaw.

               MON. 8, s.285 (2). opr. brosz.

6,-

 

339.       Gensel Walter: Velazquez.Des Meisters gemälde in 172 abbildungen.Herausgegeben...

               Wyd.2. Stuttgart - Leipzig 1908. Deutsche Verlag - Anstalt. 4, s.XXIX, 195, ilustr, opr.

               oryg. pł. Klassiker der Kunst. T.6.

30,-

 

340.       Germanówna Maria: Ćwiczenia cielesne w szkole powszechnej.Podręcznik dla nauczy-

               ciela.Cz.2.: Gry, zaba­wy oraz ćwiczenia na boisku.Wyd.2. Lwów 1925. Nakł. J.Jakubow-

               skiego. 16, s.112, brosz.

15,-

 

341.       Gerson - Dąbrowska Maria: Wielcy artyści, ich życie i dzieła. Z 90 ilustracjami. Wyd.2.

               Warszawa 1925. Gebethner i Wolff. 8, s.237, (1), ilustr., opr. pł.

25,-

 

342.       Gestalten der Weltgeschichte.Zeitgenossische Miniaturen berühmter Persönlichkeiten

               aus vier Jahrhunderten. Herausgegeben vom Cigaretten - Bilderdienst Altona

               - Bahrenfeld 1933. Folio, s.(6), 111, ilustr., opr. oryg.

60,-

 

343.       Gibbon Edward: Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Wyd.3. T.1-2. Warszawa 1995. PIW.

               8, s.388; 468, ilustr. barwne i czarno-białe na oddz. tabl., opr.

30,-

 

344.       Gibson Michael: Paul Gauguin. Barcelona 1990. Ediciones Polígrafa, S.A. 4, s.29, (99),

               ilustr. barwnych 128. opr., obw. /oprac. w jęz. ang/.

35,-

 

345.       Gierlach Bogusław: Początki chrześcijaństwa w Polsce. Warszawa 1988. Iskry. 8,

               s.110, (2), opr.

8,-

 

346.       Gierlach Bogusław: Sanktuaria słowiańskie. Warszawa 1980. Iskry. 8, s.234 (2), ilustr.

               na oddz. tabl., opr., obw.

9,-

 

347.       Gierowski Józef Andrzej: Historia Włoch. Wrocław 1985. Ossol. 8, s.745, (1), ilustr.,

               opr. pł., obw.

30,-

 

348.       Gimferrer Pere: Toulouse - Lautrec. Barcelona 1990. Ediciones Polígrafa, S.A. 4,

               s.128, liczne ilustr. barwne, opr. pł., obw.

35,-

 

349.       Gindrich Władysław:O Polsce na morzu.Warszawa 1933.Nakł. Spółki Wydaw. “Pion”.

               8, s.122, ilustr., okł. oryg. brosz. /brak k. tytuł/.

40,-

 

350.       (Giżycki Jan Marek): Siedziba Bazylianów w Torokaniach. Wynotował Wołyniak. Kra-

               ków 1906. Nakł. Sp. Wydaw. Polskiej. 8, s.49, brosz.

30,-

 

351.       Gless Karlheinz: Das Pferd im Militarwesen. Bildprasentation Klaus Dorst und Erika

               Rathmann. Berlin 1980. Militarverlag der DDR. 8, s.123, opr.

15,-

 

352.       Gliński Mateusz: Aleksander Skjabin. Z 16 ilustr. Warszawa (b.r.). Nakł. Stowarz.

               Pisarzy i Krytyków Muzycznych. 8, s.84, ilustr., opr.

25,-

 

353.       Gloger Zygmunt: Dolinami rzek.Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy.

               Warszawa 1903. Nakł. Ferdynanda Hoesicka. 4, s.(4), 218, (1), ilustr., opr. pł. Reprint.

25,-

 

354.       Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana.T.1-4. Warszawa 1972.Wie-

               dza Powszechna. Re­print.

70,-

 

355.       (Gloger Zygmunt) Z.G.: Pieśni dawne. Warszawa 1905. Nakł. autora. 8, s.75, (2), brosz.

40,-

 

356.       Gloger Zygmunt: Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, przedstawił... Z czterdziestu

               rycinami. Wyd.2. Warsza­wa (b.r.). Nakł. autora. 4, s.406, (2), ilustr., opr. pł.

200,-

 

357.       Gloger Zygmunt: Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. Z czterdziestoma rycinami.

               Warszawa (1900). .Jan Fischer. 4, s.(4), 384 (1). opr. Reprint W.A.iF. 1986.

100,-

 

358.       (Gloger Zygmunt): Skarbiec strzechy naszej. Zebrał G... Muzykę harmonizował M...

               (P. Maszyński). Lwów 1894. Nakł. Macierzy Pol. 16d, s.356 (2). opr.

45,-

 

359.       Głowacki Włodzimierz: Dzieje żeglarstwa polskiego. Gdańsk 1989. Wydawn. Morskie.

               8, s.432 (1), ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. obw. Seria Historia Morska.

18,-

 

360.      Godłowski Kazimierz, Kozłowski Janusz K.: Historia starożytna ziem polskich. War-

              szawa 1976. PWN. 8, s.171, (3), ilustr. opr. brosz. /powtórzona pierwsza składka

              s.1-16, pieczęcie własnościowe/.

16,-

 

361.       Goetel Ferdynand: Polska.Słowo wstęp. napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydz. Turystyki

               i Ministerstwa Komunikacji wybrał... Warszawa 1938. Gł. Księg. Wojskowa. 4, k. 8 nlb.,

               s.174, 12 nlb. 83- Przew. Turyst.; s.40, skorowidz ogłoszeń.

150,-

 

362.       Goethe Jan Wolfgang: Dzieła wybrane. Wydanie w czterech tomach pod red. J.Z.

               Jakubowskiego i A. Milskiej. Warszawa 1954. PIW. opr. oryg. pł.

50,-

 

363.       Golias Marian: Wstępna nauka języka greckiego. Teksty, preparacje. T.1-2. Warsza-

               wa 1989. Państwowe Wy­dawnictwo Naukowe. 8, s.143 (1); 46 (1).

15,-

 

364.       Golka Bartłomiej, Kafel Mieczysław, Kłos Zbigniew: Z dziejów drukarstwa polskiego.

               Warszawa 1957. 8, s.287, opr. pł.

18,-

 

365.       Gołąbek Józef: Czesi i Słowacy wobec Powstania Listopadowego. Lwów - Warszawa

               1930. Książnica - At­las. 8, s.106, (1). opr. oryg. brosz.

25,-

 

366.       Gołębiowski Łukasz: Lud polski -jego zwyczaje, zabobony. Warszawa 1830. W Druk. A.

               Gałęzowskiego i Spółki. 8, s.(4), 325, (3), tabl.2, opr. Reprint W.A.iF. -1983.

40,-

 

367.       Gołębiowski Łukasz: Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obec-

               nych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez... Warszawa 1830. Drukiem

               A.Gałęzowskiego i Komp. 8, s.(4), IV, 308, (3), tabl.1, opr. Reprint W.A.iF. -1983.

40,-

 

368.       Gołubiew Antoni: Największa przygoda mego życia.Lata nad “Bolesławem Chrobrym”.

               Kraków 1981. Znak. 8, s.455, (5), ilustr., opr. pł.

10,-

 

369.       Gombrich Ernest: Godziny wieków. Historia świata dla ciebie. Przekł. Z.Rudzka. Z

               69 ilustr. Lwów 1938. PWKS. 8, s.320, ilustr., opr. pł. Biblioteka Potrójnego Węzła T.1.

40,-

 

370.       Gomulicki Wiktor: Dlaczego mój znajomy nie mógł dotychczas “Pism” swoich napisać?

               Humoreska. Po­znań - Warszawa (b.r.). Nakł. Księg. Św. Wojciecha. 16, s.36.

6,-

 

371.       Gomulicki Wiktor: Pieśń o Gdańsku. Wyd. nowe ze wstępem i objaśnieniami histo-

               rycznymi. Poznań - War­szawa 1919. 8, s.70, brosz.

10,-

 

372.       Gomulicki Wiktor: Warschau. München (b.r.). Georg Miller. 8, s.VIII, 302, ilustr., opr.

               Polnische Bibliothek. Erste Abteilung, zweiter Band.

30,-

 

373.       Gonczarow Iwan: Wieczór literacki. Przekł. G.Korski.Warszawa 1957. PIW. 8, s.222, (2).

10,-

 

374.       Gondek Feliks, ks.: Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni wobec Boga i ludzi. Wyd.5.

               Kraków - Warszawa 1881. Nakł. G.Gebethnera i Spółki.16d, s.151, (1).opr. oryg. brosz.

20,-

 

375.       Gorazdowski Z.: Katechizm ś. Kościoła Katolickiego dla ludu. Lwów 1876. Nakł. autora.

               16d, s.96, opr. /pieczęcie/.

8,-

 

376.       Gorski K.: Ilustracye do powieści Henryka Sienkiewicza “Krzyżacy”. Rysował...

               Warszawa 1901. Nakł. i własn. Zakładu Fotochemigraficznego B.Wierzbickiego i S-ki.

                8 podł., 16 ilustr., opr. oryg.

40,-

 

377.       Goya. Warszawa 1987. KAW. 4, s.125, (3), liczne ilustr. barwne. opr. Geniusze sztuki.

25,-

 

378.       (Góralski Szymon): Odpusty w kościołach zakonnych świętego Franciszka Serafic-

               kiego Wyznawcy. Wyd.3. objaśnieniami i wielu modlitwami pomnożone, zebrane

               i wydane przez Ks. S. G. franciszkanina. Kraków 1869. Druk. Wł. Jaworskiego. 16d,

               s.362, VI, 3, opr.

15,-

 

379.       Górka Olgierd: Naród a państwo jako zagadnienie Polski. Warszawa 1937. Instytut

               Wydaw. “Biblioteka Polska”. 8, s.373, opr.

60,-

 

380.       Górska Hanna, Lipiński Eryk: Z dziejów karykatury polskiej. Warszawa 1977. WP. 8,

               s.366, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

381.       Górski Karol: Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986. Znak. 8, s.397,

               opr. pł.

10,-

 

382.       Grabowska Janina: Polski bursztyn. Warszawa 1983. 4, s.43, (1), (112) ilustr., opr. pł.

               obw.

25,-

 

383.       Grabowski Ambroży: Starożytne wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników

                tyczących się opisowej i dziejowej przeszłości oraz zwyczajów tej dawnej stolicy kraju,

                z dodatkiem różnych szczegółów Polaków zająć mogących. Kraków 1852. Nakł. i druk.

                J.Czecha. 8, s.XV, 304, opr. Reprint KAW 1985.

60,-

 

384.       Grabowski Zbigniew: Anglia - wyspa nieznana. Londyn 1946. Orbis. 8, s.161.

6,-

 

385.       Grabski Stanisław: Myśli o dziejowej drodze Polski. Glosgow 1944. Książnica Polska.

               8, s.192, brosz. Reprint Not - Sigma 1989.

10,-

 

386.       Grabski Stanisław: Pamiętniki. T.1-2. Do druku przygotował i wstępem opatrzył W.Stan-

               kiewicz. Warszawa 1989. Czytelnik. 8, s.417, (2); 516, (2), ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

387.       Grabski Stanisław: Wybór pism. Oprac. i wstępem opatrzył Józef Wojnarowski. War-

               szawa 1987. LSW. 8, s.334, (2), okł. oryg. brosz.

15,-

 

388.       Grafika i rysunki polskie w zbiorach polskich. Warszawa 1977. Arkady. 4, s.129, (1),

               opr. obw. Polskie Zbiory Graficzne.

25,-

 

389.       Grafika szkół obcych w zbiorach polskich. Warszawa 1978. Arkady. 4, s.178, (2),

               ilustr., opr. obw. Polskie Zbiory Graficzne.

30,-

 

390.       Granet Marcel: Cywilizacja chińska. Warszawa 1973. PIW. 8, s. 419 (1), ilustr. bar­wne

               i czarno-białe na oddz. tabl., opr. pł. obw. Seria Ceramowska.

22,-

 

391.       Grant Michael: Mity rzymskie. Wyd.2. Warszawa 1993. PIW. 8, s.289, ilustr. barwne

               i czarno-białe na oddz. tabl. opr. Seria Ceramowska.

15,-

 

392.       Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. T.1-2. Kraków 1987. Pol. Tow.

               Teologiczne. 8, s.499; 548, brosz.

20,-

 

393.       Grodzicki August: Eichlerówna. Szlachetny demon teatru. Warszawa 1989. PIW.

               8, s.262, (2), ilustr., opr. obw.

8,-

 

394.       Grottger Artur: Album ludowe. Wojna, Polonia, Lituania. Wyd.3. Życiorys i objaśnie-

               nia napisał Emil Haecker. Kraków 1908. Wyd. Zygmunt Klemensiewicz. 16 podł., portret,

               26 reprod. obrazów, okł. oryg.

25,-

 

395.       Grużewski Jan, Kopf Stanisław: Dni Powstania. Kronika fotograficzna walczącej

               Warszawy. Warszawa 1957. PAX. 4, s.VII, 319, opr. pł. /brak obw/.

30,-

 

396.       Grzegorczyk Andrzej: Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań. Wyd.2. popr.

               Warszawa 1960. PWN. 8, s.131. opr. pł. obw. Biblioteka Problemów.

6,-

 

397.       Grzegorz z Nareku: Księga śpiewów żałobliwych. Wybór, wstęp, przyp. i przekł.

               A.Mandalian. Warszawa 1990. PIW. 8, s.454, (2). opr. pł. Bibliotheca Mundi.

20,-

 

398.       Grzeszczuk Stanisław: Nobilitacja Albertusa. Z pogranicza historii i folkloru. Wrocław

               1971. Ossol. 8, s.204, brosz. Studia Staropolskie T.34.

12,-

 

399.       Grzybkowska Tersa: Andrzej Stech malarz gdański. Warszawa 1979. PWN. 8, s.185,

               ilustr. na oddz. tabl., brosz. obw.

30,-

 

400.       Grzybowski Stanisław: Historia Irlandii. Wrocław 1977. Ossol. 8, s.390, (1), ilustr.,

               opr. pł., obw.

28,-

 

401.       Grzybowski Stanisław: Pretendenci i Górale. Z dziejów unii szkocko - angielskiej.

               (Warszawa 1971). WP. 8, s.247, (5), ilustr. na oddz. tabl., opr. brosz. obw. Bibl.

               Wiedzy Historycznej.

12,-

 

402.       Guiton Jean: Dziennik 1952 - 1964. Wybór i przekł. A.Olędzka - Frybesowa.Warszawa

               1984. PAX. 8, s.374, (2), opr. pł.

12,-

 

403.       Gulia Gieorgij: Echnaton, władca Egiptu. Powieść.Przekł. St.Niewiadomski.Warszawa

               1974. Czytelnik. 8, s.438.

10,-

 

404.       Guma Ignacy: Prymitywizm gospodarczy rewolucji sowieckiej. Lublin 1929. Nakł.

               Tow. Ekonomicznego. 8, s.25.

10,-

 

405.       Gumowski Jan: Widoki Krakowa rys... Kraków 1926. Muzeum Narodowe. 12 litografii

               czarno-białych o wym. 43 x 28 cm, teczka.

600,-

 

406.       Gumowski Marian: Moneta w starożytności. Kraków 1928. 8, s.82, ilustr. numizm.

               w tekście, okł. oryg. brosz.

60,-

 

407.       Gustawicz Bronisław: Wycieczka w Czorsztyńskie. Warszawa 1881. Nakł. F.Sulimier-

               skiego. 16, s.271.opr. Re­print K.A.W. 1989.

15,-

 

408.       Gutowska - Dudek Krystyna: O pastelu i jego mistrzach. Warszawa 1982. KAW. 8,

               s.80, (4), ilustr., opr.

15,-

 

409.       Guze Joanna: Na tropach sztuki. Warszawa 1968. Nasza Księgarnia. 8, s.338, (4), ilustr.,

               opr. obw.

25,-

 

410.       Haber Aleksander: Atlas ptaków leśnych.Warszawa 1961. 8, s.269, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

411.       Haduch Henryk: Pedagogika Jezusa Chrystusa.Kraków 1913.Nakł. autora. 8, s.15,brosz.

8,-

 

412.       Haduch Henryk: Zasady wymowy ogólnej i kościelnej. Dla użytku duchowieństwa.

               Kraków 1927. Wydaw. Księży Jezuitów. 8, s.XIV, 403, opr. pł.

15,-

 

413.       Hafiz (Szamsuddiri Mohamad): Pieśni miłosne. Wybrał i przeł. W.Dulęba. Wyd.2 popr.

               Kraków 1979. WL. 8, s.214, (1), ilustr., opr. pł. obw.

18,-

 

414.       Hahn Wiktor: Kościuszko w polskiej poezji dramatycznej. Poznań 1918. Nakł. Księg.

               Św. Wojciecha. 8, s.55, (1), okł. oryg. brosz.

12,-

 

415.       Hahn Wiktor: Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku. Lwów 1906. Nakł. Tow. Dla

               Popierania Nauki Pol. 8, s.133, opr. Archiwum Naukowe. Dział 1, t.3, z.3.

12,-

 

416.       Hales Edward Elton Y.: Papież Jan XXIII i jego rewolucja. Warszawa 1967. Bibl. Więzi.

               8, s.227, (1), brosz.

8,-

 

417.       Hankiewicz Stanisław:Praktyczna gramatyka języka Nyanja,jednego z najważniejszych

               narzeczy Bautyjskich w Południowej Afryce. Dla polskich misjonarzy napisał...

               Kraków 1928. Nakł. Prokuratorji Misyjnej. T.J. 8, s.102, (2). /pieczęcie/.

20,-

 

418.       Harasymowicz Jerzy: Pastorałki polskie. Oprac. graficzne Wł. Dulęba. Kraków 1966.

               PWM. 4, s.52, (3), ilustr., okł. oryg. zach.

30,-

 

419.       Harman Nicholas: Dunkierka. Użyteczny mit. Warszawa 1993. Czytelnik. 8, s.244 (3).

               opr. brosz.  Wojny XX wieku.

6,-

 

420.       Hartwig Julia: Apollinaire. Warszawa 1962. PIW. 8, s.450, (2), obw. brosz.

12,-

 

421.       Hattler Franciszek: Dobry pasterz. Czytanie nabożne dla wszystkich stanów napisał...

               Mikołów - Warszawa 1904. Nakł. K.Miarki. 16d, s.164, (2), ilustr., opr.

20,-

 

422.       Hauser Arnold: Społeczna historia sztuki i literatury. T.1-2. Warszawa 1974. PIW. 8,

               s.408, (2); 437, (3). opr. brosz.

50,-

 

423.       Hauser Leopold: Monografia miasta Przemyśla.Wyd.2. Przemyśl 1991. Południowo

               - Wschodni Inst. Nauko­wy. 8, s. XXV, (3), 329, (3), portret autora, ilustr., opr. brosz.

8,-

 

424.       Hazlit Wiliam: Eseje wybrane. Warszawa 1957. PIW. 8, s.361, opr. pł.

20,-

 

425.       Hearn Lafcadio: Bajki chińskie. Z ang. przeł. i oprac. dla młodzieży L.M.Brzozowska.

               Z ilustr. W.Radwana. Warszawa (b.r.). Nakł. L.Fiszera. 8, s.112, ilustr., okł. oryg.

30,-

 

426.       Heinrich Władysław: Zarys historii filozofii średniowiecznej. Warszawa 1963. PWN.

               8, s.324, portret autora. opr. pł. obw.

15,-

 

427.       Heistein Józef: Historia literatury włoskiej. Zarys.Wrocław 1979.Ossol. 8, s.294, opr. pł.

18,-

 

428.       Heit O.: Słownik terminów biblijnych. Warszawa 1983. Zjednoczony Kościół Ewange-

               liczny. 8, s.358, (2). opr. brosz.

10,-

 

429.       Hennel Roman: Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie. Wyboru

               dokonał i oprac... War­szawa 1979. Sport i Turystyka. 8, s.IX, 278, ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

430.       Hensel Witold: Polska przed tysiącem lat. Wyd.2. uzup.Wrocław 1964. Ossol.8, s.284,

               (1), ilustr., mapa. opr. brosz., obw. /egz. zniszczony/.

17,-

 

431.       Hensel Witold: Polska starożytna.Wyd.3 uzup.Wrocław 1988.Ossol.8, s.720 (1), ilustr.,

               mapy, tabele. opr. pł. obw.

30,-

 

432.       Hersch Liebmann: Syjonizm i tragedja palestyńska. Kraków 1930. Nakł. Krak. Spółki

               Wydawniczej. 8, s.27, okł. oryg. brosz.

15,-

 

433.       Herschel John Frederick William: Wstęp do badań przyrodniczych. Przekł. T. Pawłow-

               ski. Wstęp i przyp. M. Wallis.Warszawa 1955. PWN. 8, s. XXXI, (1), 380. opr. oryg. pł.,

               obw. Bibl. Klasyków Filozofii.

24,-

 

434.       Heufelder Emanuel Maria, Braso Gabriel: Droga ku Bogu. Według Reguły św. Bene-

               dykta. Przekł. W.Szlenzak, A.Świderkówna. Kraków 1982. Nakł. Opactwa Benedykty-

               nów w Tyńcu. 8, s.264, (2), brosz.

10,-

 

435.       Hibbert Christopher: Medyceusze. Wzlot i upadek. Łódź 1992. Wydaw. Łódzkie. 8,

               s.341, (1). opr. brosz.

12,-

 

436.       Hinz Sigrid:Wnętrza mieszkalne i meble.Od starożytności po współczesność.Warszawa

               - Berlin 1980. Arka­dy. Henschelverlag. 4, s.264, (4), liczne ilustr. barwne i czarno-białe.

               opr. pł. obw.

75,-

 

437.       Hirt Erdkunde in Stichwartet. Bearbeitet von J.Arndt, R.Lutgens, W.Muhle, J.Petersen.

               Mit 140 Karten, Diagrammen und 190 Bildern. Breslau 1940. Ferdynand Hirt. 8, s.304,

               ilustr., opr.

10,-

 

438.       Historia sztuki. Oprac. St.Gąsiorowski, M.Gębarowicz, T.Szydłowski, Wł.Tatarkiewicz,

               I. Żurowski. T.1-3.Lwów 1934. Ossol. 8, s.IX, 440; 446; 514, ilustr. w tekście opr. oryg. pł.

180,-

 

439.       Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.Warszawa 1960.Książka i Wiedza.

               8, s.973, (2), opr. pł.

15,-

 

440.       Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików).Krótki kurs. Pod red.

               Komisji KC WKP(b). Warszawa 1949. Spółdz. Wydaw. “Książka i Wiedza”. 8, s. 415.

               opr. oryg.

15,-

 

441.       Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego. Opac. zbiorowe pod red.

               L.Ratajczyka. Warszawa 1981. MON. 8, s.541, (3), ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

442.       Hiszpania. Warszawa 1997. Wydaw. “Wiedzy i Życia”. 8, s.661, liczne barwne ilustr.,

               mapki. opr. Przewod­niki “Wiedzy i Życia”.

40,-

 

443.       Hławiczka Karol: Pieśni na uroczystości państwowe do użytku szkolnego zebrał

               i na 3 lub 4 głosy równe uło­żył... Warszawa (b.r.). Gebethner i Wolff. 8, s.21.

15,-

 

444.       Hoesick Ferdynand: Jan Kochanowski w świetle dotychczasowych wyników krytyki

               historyczno - litera­ckiej. Kraków 1908. Sp. Wydaw. Polska. 8, s.301, opr. ppł.

40,-

 

445.       Hofmanowa z Tańskich Klementyna: Pamiątka po dobrej matce czyli ostatnie jey rady

               dla córki. Przez Młodą Polkę. Wyd.2. Warszawa 1819. Druk. przy Nowolipiu. 16d, s.332,

               (2), opr.

40,-

 

446.       Hofmanowa z Tańskich Klementyna: Święte niewiasty, obrazki pobożne kobietom

               żyjącym ofiarowane przez... T.1-2. Z ryciną. Wyd. J.N. Bobrowicza. Lipsk 1845. Nakł.

               Księg. Zagranicznej. 16, s.VIII, 296; 325, 2 staloryty, opr. /pieczęcie własnościowe/.

80,-

 

447.       Hofmanowa z Tańskich Klementyna: Wybór pism. Wyd. nowe przeyrzane i popr.

               przez autorkę. T.9.: Listy o wychowanie. Z portretem Małachowskiego. Wrocław

               1833. Nakł. W.B.Korna. 16, s.204, 1 portr.

40,-

 

448.       Holzapfel Rudolf M.: Wszechideał. Życie duszy i jego nowe postacie społeczne. Cz.1.

               Autoryzowany przekł. z wyd. niemieckiego- J.Blumenfeld, S.Vincenz. Warszawa 1936.

               Tow. Wydaw. “Rój”. 8, s.472, brosz.

60,-

 

449.       Hołowiński Ignacy: Kazania niedzielne, świętalne, i przygodne oraz allokucye miane

               w Petersburgu przez... Wyd. pośmiertne. Kraków 1857. Nakł. Księg. i Wydaw. Dzieł

               Katolickich. 8, s.694, (1), opr. psk.

40,-

 

450.       Homer: Iliada. Do użytku szkolnego zastosowali i opracowali A.T.Christ, K.Fiszer.

               Z 9. ryc. i 2-ma mapkami. Wyd.3. Kraków 1922. Nakł. D.E. Friedleina. 8, s.XXIX, 405.

               /tekst w jęz. grec./.

30,-

 

451.       Homolacs Karol: Podręcznik dla introligatorskiego zdobnictwa stemplowego z uwzględ-

               nieniem innych technik swobodnych jak: haft, ścienne malarstwo patronowe i t.p. Kra-

               ków 1927. Nakł. Miejskiego Muz. Przem. 8, s.105, (1), ilustr., opr. pł.

80,-

 

452.       Homolacs Karol:Studjum formy barwy i światła w związku z metodyką ćwiczeń rysunkowo

               - malarskich obejmująca zakres szkół ogólnokształcących i artystycznych oprac... Kraków

               1929. Nakł. Miejskiego Muz. Przem. 8, s.214, (2), opr. pł.

120,-

 

453.       Hopliński Jan: Konserwacja malowideł. Kraków 1941. Nakł. Druk. Powściągliwość

               i Praca. 8, s.26, tabl. 3, okł. oryg. brosz.

25,-

 

454.       Horacjusz: Wybrane poezje... Cz.2: Epody i ody. Oprac. J. Starowicz. Kraków 1949.

               Książnica Powszech­na. 8, s.188, (4). opr. oryg. brosz. /pieczęcie własnościowe/.

10,-

 

455.       Horacy: Wybór poezyj. Przekł. i oprac. J.Zawirowski. Kraków 1923. Nakł. Krak. Spółki

               Wydaw. 16d, s.XXXIV, (2), 252, opr. BN. Ser.II, nr 25.

20,-

 

456.       (Horacy).Wybrane poezje Horacjusza oprac. J.Starowicz. Cz.2. Kraków 1949.Książnica

               Powszechna. 8, s.188, brosz. /pieczecie własnościowe/.

15,-

 

457.       Horoszkiewicz Julian: Notatki z życia.Oprac.,wstępem i przypisami zaopatrzył H.Were-

               szecki. Wrocław - Kraków 1957. Ossol. 8, s.XLVIII, 331, (1), ilustr., opr. oryg. brosz.

30,-

 

458.       Houszka Ewa: Kazimierz Sichulski. Katalog wystawy. Wrocław 1994. Muzeum Naro-

               dowe. 8, s.139, brosz.

18,-

 

459.       (Hozjusz Stanisław) Korespondencja Stanisława Hozjusza i biskupa warmińskiego.

               T.V. rok 1564. Opac. ks. A.Szoso. Olsztyn 1976. Warmińskie Wydaw. Diecezjalne. 8,

               s.686. Studia Warmińskie. T.XIII.

20,-

 

460.       Hozjusz Stanisław: Poezje. Przekł. A.Kamieńska. Wyd.2. Olsztyn 1988. Pojezierze. 8,

               s.137, (5), ilustr., opr. pł. obw.

10,-

 

461.       Hrabal, Kundera, Havel... Antologia czeskiego eseju. Oprac. J. Baluch. Kraków 2001.

               Universitas. 8, s. XXV, 294, (1). opr. brosz. Seria Poczet czeski.

19,-

 

462.       Hubert Witold: Wpływ bitew morskich na przebieg dziejów. Warszawa (b.r.). Wydaw.

               Ligi Morskiej i Kolonialnej. 8, s.105, opr. pł.

15,-

 

463.       Huizinga Johan: Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury.Warszawa 1985.Czytelnik.

               8, s.308, (2). opr. pł. obw.

20,-

 

464.       Huml Irena: Polska sztuka stosowana XX wieku. Warszawa 1978. W.A.iF. 8, s.296,

               ilustr., opr.

30,-

 

465.       Huszar Lajos: Münzkunst in Ungarn. Budapest 1963. Corvina. 16d, s.52, ilustr. 99, opr.

               pł. obw.

15,-

 

466.       Hyła Stefan: Wiatyk Maćka i Wojtusia Hyłów. Kraków 1939. Nakł. autora. 8, s.289, (6),

               brosz.

20,-

 

467.       Ihnatowicz Ireneusz: Człowiek, informacja, społeczeństwo. Warszawa 1989. Czytelnik.

               8, s.209 (2), ilustr., opr. pł. obw. Seria Wielkie problemy dziejów człowieka.

10,-

 

468.       Informator geologa.(Praca zb.).Warszawa 1965.Wydaw. Geologiczne.8, s.510, 2 tabele

               w załącz. opr. ppł.

32,-

 

469.       Informator Zjazdu Sierpniowego 1939 r. w Krakowie w 25-tą Rocznicę Czynu Zbrojne-

               go. Kraków 1939.Nakł. Wojewódzkiego Sekretariatu Zjazdu Sierpniowego 1939 w Kra-

               kowie. 16d, s.24, okł. oryg. brosz.x

10,-

 

470.       Instrukcja dla korzystających z wojskowych urządzeń łączności.Warszawa 1937.MSW.

               16, s.VI, 33, opr.

10,-

 

471.       Instrukcja meteorologiczna dla obrony przeciwgazowej. Warszawa 1938. MSW. 16,

               s.VIII, 45, 4 załączniki, opr.

10,-

 

472.       Instrukcja o odkażaniu zgorzów parzących. Warszawa 1939. MSW. 16, s.XII, 192, ilustr.,

               opr.

20,-

 

473.       Instrukcja strzelecka (tymczasowa). Część I. Karabin i karabinek. Warszawa 1925. Min.

              Spraw Wojskowych. 16d, s. VII, (1), 222, ilustr., tabele. opr. oryg. brosz.

25,-

 

474.       Instrukcya służbowa dla Biura Egzekucyjnego Magistratu Stołecznego Królewskiego

               Miasta Krakowa. Kra­ków 1912. Nakł. Gminy m. Krakowa. 8, s.(V), 38, opr.

15,-

 

475.       Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676). Wyd. R.Mienicki. Toruń

               1955. Tow Naukowe. 8, s.XI, 179.

30,-

 

476.       Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723 - 1747). Toruń 1956.Tow. Naukowe.

               8, s.XXIII, 276.

40,-

 

477.       (Isakowicz Izaak): “Ojcze Nasz” na ośm nauk passyjnych rozłożony tydzień przypo-

               wieści Chrystusowe o naukach passyjnych passyjnych wykładane przez Kapłana

               obn. ormiańskiego Archidiecezji Lwowskiej (pseud.).  Ogólnego zbioru T.3. Lwów

               1860. Nakł. W.Manieckiego. 8, s.315, (2).

20,-

 

478.       Iszchanian Rafajel: Książka ormiańska w latach 1512 - 1920. Przekł. A.Pisowicz.

               Wrocław 1994. Ossol. 8, s.188, (2), ilustr., opr. Książka o książce.

10,-

 

479.       Jachimecki Zdzisław: Ryszard Wagner. Lwów - Warszawa (b.r.). H.Altenberg, E.

               Wende i Sp. 8, s.VI, 290, ilustr., nuty, opr. oryg. pł. ozdobna zielona. Nauka i Sztuka

               T.XII.

120,-

 

480.       Jachimecki Zdzisław: Wagner. Kraków 1973. PWM. 8, s.393, ilustr., opr. pł. obw.

24,-

 

481.       Jackowski H.: O socyalizmie uwagi dla Socyalistów i Katolików.Kraków 1892.W druk.

               “Czasu” Fr. Kluczyckiego i Sp. 16d, s.(4), 175. opr. pł. tłocz.. Pobożne Książki dla wier-

               nych każdego stanu. T. LII.

20,-

 

482.       Jaczynowska Maria: Historia starożytnego Rzymu. Wyd.3. Warszawa 1978. PWN. 8,

               s.410. opr. brosz.

20,-

 

483.       Jaczynowski Jan, Żółtowska Halina: Geografia i gospodarka Polski. Warszawa 1935.

               Pow. Uniwersytet Koresp. 8, s.198, okł. oryg. brosz. Kurs Nauki Obywatelskiej T.1.

12,-

 

484.       Jak urządzić obchód ku czci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.Oprac.

               prof. S. Poznań 1931. Nakł. Druk. Mieszczańskiej T.A. 8, s.59, (1), brosz.

10,-

 

485.       Jakimowicz Irena: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy- malarz. Warszawa 1985.

               Auriga. W.A.i F. 4, s.87, (1), ilustr. 240 (w tym 206 na oddz. tabl.), opr. obw.

45,-

 

486.       Jakimowicz Irena: Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich

               oprac... Warszawa 1990. Muzeum Narodowe. 4, s.161, tabl., opr. pł. obw.

25,-

 

487.       Jakimowicz Irena: Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy. Warszawa 1978.

               Arkady. 8, s.218, (2), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

488.       Jakrzewska - Śnieżko Zofia: Gdańsk w dawnych rycinach. Wrocław 1980. Ossol.

               8 podł., s.147, ilustr., opr. pł.

35,-

 

489.       Jakóbkiewicz J.: Epidemiologia dżumy. Na drogach komunikacyjnych Gdyni. Gdynia

               1939. Wydaw. Inst. Higieny Morskiej i Tropikalnej. 8, s.311, brosz.

15,-

 

490.       Jan Chryzostom Św.: Pisma. T.1-2. Przekł. A.Załęski. Warszawa 1854. Nakł. i druk.

               S.Olgelbranda. 8, s.267, (1); 262, (1).

30,-

 

491.       Jan XXIII: Encyklika. O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie,

               sprawiedliwości, miłości i wolności. (Pacem in terris). Paris 1964. Societe d`Editions

               Internationales. 8, s.186, (3), brosz.

8,-

 

492.       Jan XXIII: Encyklika. O współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki

               chrześcijańskiej. (Mater et Magistra). Paris 1963. Societe d`Editions Internationales.

               8, s.205, (2), brosz.

8,-

 

493.       Jan Matejko. Sztudia i szkice. (Praca zb.). Kraków 1938. Nakł. Zarządu Stoł. Król. M.

               Krakowa. 4, s.153, ilustr., okł. oryg. zach. brosz.

60,-

 

494.       Janczak Julian, Rzepa Zbigniew: Z dziejów kartografii. T.2. Wrocław 1980. PAN.

               8, s.181.

10,-

 

495.       Jandăsek Ladislav: Sokolstvi Jindřicha Fügnera.Brno 1935.Moravsky Legionař.8, s.159.

10,-

 

496.       Janicka Krystyna: Surrealizm. Warszawa 1985. W.A.i F. 8, s.250, (1), ilustr., opr.

15,-

 

497.       Janicki Jerzy: Ni ma jak Lwów. Krótki przewodnik po Lwowie. Warszawa 1990. “Rój”.

               8, s.231, (9), ilustr., plan, opr.

20,-

 

498.       Jankelevitch Vladimir: Ravel. Kraków 1977. PWM. 8, s.172, ilustr., opr. pł. obw.

12,-

 

499.       Jankowski Edmund: Sad i ogród owocowy. Wyd.3 znacznie powiększone z 12 tabl.,

               fotogr. i licznemi drzewo­rytami w tekście. Warszawa 1893. W Druk. J.Sikorskiego. 8,

               s.708. /brak opisu treści/.

80,-

 

500.       Janoszanka Michalina: W odwieczne świty. Miejsce - Piastowe (b.r.). 8, s.29.

10,-

 

501.       Janowicz Tomasz: Czesi. Studium historyczno - polityczne. Kraków 1936. 8, s.158,

               brosz.

10,-

 

502.       Janowski Aleksander: Wycieczki po kraju. T.1-4. Warszawa 1900 - 1903. Nakł. Autora.

               ilustr., opr. razem. Re­print W.A.iF. - 1987.

40,-

 

503.       Janowski B.: O odległościach jako czynniku rozwoju kultury.Z 4 fig. w tekście i 5 tabl.

               Lwów 1908. Nakł. Tow. Dla Popierania Nauki Polskiej. 8, s.43, brosz.

10,-

 

504.       Janowski Jarosław: Rewizja na Parnasie. Warszawa 1926. Gebethner i Wolff. 8, s.32,

               okł. oryg. brosz.

12,-

 

505.       Jarczyńska - Bukowska Maria: Etiudy i kaprysy. Kraków 1983. Znak. 16, s.124, (2).

6,-

 

506.       Jarosławiecka- Gąsiorowska Maria: Trzy francuskie rękopisy iluminowane w zbiorach

               Czartoryskich w Kra­kowie. Kraków 1953. Muzeum Narodowe w Krakowie. 8, s.26, (1),

               tabl.XLII, okł. oryg. brosz.

12,-

 

507.       Jaroszewicz Floryan:Matka Świętych Polska albo żywoty świętych,błogosławionych,

               pobożnych Polaków i Polek. Zebrane i spisane przez...Cz.1.Piekary Śl. 1850. 8, s.500, opr.

30,-

 

508.       Jaroszewicz Floryan:Matka Świętych Polska albo żywoty świętych,błogosławionych,

               pobożnych Polaków i Polek. Zebrane i spisane przez...Cz.3 i 4.Piekary Śl. 1850. 8, s.424;

               374, opr. psk.

50,-

 

509.       Jarzemski Adam: Gościniec albo krótki opisanie Warszawy z okolicznościami iey.Dla

               Kompani Dworskiej przez... Muzyka J.K.M. y budowniczego uiazdowskiego. Warszawa

               1643. 16, s.164, (4), opr. Reprint W.A.iF. 1981.

20,-

 

510.       Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej. Kraków 1985. WL. 8, s.125, (2), brosz.

8,-

 

511.       Jasienica Paweł: Wisła pożegna zaścianek. Warszawa 1951. PAX. 8, s.254, (2), ilustr.,

               brosz. /na grzbiecie ślady zalania/.

15,-

 

512.       Jasiński Janusz: Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia.Olsztyn 1994.Książnica

               Polska. 8, s.320, ilustr., mapy., opr. brosz.

20,-

 

513.       Jasna Góra. Album. Wstęp W.S. Turczyński, zdjęcia St. Zyberk - Plater. Częstochowa

               1928. Nakł. OO. Paulinów. 16 podł., s.(6), 36, ilustr. /ślady zalania/.

30,-

 

514.       Jastrun Mieczysław: Mickiewicz. Warszawa 1949. PIW. 8, s.410, (3), ilustr., okł. oryg.

               brosz.

10,-

 

515.       Jastrzębowska Elżbieta: Sztuka wczesnochrześcijańska. Warszawa 1988. W.A.i F. 16,

               s.297, (1), ilustr., opr. brosz. Style - Kierunki - Tendencje.

9,-

 

516.       Jaśkiewicz Aleksander: Grafika polska XX wieku w zbiorach Muzeum Częstochowskiego.

               Częstochowa 1995. Muz. Częstochowskie. 8, s.185, ilustr., opr.

20,-

 

517.       Jaworski Leopold: Państwo praworządne a reforma rolna. Zbiór artykułów i opinij.

               Kraków 1922. Nakł. Krak. Sp. Wydawniczej. 8, s.125, (1), brosz.

10,-

 

518.       Jaworski Marian: Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle

               pojęcia bytu. Lublin 1958. KUL. 8, s.135, brosz.

20,-

 

519.       Jedynak Stanisław: Destruam et aedificabo. Studia z filozofii i myśli społecznej Zachodu.

               Lublin 1998. UMCS. 8, s.326.

12,-

 

520.       Jednodniówka ku uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego

               w Poznaniu.Pod wysokim protektoratem J. Em. Ks. Kard. Augusta Hlonda Arcybiskupa

               gnieźnieńskiego i poznańskiego, Prymasa Polski. W dniach od 28. września do 2. paź-

               dziernika 1927 r. się odbywającego. Poznań 1927. Druk. Św. Wojciecha. 4, s.184, (3),

               ilustr., brosz.

20,-

 

521.       Jekels Ludwik: Szkic psychoanalizy Freuda. Lwów 1912.Pol. Tow. Nakładowe. 8, s.92.

30,-

 

522.       Jełowicki Aleksande: Kazania o świętych polskich i o Królowej Korony Polskiej tu-

               dzież nauki przedślubne, mowy pogrzebowe i kazania przeygodne.Wyd.2. Berlin 1872.

               Księg. B.Behr. 8, s.XLIV, 712, opr.

20,-

 

523.       Jeske - Choiński Teodor: W pogoni za prawdą. Serya piąta. Poznań 1910. Nakł. Księg.

               Św. Wojciecha. 8, s.384, opr. psk.

45,-

 

524.       Jezierski Edmund: Stefan Batory. Warszawa 1934. Wydaw. St. Cukrowskiego. 8, s.311,

               ilustr., opr. oryg.

60,-

 

525.       Jeż Mateusz: Do nowej Polski. Wyd.2. powiększone. Kraków 1933. Druk. “Głosu Na-

               rodu”. 16, s.86, (2), brosz. oryg.

10,-

 

526.       Jeżewski Kazimierz: Wioski i ogniska Kościuszkowskie. Gospodarczy i społeczno

               -wychowawczy program działalności Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Koś-

               ciuszkowszkich. Warszawa 1946. “Czytelnik”. 8, s.63.

8,-

 

527.       Jędraszko Czesław: Łacina na co dzień. Warszawa 1970. Nasza Księgarnia. 8, s.245, (1),

               ilustr., opr. obw.

10,-

 

528.       Jędrzejewicz Janusz: W krainie wielkiej przygody. Lwów 1939. P.W.K.SZ. 8, s.250.

10,-

 

529.       Jirasek Alojzy: Stare podania czeskie. Z ilustracjami M.Alesa i A.Prochaski. Przekł.

               M.Erhardtowa. Warszawa 1955. PIW. 8, s.289, (3), brosz.

15,-

 

530.       Johnson Paul: Narodziny nowoczesności. Gdańsk 1995. Marabut. 8, s.1179, (4), opr.

               /pieczęć/.

25,-

 

531.       Juszczak Wiesław: Postimpresjoniści.Warszawa 1985.W.A.i F. 8, s.225, (2), ilustr.,opr.

15,-

 

532.       Juszyński Hieronim:Dycyonarz poetów polskich.T.1-2. Kraków 1820. Druk. J.Matecki.

               8, s.(42), 325, (11); (11), 466, (15), opr. Reprint W.A.iF. 1980.

40,-

 

533.       Kalendarz Gospodarski czyli poradnik praktycznego gospodarza przez Mateusza de

               Bombastle z dziewiątego wyd. franc. przełożony. Kraków 1856. Nakł. Księg. J.Wildt.

               8, s.XXIV, 312.

45,-

 

534.       Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1938. Kraków

               1938. 8, (55 kart na podstawce kartonowej).

40,-

 

535.       Kalendarz Kółek Rolniczych na rok Pański 1929 ułożył Albin Jura.Warszawa-Kraków

               1923. Nakł. Pol. Związku Organizacji i Kółęk Rolniczych. 8, s.198, (42), brosz.

25,-

 

536.       Kalendarz skarbowy na 1939 rok. Oprac. pod. red. Z. Machaja.Warszawa 1939.Zw. Prac.

               Skarbowych Rzecz­pospolitej Pol. s.1132, XCVI. opr. oryg. brosz.

100,-

 

537.       Kalendarz wojskowy na rok 1933. (Rocznik siódmy). Oprac. przez grono oficerów

               dyplomowanych pod red. mjr. dpl. J.Jastrzębskiego. Warszawa 1932. Nakł. własny.

               16, s.582, rekl. 104, opr.

30,-

 

538.       j.w. Na rok 1934. (Rocznik ósmy). Warszawa 1933. Nakł. własny. 16, s.(52), XXIV rekl.,

               582, 110 rekl., opr.

30,-

 

539.       /KALENDARZ/ Legiony w sztuce polskiej. Kalendarz Komitetu Budowy Muzeum Naro-

              dowego w Krakowie na rok 1936. Kraków 1936. 8, [55 kart do zrywania], ilustr., brosz.

30,-

 

540.       /KALENDARZ/ Ruch. Kalendarz encyklopedyczny na rok zwyczajny 1887. Warszawa

              1887.Wyd. Przeglądu Ty­godniowego.s.(32), 188, (2), XVIII, ilustr., tabele. opr. pł. z zach.

              oryg. okł.

60,-

 

541.       /KALENDARZ/ Sierkowski Stanisław: Kalendarz Techniczny dla inżynierów, architek-

               tów, geometrów, techników, elektrotechników, górników i przemysłowców na 1913 rok

               ułożył i wydał...Warszawa 1912. Druk. P.Ambrożewicza. 16d, s.(6), VI, (8), IX, 248, XXVII,

               (58), 50, opr. oryg. sk.

50,-

 

542.       Kalinowska Zofia: Wśród zjawisk geograficznych. Wyd.2. Warszawa 1950. Czytelnik.

               8, s. VI, (2), 134, ilustr., opr. brosz.

9,-

 

543.       Kalisz Tadeusz: Topografia. Wyd.2. Kraków 1973. AGH. 8, s.220. /skrypt/.

15,-

 

544.       Kałkowski Tadeusz: Tysiąc lat monety polskiej. Wyd.2 powiększone. Kraków 1974.

               WL. 4, s.489, (3), liczne ilustr., portret autora. opr. pł., obw.

27,-

 

545.       Kamieńska Anna: Dwie ciemności.Wybór poezji.Poznań 1984.“W Drodze”.8, s.241, (2).

8,-

 

546.       Kamieńska Anna: Notatnik 1965 - 1972. Poznań 1982. “W Drodze”. 8, s.316.

10,-

 

547.       Kamieńska Anna: Twarze Księgi. Warszawa 1981. 8, s.173, (2).

8,-

 

548.       Karczewski Stefan: Wierzba koszykarska (wiklina) z 20 rysunkami w tekście. Warszawa

               (b.r.). Nakł. Trzaski, Everta i Michalskiego. 8, s.68, brosz. Biblioteka Rolnicza nr 3. /egz.

               podniszczony/.

15,-

 

549.       Karkonosze polskie. Praca zb. pod red. A.Jahna. Wrocław - Warszawa 1985. Ossol.

               PAN. 8, s.566, ilustr., opr. pł.

40,-

 

550.       Karłowicz Jan: Słownik gwar polskich. T.1-6. Kraków 1900. Nakł. A.U. 8, opr. pł. Reprint

               W.A.iF. 1974.

250,-

 

551.       (Karłowicz). Mieczysław Karłowicz w Tatrach.Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne

               wydane stara­niem Za­rządu Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków

               1910. Nakł. Sekcji Turystycznej Tow. Ta­trzańskiego. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 4, s.XI,

               82, (2), portret, 1 facs. autografu, 24 fotogr.,brosz.

80,-

 

552.       Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.). Wybór i oprac.

               St. Nyrkowskiego. Wstępem poprzedził J.Krzyżanowski. 8, s.395, tabl.(24), ilustr., opr.

               obw.

20,-

 

553.       Kasprowicz Jan: Wybór poezji. Oprac. J. Lipski. Wyd.3 rozszerzone. Wrocław 1990.

               Ossol. 16, s. CXV, 474. opr. pł. obw. BN I/120.

20,-

 

554.       Katalog Galeryi Współczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków 1916.

               Muzeum Narodo­we w Krakowie. 8, s.30, okł. oryg. brosz.

10,-

 

555.       Katalog dawnych map Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego

               w innych zbio­rach. T.1.- mapy XV - XVI wieku. Oprac. W.Kret. Wrocław - Warszawa

               1978. Ossol. PAN. 8, s.164, 28 repr. map w teczce.T.2.- mapy XVII wieku. Oprac. T.Paćko,

               D.Stachnal-Talanda, E.Gołąb-Jankowska. Wrocław - Warszawa 1992. 8, s.250, 48 repr.

               map w teczce.

300,-

 

556.       Katalog wystawy autografów polskich i obcych. Kraków 1937. Gebethner i Wolff. 8,

               s.75, tabl. IX, brosz. Prace Bibliograficzne V.

20,-

 

557.       Katalog wystawy druków krakowskich XV-go i XVI-go wieku. Kraków 1936. Gebethner

               i Wolff. 8, s.58, tabl. 10, brosz.

20,-

 

558.       Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich.Kraków 1934. Bibl. Jagiellońska.

               8, s.56, (1), tabl.8, okł. oryg. brosz.

20,-

 

559.       Katalog wystawy stu pięćdziesięciu ilustrowanych druków XV-ego wieku. Kraków

               1935. Bibljoteka Jagielloń­ska. 8, s.51, tabl.X, okł. oryg. brosz.

30,-

 

560.       Katalog Zabytków Sztuki w Polsce.T.1. Województwo krakowskie. Pod red. Jerzego

               Szablowskiego. Ilustracje. Warszawa 1953. Państwowy Inst. Sztuki. 16d, s.(7), tabl. 197,

               (20), brosz.

60,-

 

561.       Katalog Zabytków Sztuki w Polsce.T.IV.: Miasto Kraków.Cz.1.: Wawel.T.1-2. Praca zb.

               pod red. J. Szablowskiego. Warszawa 1965. Inst. Sztuki PAN. 16, s.XIV, (2), 244, 37,

               ilustr. 899, opr. pł. obw.

45,-

 

562.       j.w. Cz.2.: Kościoły i klasztory Śródmieścia 1. T.1-3. Pod red. A.Bochnaka i J.Samka.

               Warszawa 1971. Inst. Sztuki PAN. 16, s.XXIV, (2), 206, 17, ilustr. 1006, opr. pł. obw.

45,-

 

563.       Katalog zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.Warszawa (???).

               Wydaw. Tow. Zachę­ty Sztuk Pięknych. 8, s.96, (2), ilustr. na oddz. tabl., okł. oryg.

               brosz. z ilustr.

25,-

 

564.       /KATALOG/ Cyna od XV do XIX wieku. Katalog stałej wystawy ze zbiorów Muzeum

               Narodowego w Gdań­sku.Gdańsk 1992.(Muzeum Narodowe). 8, s.136, ilustr.,okł. brosz.

               z obw.

25,-

 

565.       /KATALOG/ Delineascopes and Accessories of Highest Quality and Workmanship

               to meet any and all Projection Requirements. Buffalo - New York (b.r.). Spencer Lens

               Company. 8, s.100. /Katalog projektorów, rzutników, kopiarek, kamer i dodatkowych

               akcesoriów/.

60,-

 

566.       /KATALOG/ Grafika Pabla Picassa.347 grafik z okresu od 16.03.68 do 05.10.68.Ze zbio-

               ru Ludwiga w Akwizgranie. Kraków 1980. Muzeum Narodowe. 8, s.63.

10,-

 

567.       /KATALOG/ Illustrierte Preisliste uber photographische Apparate und Bedarfsartikel.

               Kommissions=La­ger und Alleinverkauf der ICA, Aktiengesellschaft, Dresden. Wien

               (b.r.). Photo=Union G.m.b.H, Wien. 8, s.X, 245, liczne ilustr., okł. oryg. brosz. ilustr.

               /katalog aparatów fotograficznych, projektorów i akcesoriów fotogra­ficznych/.

100,-

 

568.       /KATALOG/ Malarstwo polskie doby Oświecenia. Katalog wystawy w oprac. P.Mi-

               chałowskiego. Przedm. Z.Kępińskiego. Poznań 1951.Muzeum Narodowe w Poznaniu.

               8, s.35, ilustr. na oddz. tabl., okł. oryg. brosz. z ilust.

10,-

 

569.       /KATALOG/ Maschinen für Holzbearbeitung von Jonsereds Fabrikers Aktiebolag

               Gegründet 1833. Göteborg 1927. 16 pdł., s.123, brosz. /ilustrowany katalog maszyn

               do obróbki drewna/.

40,-

 

570.       /KATALOG/ Polskie malarstwo akwarelowe od roku 1830 do 1956. Marzec 1956.

               Kraków 1956. Tow. Przyja­ciół Sztuk Pięknych. 8, s.58, (16), ilustr., okł. oryg. brosz.

10,-

 

571.       /KATALOG/ Portret polski XVII i XVIII wieku.Katalog wystawy kwiecień - maj 1977.

              Warszawa 1977. Muze­um Narodowe. 8, s.72, ilustr. 71.

20,-

 

572.       /KATALOG/"Przegląd muzyczny" głównego magazynu uniwersalnego firmy:Ignacy

               Cypres Kraków ul. Szewska l.13. Ilustrowany cennik instrumentów muzycznych, ze-

               garków, zegarów, przyborów do tychże, biżuterji srebrnej, złotej jakoteż specjalnej

               bielizny własnej fabrykacji. Kraków (1932). 8, s.44, liczne ilustr., okł. oryg. brosz.

40,-

 

573.       /KATALOG/ Salon jesienny - listopad  1958. Kraków 1958. Tow. Przyjaciół Sztuk

               Pięknych. 8, s.(19), tabl.10, okł. oryg. brosz.

15,-

 

574.       /KATALOG/ Stanisław Wyspiański i jego współcześni. Katalog wystawy maj - czer-

               wiec 1957. Kraków 1957. Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe w Kra-

               kowie. 8, s.(24), tabl. 24, okł. oryg. brosz.

15,-

 

575.       /KATALOG/ Sztuka warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku. Katalog

               wystawy jubileuszo­wej zorganizowanej w stulecie powstania muzeum 1862-1962. II.

               Od wieku oświecenia do połowy XX wieku. War­szawa 1962. 8, s.LXX, 624, 183 ilustr.

               na oddz. tabl.

30,-

 

576.       /KATALOG/ XXXV lat pracy artystycznej - Wystawa zbiorowa Wacława Dobrowol-

               skiego. Radom 1955. Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, Zw. Pol. Artystów Plastyków,

               Centralne Biuro Wystaw Artyst. 8, s.36, tabl. 14, okł. oryg. brosz. z ilustr.

15,-

 

577.       /KATALOG/ Wyczółkowski (Leon). Kraków czerwiec - lipiec 1932. Kraków 1932.

               Tow. Przyjaciół Sztuk Pięk­nych. 8, s.18, (2).

15,-

 

578.       /KATALOG/ Wystawa malarstwa Zbigniewa Pronaszki.Maj - czerwiec  1957.Warsza-

               wa 1957. "Zachęta". 8,  s.39, ilustr., brosz.

15,-

 

579.       /KATALOG/ Zygmunt Radnicki. Malarstwo, akwarele, rysunki. Marzec 1959. Kraków

              1959. Pałac Sztuki. 8, s.(24), brosz.

12,-

 

580.       Katechizm rzymski. Z wyroku ś-go Soboru Trydenckiego ułożony, z rozkazu Piusa V.

               papieża wydany i od Klemensa XIII. szczególniej zalecony. T.1. Warszawa 1827. Nakł.

               wydawcy w Druk. Kommissyi Rząd. W. R. i O.P. 8, s.XVI, (8), 136, (1). Biblioteka

               Chrześcijańska T.1.

12,-

 

581.       Kawalewski Konrad: Rok I. kazań niedzielnych. T.1-3. Przemyśl 1826 - 27. W Druk.

               Gołębiowskiego Typogr. 8, s.263, (3); 258, 3, 270, (4), opr. razem. /pieczęcie własn/.

60,-

 

582.       Kazania w osobliwszych materyach z sławnieyszych autorów francuzkich zebrane

               i na ojczysty język przełożone. T.IV. Warszawa 1785. W Drukarni XX Missyonarzów.

               16d, s.511, (71), opr. /pieczęcie, k. tytułowa przybrudzona/.

120,-

 

583.       Kazanie podczas koronacyi Najśw Panny Maryi na Piasku w Krakowie powiedziane

               przez Ks. F. M. Isakowicza... dnia 8 września 1883r. Kraków 1883. W Druk. “Czasu”

               Fr. Kluczyckiego i Sp. 8, s.16. okł. oryg. brosz. /egz. nie rozcięty/.

8,-

 

584.       Kazantzakis Nikos: Ostatnie kuszenie Chrystusa.Przekł. J.Wolff.Poznań 1992.SAWW.

               8, s.447, brosz.

15,-

 

585.       Kąkol Kazimierz: Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem. Warszawa 1985. Inst.

               Wydaw. Związków Zawodowych. 8, s.145, ilustr., brosz.

8,-

 

586.       Kämpfer Fritz: Beakers - Tankards - Goblets.Leipzig 1978. 4, s.187, ilustr.,opr. pł. obw.

40,-

 

587.       Kęder Iwona, Komorowski Waldemar, Zeńczak Anna: Ikonografia kościoła Mariac-

               kiego i placu Maria­ckiego, Małego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. Krzyża

               w Krakowie. Kraków 1999. Universitas. 4, s.514, bogato ilustr. opr., obw. Katalog

               Widoków Krakowa T.2.

100,-

 

588.       Kępińska Alicja: Jan Piotr Norblin. Wrocław 1978. Ossol. 8, s.94, ilustr. 184, opr.

               pł. obw.

20,-

 

589.       Kępiński Antoni: Psychopatologie nerwic. Warszawa 1972. PZWL. 8, s.X, 347.

15,-

 

590.       Kępiński Antoni: Schizofrenia. Wyd.4. Warszawa 1981. PZWL. 8, s.283, brosz.x

15,-

 

591.       Kępiński Zdzisław: Impresjonizm. Warszawa 1986. W.A.i F. 8, s.357, (1), ilustr., opr.

15,-

 

592.       Kępiński Zdzisław: Wit Stwosz. Warszawa 1981. Auriga. W.A.iF. 4, s.135, ilustr.,opr.

               pł. obw.

50,-

 

593.       Kętrzyński Stanisław: Polska X-XI wieku. Warszawa 1961. PWN. 8, s.764 (1), ilustr.

               na oddz. tabl., portret au­tora. opr. pł. obw.

40,-

 

594.       Kieniewicz Jan: Historia Indii. Wyd.2. poprawione. Wrocław 1985.Ossol. 8, s.(2), 854,

               ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

595.       Kieniewicz Jan: Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu.Warszawa 1986.

               Czytelnik. 8, s.302 (2), ilustr., opr. pł. obw. Seria Wielkie problemy dziejów człowieka.

10,-

 

596.       Kieniewicz Stefan, Zahorski Andrzej, Zajewski Władysław:Trzy powstania narodowe.

               Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe. Pod red. W.Zajewskiego. Warszawa 1994.

               Książka i Wiedza. 8, s.428, (4), liczne ilustr. w tekście, mapy, opr. pł.

25,-

 

597.       Kiersnowski Ryszard:Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach.Fakty

               i mity.Warszawa 1990. PIW. 8, s.471, ilustr. na oddz. tabl., opr. pł., obw.

12,-

 

598.       Kiersnowski Ryszard: Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warsza-

               wa 1960. PWN. 8, s.535, opr. oryg. pł. PAN. Instytut Historii.

95,-

 

599.       Kiersnowski Ryszard: Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich. Warszawa

               1964. PWN. 8, s.234, 8 tabl., opr. oryg. pł. Inst. Historii PAN. Nauki Pomocnicze Histo-

               rii pod red. T.Manteuffla.

80,-

 

600.       Kirsch Hans Christian: Testament Odyseusza.Przekł. G.Mycielska. Kraków 1967.WL.

               8, s.217, (2).

6,-

 

601.       Klaczko Julian: Wieczory Florenckie. Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską.

               Z upoważnienia autora przeł. St.Tarnowski. Wyd. 5. Kraków 1917. Nakł. Księg. F.Ho-

               esicka. 8, s.VIII, 207, ilustr., opr. psk.

60,-

 

602.       Klave Janina Z.: Historia literatury portugalskiej. Zarys. Wrocław 1985. Ossol. 8,

               s.359, fot. opr. pł.

10,-

 

603.       /Kleczkowski Antoni/:Święte pamiątki Krakowa.Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi.

               Kraków 1883. Nakł. A. Napierkowskiego. 16d, s.(8), 482, (20), opr. ppł. /brak  panoramy /.

180,-

 

604.       Kleiner Juliusz: Zarys dziejów literatury polskiej. T.1-2. Wrocław 1959 - 60. Ossol. 8,

               s.301, (3), 255, liczne ilustr., tabele, brosz.

20,-

 

605.       Klejnoty Krakowa. Cykl najcenniejszych motywów grodu podwawelskiego. Kraków

               (b.r.). Wydaw. Salonu Malarzy Polskich. 8 podł., 15 tabl. jednobarwnych.

45,-

 

606.       Klemperer Victor: Dziennik 1933-1945. Wybór dla młodych czytelników.Przekł.A. i A.

               Klubowie. Kraków 1999. Universitas. 8, s.273. opr. brosz.

10,-

 

607.       Klemperer Victor: Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933-1945. Przekł.

               A. i A. Klubowie. T.1-3. Kraków 2000. Universitas. 8, s. XXXVI, 543, (2); 647, (2); 668,

               (1). opr., etui.

120,-

 

608.       Klimkiewicz Witold: Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822 - 1902. T.1-3 (2 vol.).

               Poznań 1988. Księg. Św. Wojciecha. 8, s.XXVI, 382; XXV, 315; 501, (3), ilustr., opr. obw.

40,-

 

609.       /KLOCEK/ Melbechowska Aleksandra: Stanisław Lentz. Warszawa 1957. Wydaw.

               "Sztuka". 8, s.49, (3), au­toportret Lentza, 44 ilustr. na oddz. tabl.

               Matuszczak Józef: Galeria malarstwa polskiego. Warszawa 1957. Wydaw. "Sztuka".

               8, s.94, (1), ilustr.

               Chudzikowski Andrzej: Krajobraz holenderski. Warszawa 1957. Wydaw. "Sztuka".

               8, s.80, (3), 64 ilustr. na oddz. tabl.

               Chudzikowski Andrzej: Holenderska i flamandzka maretwa natura XVII wieku. War-

               szawa 1954. Wydaw. "Sztuka". 8, s.86, (3), 57 ilustr. na oddz. tabl

               Łabinowicz Adam: Broń palna europejska. Kraków 1966. Muzeum Narodowe. 8, s.88,

               (4), ilustr. Muzeum Na­rodowe w Krakowie- Małe katalogi zabytków wybranych. Nr 1.

               Polska sztuka cechowa. Przewodnik po Wystawie Objazdowej. Kraków 1952.Muzeum

               Narodowe w Krako­wie. 8, s.10, tabl.10.

               opr. razem pł.

50,-

 

610.       /KLOCEK/ O prześladowaniu kościoła rzymsko i grecko - katolickiego i jego wyz-

               nawców przez Szyzmę. Nakł. A.Młockiego. Lwów 1868. Druk. Nar. M. Manieckiego.

               16d, s.35.

               Kozierowski Kazimierz: Za wiarę ojców. Opowiadanie na tle prześladowania unitów.

               Lwów 1898. Gubrynowicz i Schmidt. s.175.

               Reymont Władysław: Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki. Warszawa 1916.

               Gebethner i Wolff. s.104.

               Listy unitów wygnanych Orenburskiej guberni. Cz.2. Kraków 1891. Druk. “Czasu”.

               s.124.

               oprawne razem.

20,-

 

611.       /KLOCEK/ Wierzchowska Wiesława: Władysław Podkowiński. Warszawa 1957.

               Wydaw. "Sztuka". 8, s.59, (3), autoportet Podkowińskiego, ilustr. na oddz. tabl.

               Drecka Wanda: Kulmbach. Warszawa 1957. Wydaw. "Sztuka". 8, s.70, (3), ilustr.

               w tekście i na oddz. tabl.

               Ruszczyc Janina: Lewitan. Warszawa 1957. Wydaw. "Sztuka". 8, s.91, (2), autoportret

               Lewitana, ilustr. barwne i czarno-białe w tekście i na oddz. tabl.

               /Katalog wystawy/ Stanisław Wyspiański 1907-1957. Grudzień 1957-czerwiec 1958.

               Kraków 1957. Muzeum Narodowe w Krakowie. 8, s.32, (3), autoportret Wyspiańskie-

               go, ilustr. na oddz. tabl.

               opr. razem pł.

40,-

 

612.       Kluger Władysław: Sprawozdanie techniczne z obecnego stanu sprawy wodociągo-

               wej miasta Krakowa oprac. z polecenia Świetnej Komisyi wodociągowej przez... Z

               mapką. Kraków 1882. Czcionkami Druk. “Czasu”. 8, s.80, mapa. opr. oryg. brosz.

25,-

 

613.       Kluz Władysław: Czterdzieści siedem lat życia. Wyd.2. Kraków 1980. Wydaw. OO.

               Karmelitów Bosych. 8, s.277.

8,-

 

614.       Kluz Władysław: Ojciec Jan XXIII. Kraków 1978. WAM. 8, s.399, ilustr., brosz.

10,-

 

615.       Kluz Władysław: Sól ziemi. T.1-2. Kraków 1972. Wydaw. OO. Karmelitów Bosych. 8,

               s.341; 373.

10,-

 

616.       Kłossowski Andrzej: Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz.

               Wrocław 1971. Ossol. 8, s.369, (3), ilustr. opr. Ksiązki o książce.

12,-

 

617.       Kłossowski Andrzej: Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki.Wrocław 1984.Ossol. 8, s.378,

               (2). Książki o książce.

15,-

 

618.       Kneipp Sebastian: Mój testament dla zdrowych i chorych.Przekł. J.Łukaszewicz.Wyd.4.

               Kempten (1895). Nakł. i druk. Księg. J.Kösel. 16d, s.XV, 343, opr. psk.

60,-

 

619.       Knobloch Mieczysław: Polska biżuteria. Wrocław 1980. Ossol. 16d podł., s.106, (2),

               ilustr. na oddz. tabl., opr. pł., obw. Seria Polskie rzemiosło i polski przemysł.

20,-

 

620.       Knowles David M., Obolensky Dimitri: Historia Kościoła. T.2: 600 - 1500. Warszawa

               1988. PAX. 8, 479, ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. obw.

25,-

 

621.       Kobielski Dobrosław: Warszawa na fotografiach XIX wieku. Warszawa 1982. KAW.

               8, s.213, ilustr., opr. obw.

12,-

 

622.       Kobyłecki Stanisław: X. Maryan Morawski T.J. Wspomnienie pośmiertne. Kraków

               1901. Nakł. Redakcyi “Przeglądu Powszechnego”. 8, s.32, portret Morawskiego, okł.

               oryg. brosz. /pieczęć/.

10,-

 

623.       Kochanowski Jan: Dzieła polskie. T.1-2. Lwów 1882. Księg. F.H. Richtera. 8, s.XI, 344;

               298, opr. razem psk.

60,-

 

624.       Kochanowski Jan: Dzieła polskie. T.1-3. Warszawa 1955. PIW. 8, s.429, (2); 370, (2);

               410, (2), ilustr., 3 portrety autora. opr. oryg. pł.

40,-

 

625.       Kochanowski Jan: Dzieła polskie. Wszystkie. (Z podobiznami niektórych dawnych

               wydań). T.2. Wyd. K.J. Turowskiego. Przemyśl 1957. Nakł. M.Dzikowskiego.8, s.242,

               (2), tabl.4.

30,-

 

626.       Kochanowski Jan: Psałterz Dawidowy przekładania... Wyd.3. T.1-2. Paryż (1866).

               Księg. Luxemburgska. 16, s.81; 95, okł. oryg. zach. brosz. Biblioteka Ludowa Polska.

60,-

 

627.       Kochany “Wieku Nowy”! Wesołe powiastki opowiedziane “Wiekowi Nowemu”.

               Serya I. Lwów - Warszawa (b.r.). Nakł. “Wieku Nowego”. 16, s.92, (3). /pieczęcie/.

20,-

 

628.       Kocowski Bronisław: Śląskie studia inkunabulistyczne. Wrocław 1953. Bibl. Uniwer-

               sytecka. 8, s.28, brosz. Odbitka z książki p.t.”Z dziejów książki na Śląsku”.

10,-

 

639.       Kohler Karl-Heinz: Mendelssohn Bartholdy. Kraków 1980. PWM. 8, s.175, ilustr.,

               opr. pł. obw.

10,-

 

630.       Kolberg Oskar: Kaliskie i Sieradzkie. Wrocław - Poznań 1967. PTL, PWM, LSW. 8,

               s.XIX, 586, opr. pł. obw. Dzieła Wszystkie T.46.

30,-

 

631.       Kolberg Oskar: Krakowskie. Część I. Wrocław - Poznań 1962. PTL, PWM. 8, s.VIII,

               380, ilustr., opr. pł. obw. Dzieła Wszystkie T.5.

20,-

 

632.       Kolberg Oskar: Mazowsze. Część VI. Wrocław - Poznań 1969. PTL, PWM, LSW. 8,

               s.LXVIII, 582, opr. pł. obw. Dzieła Wszystkie T.41.

30,-

 

633.       Kolberg Oskar: Ruś Czerwona. Część II, z. 2. Wrocław - Poznań 1979. PTL, LSW, PWM.

               8, s.(769) - 1435, opr. pł. obw. Dzieła Wszystkie T.57/2.

30,-

 

634.       Kolekcja imienia Jana Pawła II z fundacji Janiny i Zbigniewa Karola Porczyńskich.

               Warszawa 1988. KAW. 4, s.236, (4), liczne ilustr. barwne, opr. pł. obw.

20,-

 

635.       Kołaczkowski Stefan: Wyspiański, Kasprowicz. Przeglądy. Oprac. St. Pigoń. War-

               szawa 1968. PIW. 8, s.570, opr. pł. Bibl. Studiów Lit. Pisma wybrane T.2.

15,-

 

636.       Kołodziejczyk Edmund: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Kraków 1911. 8,

               s.XX, 303, brosz. oryg. /egz. nie rozcięty/.

100,-

 

637.       Kołtun Krzysztof: Żurawie zza Styru. Kraków 2001.Nakł. autora.16 podł., s.95./poezja/.

14,-

 

638.       Komorowski Zygmunt: Kultury czarnej Afryki. Wrocław 1994. Ossol. 8, s.190, ilustr.,

               opr.

15,-

 

639.       Komza Małgorzata: Mickiewicz ilustrowany. Wrocław 1987. Ossol. 8, s.267, (2), ilustr.,

               opr. Książki o książce.

10,-

 

640.       Konarski Kazimierz: O uczniu żołnierzu. Warszawa 1922. Nakł. Min. W.R.I.O.P. s. VIII,

               205 (2), 8 ilustr. na oddz. tabl., opr. pł. okł. oryg. zach. /uszk. k. tytułowa/.

20,-

 

641.       Koneczny Feliks: Dzieje Polski. Kraków 1908. Nakł. Redakcyi "Prawdy". 8, s.(4), 380,

               liczne ilustr., opr. pł. zdo­biona. /grzbiet lekko zniszczony/.

60,-

 

642.       Koneczny Feliks: Tadeusz Kościuszko. Na setną rocznicę zgonu Naczelnika. Życie,

               Czyny, Duch. Wyd.2. Po­znań 1922. Wielkopolska Księg. Nakł. K.Rzepeckiego. 8,

               s.404, ilustr., opr. pł.

50,-

 

643.       Konias Andrzej: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackie-

               go od II połowy XVIII wieku. Katowice 2000. Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego. 8,

               s.257, mapy, brosz. Prace Uniwersytetu Śl. w Ka­towicach nr 1866.

30,-

 

644.       Konopacki Szymon: Pamiętniki z przedmową J.A.Święcickiego. Warszawa 1899. Druk.

               Granowskiego i Sikorskiego. 16d, s.157, (3), opr. /pieczęcie, egz. biblioteczny/.

15,-

 

645.       Konopacki Szymon: Pamiętniki. T.2. Warszawa (1899). Druk. Granowskiego i Sikor-

               skiego. 16, s.152, opr.

10,-

 

646.       Konstytucja i prawa Zjednoczenia Polsko - Narodowego w Stanach Zjednoczonych

               Ameryki. Brooklyn N.Y. 1944. Druk. “Czasu”. 8, s.31, 55, brosz. /tekst w jęz. pol. i ang./

10,-

 

647.       Kopera Feliks: Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków.

               Wyd.2. Kraków 1933. Nakł. Druk. Narodowej. 8, s.274, brosz. Muzea Polskie 1.

25,-

 

648.       Kopera Feliks: Notatki do historii sztuki i kultury w Polsce.17 tablic i 21 figur w tekście.

               Uzupełniona i popra­wiona odbitka. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych

               z lat 1904 - 1908. Kraków 1909. 4, (32 cm), druk dwuszpaltowy (szpalt 78), ilustr., brosz.

60,-

 

649.       Kopera Feliks: Spis druków epoki Jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hr. Hutten-Czaps-

               kiego w Krakowie.  Oprac... Kraków 1900.  Nakł. hr. Emerykowej Hutten-Czapskiej .

               4, s.(10), szp.232 s.(7), brosz.

300,-

 

650.       Kopera Feliks, Kwiatkowski Józef: Obrazy polskiego pochodzenia w Muzeum Naro-

               dowym w Krakowie. Wiek XIV - XVI. Kraków 1929. Muzeum Narodowe. 4, s.100,

               81 figur na 74 tabl., 1 kolor., opr. oryg. brosz.

60,-

 

651.       Kopera Feliks, Kwiatkowski Józef:Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia w Muzeum

               Narodowym w Krakowie. Kraków 1931. Nakł. Muzeum Narodowego w Krakowie. 4,

               s.40, tabl. 83, ilustr., okł. oryg. brosz.

60,-

 

652.       Kopf Stanisław: Lata okupacji, kronika fotograficzna walczącej Warszawy. Warszawa

               1989. PAX. 4, s.527, (1), ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

653.       Korczak Janusz: Dziecko salonu.Kraków 1980. WL. 8, s.271, (2), portret autora. opr.

               pł. obw.

10,-

 

654.       Korczak - Branicki Xawery: Narodowości słowiańskie. Listy do W.O. Gagaryna S.J.

               przez... Paryż 1879. Druk Polska A.Reiffa. 8, s.278, okł. oryg. brosz.

40,-

 

655.       Korolko Mirosław: Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze,

               przypuszczenia. Warszawa 1985. WP. 8, s.341, (2), ilustr., opr.

10,-

 

656.       Korotyński Władysław Rajnold: Syrokomla o sobie. Przepisał i objaśnił... Warszawa

               1896. Nakł. Księg. Teodora Paprockiego. 8, s.101, okł. oryg. /egz. nie rozcięty/.

20,-

 

657.       Korpalska Walentyna: Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wyd.2.

               popr. i uzupełnione. Wrocław 1988. Ossol. 8, s.269 (3), ilustr., opr. brosz.

8,-

 

658.       Korporacjonizm. Praca zbiorowa. T.2. Lublin 1939. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej. 8,

               s.(147), okł. oryg. brosz.

15,-

 

659.       Korzeniowski Józef: Kurs poezyi. Przez... nauczyciela wymowy i poezyi w liceum wo-

               łyńskiem. Warszawa 1829. Nakł. i druk  N.Glücksberga. 16, s.VII, 311. /pieczęcie, egz.

               naprawiony/.

20,-

 

660.       Korzonek Jan, Rosenbluth Ignacy: Kodeks zobowiązań. Komentarz. Wyd.2. T.1. Kra-

               ków 1936. 8, s.1391, opr. pł.

60,-

 

661.       Kosiński Jerzy: Kroki. Warszawa 1989. PIW.16d, s.127, (1). opr. brosz. Seria KIK.

8,-

 

662.       Kossak Zofia: Pątniczym szlakiem. Wrażenia z pielgrzymki. Warszawa 1959. PAX. 8,

               s.228, ilustr., opr. pł.

15,-

 

663.       Kossak - Szczucka Zofia: Szaleńcy Boży.Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej.

               Kraków 1929. Nakł. Krak. Spółki Wydawniczej. 8, s.182, opr. wydawn., futerał.

40,-

 

664.       Kossak Wojciech: wspomnienia. Kraków 1913.Gebethner i Wolff, Druk. W.L.Anczyca

               i Sp. 4, s.(14), 334, 92 ilustr. w tekście i 8 ilustr. barwnych na oddz. tabl., opr.

120,-

 

665.       Kossowska Irena: Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917.Kraków 2000.

               Universitas. 4, s.309, (2), liczne ilustr., opr.

80,-

 

666.       Kostka Potocki Stanisław: O Sztuce U Dawnych czyli Winkelman Polski. T.1-4. War-

               szawa - Kraków 1992. PWN. opr. pł., obw. /pieczęcie własnościowe/.

30,-

 

667.       Kostrowiccy Irena i Jerzy: Polska. Krajobraz i architektura. Warszawa 1980. Arkady.

               4, s.333, 99 ilustr., opr.

20,-

 

668.       Kostrzewski Józef: Wielkopolska w czasach przedhistorycznych. Wyd.2 zmienione

               i znacznie rozszerzone z 856 rycinami w tekście i szesnastu tablicami. Poznań 1923.

               Fiszer i Majewski. 8, s.(8), 345, ilustr., okł. oryg. brosz.

30,-

 

669.       Kościół Mariacki w Krakowie. Kraków 1927. 4, s.(4), 14 ilustr. na oddz. tabl., brosz.

15,-

 

670.       Kowalewski Marian: Mały słownik teologiczny. Poznań 1960. Księg. Św. Wojciecha.

               8, s.VIII, opr. pł.

15,-

 

671.       Kowalska Maria Faustyna: Dzienniczek. Kraków 1987. WAM. 8, s.428, opr. pł. obw.

15,-

 

672.       Kowalski  Adam, Maciejewski Jerzy: Polska i świat w obrazach. Album “Żołnierza Pol-

               skiego”. W oprac... Warszawa 1939. Wojsk. Inst. Naukowo-Oświatowy. 4 podł., s.40,

               ilustr.

30,-

 

673.       Kowalski Kazimierz: Podstawy filozofii. Gniezno 1930. Nakł. Studia Gnesnensia. 8,

               s.272, brosz.

25,-

 

674.       Kozicki Władysław: Michał Anioł. Lwów - Warszawa (1908). H.Altenberg, E.Wende

               i Sp. 8, s.230, 89 ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. oryg. pł. Nauka i Sztuka. T.VIII.

80,-

 

675.       Kozłowski F.: Dzieje Mazowsza za panowania książąt. Warszawa 1858.Nakł. i druk 

               S.Olgelbranda. 8, s. 579, (4), 1 tabl. opr. pł. Reprint - KAW 1984.

30,-

 

676.       Krahmer G.: Syberya i znaczenie wielkiej kolei syberyjskiej. Tłum. i przedm. W.Trąp-

               czyński. Warszawa 1898. Druk. Granowskiego i Sikorskiego. 16d, s.150, (1), opr. oryg.

               pł.

35,-

 

677.       Kraiński Wincenty: Wymowa porównywana z kościelną, parlamentarną, sądową,

               pochwalną i akademicką. Wrocław 1866. Nakł. wydawcy. 16d, s.VI, 539, (8), opr.

               /pieczęcie, ubytki tekstu na końcu książki uzupenione/.

20,-

 

678.       Kraków. Jego dzieje i sztuka. Praca zb. pod red. J.Dąbrowskiego. Warszawa 1965.

               Arkady. 4, s.585, (2), ilustr., opr. pł.

25,-

 

679.       Kraków. Poezye, nowele, fragmenta dramatów. Odbitka zeszytu "Krytyki" za maj.Ry-

               sunki i układ St.Wyspiań­skiego. Kraków 1900. 4, s.102. /egz. podniszczony/.

30,-

 

680.       Krasicki Ignacy: Utwory wybrane. T.1-2. Warszawa 1980. PIW. 8, s.443; 379, opr.

               Bibl. Klasyki Polskiej i Obcej.

20,-

 

681.       Krasiński Adam Stanisław: Słownik synonimów polskich. T.1-2. Druk. “Czasu.” 8,

               s.XXIII, 642; 477, opr. Re­print W.A.iF. 1989.

120,-

 

682.       Krasiński Edward: Stefan Jaracz. Warszawa 1983. PIW. 8, s.575, (1), opr. obw.

14,-

 

683.       (Krasiński Józef): Przewodnik dla podrużuiących w Polsce i Rzeczypospolitey Kra-

               kowskiey obeymuiący Opisanie Miast znacznieyszych oraz ich okolic, iako też Pała-

               ców, ogrodów i wiejskich mieszkań znakomit­szych. Wykaz wszystkich traktów Pocz-

               towych. Urządzenia, taxy i Stacye pocztowe. Tabelle porów­nania Mo­net, wag i miar

               polskich z pogranicznemi; zgoła to wszystko, co podrużuiącym w Polsce użytecznym

               stać się może. Z załączeniem planu Warszawy, Karty drożney Pocztowey Królestwa

               Polskiego, i dziesięciu ry­cin, znacznieysze gmachy lub piękne w Kraiu okolice wysta-

               wiaiących. Warszawa 1821. W Druk. N. Glucksberga. 8, s. XII, 124.  opr. Reprint

               - W.A.iF. 1980.

40,-

 

684.       Krasiński Walerjan: Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce. T.1-3.

               Warszawa 1903. Nakł.“Zwiastuna Ewangelicznego”. 8, s.(2), VI, V, (1), 254; (2), VI, (2),

               252; (4), III, (1), 263, (1), ilustr., mapa. opr. Reprint - W.A.iF 1986.

80,-

 

685.       Krasiński Zygmunt: Nie-boska Komedia. Wstęp M.Janion. Oprac. M.Grabowska.

               Wyd.10 uzup. Wroc­ław 1969. Ossol. 16, s .CXXXIV, 147, (3). opr. brosz. BN I/24.

15,-

 

686.       (Krasiński Zygmunt) Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego.T.1. Paryż 1860. Księg.

               Polska. 8, s.IV, 280.

               Listy Zygmunta Krasińskiego od roku 1835 do 1844 pisane do Edwarda Jaroszyńskiego

               z oryginałów znalezionych niedawno w Hajsyńskim powiecie we wsi Hruźce na Pod-

               halu ogłosił Marius Gorzkowski. Kraków 1871. Druk. “Czasu”. 8, s.59.

               opr. razem. /pieczęcie/.

30,-

 

687.       Kraszewski Józef Ignacy: Banita. Czasy Stefana Batorego. Warszawa 1985. Ludowa

               Spółdzielnia Wydaw. 8, s.400, (3), ilustr., opr. oryg. pł. Cykl Dzieje Polski T. XXII.

10,-

 

688.       Kraszewski Józef Ignacy: Biały książę. Czasy Ludwika Węgierskiego.Warszawa 1979.

               Ludowa Spół­dzielnia Wydaw.8, s.307, (4), ilustr., opr. oryg. pł. Cykl Dzieje Polski T.XV.

8,-

 

689.       Kraszewski Józef Ignacy: Diabeł. Powieść z czasów Stanisława Augusta.Z portretem

               autora i 26 ilustracjami. Warszawa 1972. Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.450, (3).

               opr. oryg. pł. Cykl Powieści historyczne.

10,-

 

690.       Kraszewski Józef Ignacy: Dola i niedola. Powieść z ostatnich lat XVIII wieku. Z por-

               tretem autora i 16 ilustra­cjami. Warszawa 1970. Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.555,

               (2). opr. oryg. pł. Cykl Powieści historycz­ne.

9,-

 

691.       Kraszewski Józef Ignacy: Dwie królowe. (Bona i Elżbieta) Powieść historyczna. War-

               szawa 1984. Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.397, (3), ilustr., opr. oryg. pł.Cykl Dzieje

               Polski T.XX.

10,-

 

692.       Kraszewski Józef Ignacy: Herod - Baba, Bratanki, Pan na czterech chłopach. Opowia-

               dania historyczne z XVIII wieku. Z portretem autora i 24 ilustracjami. Warszawa 1971.

               Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.596, (3). opr. oryg. pł. Cykl Powieści historyczne.

9,-

 

693.       Kraszewski Józef Ignacy: Hrabina Cosel. Powieść historyczna. Z portretem autora

               i 18 ilustracjami. Warsza­wa 1962. Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.368, (3).opr. oryg.

               pł. Cykl Powieści historyczne.

9,-

 

694.       Kraszewski Józef Ignacy: Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik. Jagieł-

               łowie do Zygmunta. Warszawa 1984. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.  8, s.545, (2),

               ilustr., opr. oryg. pł. Cykl Dzieje Polski T.XIX.

10,-

 

695.       Kraszewski Józef Ignacy: Jelita Legenda herbowa z r. 1331. Warszawa 1979. Ludowa

               Spółdzielnia Wydawni­cza. 8, s.230, (5), ilustr., opr. oryg. pł. Cykl Dzieje Polski T.XIII.

6,-

 

696.       Kraszewski Józef Ignacy:Kawał literata.Z portretem autora i 16 ilustracjami.Warszawa

               1969. Ludowa Spół­dzielnia Wydawnicza. 8, s.334, (3). opr. oryg. pł. Cykl Powieści his-

               toryczne.

8,-

 

697.       Kraszewski Józef Ignacy: Król Piast.(Michał książę Wiśniowiecki).Powieść historycz-

               na. Warszawa 1989. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 8, s.288, ilustr., opr. oryg. pł.

               Cykl Dzieje Polski T.XXIV.

8,-

 

698.       Kraszewski Józef Ignacy: Na królewskim dworze. Czasy Władysława IV. Warszawa

               1987. Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza. 8, s.410, (5), ilustr., opr. oryg. pł. Cykl Dzieje

               Polski T.XXIV.

8,-

 

699.       Kraszewski Józef Ignacy: Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku, Jagiełło i Jadwiga.

               Warszawa 1982. Ludo­wa Spółdzielnia Wydawnicza. 8, s.516, (3), ilustr., opr. oryg. pł.

               Cykl Dzieje Polski.

10,-

 

700.       Kraszewski Józef Ignacy: Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Warsza-

               wa 1981. Ludowa Spół­dzielnia Wydawnicza. 8, s.359, (3), ilustr., opr. oryg. pł. Cykl

               Dzieje Polski T.XVIII.

8,-

 

701.       Kraszewski Józef Ignacy:Syn marnotrawny.Opowiadanie z końca XVIII wieku.Z port-

               retem autora i 16 ilu­stracjami. Warszawa 1972. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 8,

               s.258, (3). opr. oryg. pł. Cykl Powieści histo­ryczne.

8,-

 

702.       Kraszewski Tadeusz: Nieposłuszna żabka. Ilustrował Al. Krakowski. Poznań (b.r.).

               Księg. Z.Gustowskiego. 8, s.(8), ilustr., brosz. Książeczki obrazkowe, wielobarwne

               dla dzieci.

20,-

 

703.       Kraushar Aleksander: Pałace: Rzeczpospolitej. Kazimierzowski, Radziwiłłowski,

               i Błękitny. Zarys historyczno - obyczajowy. Z 47 ilustr. Poznań 1925. Księg. Św. Woj-

               ciecha. 4, s.85, tabl. 42, opr. oryg. kart. Dawne Pałace Warszawskie.

80,-

 

704.       Krąpiec Mieczysław Albert: Człowiek, kultura, uniwersytet. Wybór i oprac. A.Wawrzy-

               niak. Lublin 1982. KUL. 8, s.520.

15,-

 

705.       j.w. Wyd.2. Lublin 1998. KUL. 8, s.520.

18,-

 

706.       Kremer Józef: Listy z Krakowa. T.2.:Dzieje artystycznej fantazyi. Cz.2.Warszawa 1877.

               Nakł. i Druk. S. Lewentala. 8, s.315, X.

20,-

 

707.       Kriedl Manfred: Krytyka i krytycy. Warszawa 1923. Gebethner i Wolff. 8, s.II, 238, (1),

               opr. pł.

12,-

 

708.       Kronika XX wieku. Warszawa 1981. Wydaw. “Kronika”. 4, s.1397, ilustr., opr. pł. obw.

50,-

 

709.       Król Eugeniusz:Ofiary starego zakonu a idea ofiary krzyża w listach św. Pawła.Kraków

               1931. Nakł. au­tora. 8, s. X, 132, opr. oryg. brosz.

40,-

 

710.       Królikowski Bohdan: Błażeja Siennickiego diariusz z wojny szwedzkiej. Warszawa

               1984. MON. 16d, s.334, (2), brosz.

12,-

 

711.       Królikowski Bohdan: Błażeja Siennickiego przypadki wojenne osobliwsze.Warszawa

               1984. MON. 16d, s.225, (2), brosz.

10,-

 

712.       Królikowski Bohdan: Błażeja Siennickiego z wojen przeszłych notacje. Warszawa

               1984. MON. 16d, s.346, (2), brosz.

12,-

 

713.       Kruszyński Józef: Rola światowa żydostwa. Włocławek 1923. Wydaw. Księg. Pow-

               szechnej i Druk. Diece­zjalnej. 8, s.227, (1). opr. brosz. /brak k. przedtyt/.

30,-

 

714.       Kruszyński Tadeusz: Dzieje sztuki starochrześcijańskiej. Kraków (1914). Nakł. i druk. J.

               Czerneckiego w Wie­liczce. 8, s.461, LXXVII, ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. pł.

120,-

 

715.       Kruszyński Tadeusz: Racjonarz z daru królowej Jadwigi w Skarbcu Katedry Wawel-

               skiej. Kraków 1927. Nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. A. Baranieckiego.

               8, s.21, Skarbiec Katedry Wawelskiej i Muzeum Metropolitalne. Z.2. Nakł. 500 egz.

15,-

 

716.       Kruszyński Tadeusz: Ornat i dalmatyki z Żywca i ich holandzkie pochodzenie. Kra-

               ków 1927. 8, s.159, ilustr., okł. wg. rys. J.Mehoffera. Odbito 500 numerowanych egz.

               - ten nr 093.

30,-

 

717.       Kruszyński Tadeusz: Ornat Piotra Kmity i ołtarz św. Antoniego fundacji Kmitów

               w Katedrze Wawelskiej. Kraków (b.r.). Druk W.L. Anczyca i Sp. 4, s.134, (2), XLVI,

               (2), ilustr. Skarbiec Katedry Wawelskiej i Muzeum Metropolitalne. zesz. 6. Odbito

               w 250 num. egz.

50,-

 

718.       Kruszyński Tadeusz: Złoty ornat biskupa płockiego Ludwika Załuskiego. Kraków

               1927. Druk. W.L. Anczyca i Spółki. 8, s.12. Skarbiec Katedry Wawelskiej i Muzeum

               Metropolitalne na Wawelu. Odbito 500 numerowa­nych egz. - ten ma nr 293.

10,-

 

719.       Krygowski Władysław: Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warszawa -

               Kraków 1988. Wydaw. PTTK “Kraj”. 8, s.148, ilustr., okł. oryg. brosz.

15,-

 

720.       Krzemiński Stanisław: Nowe szkice literackie. Przez... Z podobizną autora wg portretu

               K.Mordasewicza. Warszawa 1911. Gebethner i Wolff. 8, s.XII, 343, (1), brosz.

20,-

 

721.       Krzesiński Stanisław: Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych.

               Oprac. i wstępem opatrzył S.Dąbrowski. Warszawa 1957. PIW. 8,s. 547, (2), ilustr., opr. pł.

10,-

 

722.       Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy:Władysław II Jagiełło.Wrocław 1990.Ossol.

               8, s.362, ilustr.

10,-

 

723.       Krzyżanowski Julian:Historia literatury polskiej.Alegoryzm - preromantyzm.Warszawa

               1986. PIW. 8, s.693, ilustr., brosz.

20,-

 

724.       Krzyżanowski Julian:Neoromantyzm polski 1890 - 1918.Bibliografię oprac. T.Brzozowską.

               Wrocław 1963. Ossol. 8, s.444, ilustr., brosz.

15,-

 

725.       Krzyżanowski Julian, Żukowska - Billip Kazimiera: Dawna facecja polska. Warszawa

               1960. PIW. 8, s.647, (1), opr. pł. obw.

18,-

 

726.       Książka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików. Lwów 1954.Ossol. 16, s.340, opr.

30,-

 

727.       Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski. Z 38 profilami i mapkami

               w tekście i na tabli­cach oraz 2 mapami barwnymi. Warszawa 1953. PWN. 8, s.223, (1).

21,-

 

728.       Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożone przez P.

               Hertza i Władysława Kopalińskiego. Warszawa 1975. PIW. 8, s.911, opr.

25,-

 

729.       Księga Henrykowska. Z tekstu łac. przetł. i wstępem poprz. R.Grodecki. Poznań

               - Wrocław 1949. Inst. Za­chodni. 8, s.434, 8 ilustr. na oddz. tabl., 1 mapka., opr. pł.

               z zach. oryg. okł. Bibl. Tekstów Hist. T.2.

45,-

 

730.       Księga komturstwa gdańskiego. Wyd. K.Ciesielska, J.Janosz - Biskupowa.Warszawa

               - Poznań  - Toruń 1985. PWN. 8, s.XLV, 340, (4). Tow. Naukowe w Toruniu. Fontes

              70.

15,-

 

731.       Księgi humoru polskiego. Od Asnyka do Zapolskiej. Łódź 1965. Wydaw. Łódzkie. 8,

               s.472, ilustr., opr. pł.

30,-

 

732.       Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku. T.1-2. T.1: 1768-1780,

               T.2: 1781-1794. Wydali A.Keckowa i W.Pałucki. Przedm. S.Arnold. Warszawa 1955-57.

               8, s.XII, 663; 868, brosz. Materiały do dziejów wsi polskiej. Seria II.

120,-

 

733.       Kubiak Stanisława:Monety pierwszych Jagiellonów (1386 - 1444).Wrocław-Warszawa

               1970. Ossol. 8, s.265, 17 tabl., 8 aneksów, 3 mapy poza tekstem, okł. oryg. brosz. Pol.

               Tow. Archeologiczne.

65,-

 

734.       Kuchtówna Lidia: Irena Solska. Warszawa 1980. PIW. 8, s.280, (2), ilustr., opr. obw.

10,-

 

735.      Kuczborski W.: Wykład na lament Jeremiasza proroka. Przez... Kanonika krakowskiego.

              Poznań 1843. Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego. 8, s.396, opr. psk. /pieczęcie/.

40,-

 

736.       Kulesza Marek: Ryszard Bolesławski. Umrzeć w Hollywood. Warszawa 1989. PIW. 8,

               s.475, (1), ilustr., opr. obw.

12,-

 

737.       Kultura opactwa Sankt Gallen. Wybór i oprac. W. Vogler.Kraków 1999. Znak.4, s.224,

               ilustr. ,opr. obw.

40,-

 

738.       Kumaniecki Kazimierz: Cyceron i jego współcześni. Warszawa 1989.Czytelnik.8, s.562,

               (5), opr. brosz.

20,-

 

739.       Kuncewiczowa Maria: W domu i w Polsce. Ilustr. A.Uniechowski. Warszawa 1958. Czy-

               telnik. 16d, s.92, (2), okł. oryg. brosz.

10,-

 

740.       Kunsky Josef: Blokdiagram. Geograficzny wykres bryłowy. Warszawa 1955. PWN. 8,

               s.269, (2), ilustr., opr. pł.

19,-

 

741.       Kupiec Bronisław: Czarnohora. Lwów 1937. Karpackie Tow. Narciarzy. 8, s.(12), ilustr.

               40, opr. pł.

100,-

 

742.       Kurek Jalu: Księga Tatr. Warszawa 1966. Iskry. 8, s.398, ilustr., opr. pł.

12,-

 

743.       Kurzowa Zofia: Polszczyzna Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich do 1939

               roku. Wyd.2 rozsze­rzone. Warszawa - Kraków 1985. PWN. 8, s.551. opr.

15,-

 

744.       Kus Józef: Szkutnictwo i szkutnicy w Kazimierzu Dolnym w XVI - XVIII w. Kazimierz

               Dolny 1986. Tow. Opieki nad Zabytkami. 8, s.16, brosz.

8,-

 

745.       Kutrzeba Stanisław: Sejm walny dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa (1922).

               Nakł. Sp. Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych.16, s.II, 198, II, brosz. Bibl. Skład-

               nicy nr 14.

15,-

 

746.       Kwapiński Jan: Organizacja bojowa, katorga - rewolucja rosyjska. Z moich wspom-

               nień 1904 - 1919. Z przedm. J.Daszyńskiego. Wyd.2. Londyn 1943. Nakł. Komitetu

               Zagranicznego P.P.S.

20,-

 

747.       Kwiatkowski Eugeniusz: “Rzecz najważniejsza Polska”. Wybór myśli politycznych

               i społecznych. Wybrał i wstępem opatrzył Marian Marek Drozdowski. Kraków 1988.

               WL. 8, s.211, (1), brosz.

10,-

 

748.       Kwiatkowski Remigjusz: Chiakunin - izszu. (Poezje). Wyd. 3. Warszawa 1922. Tow.

               Wydaw. 16, s.109. opr. sk.

30,-

 

749.       Księga pamiątkowa miasta Poznania. Dziesięć lat pracy Polskiego Zarządu stołecz-

               nego miasta Poznania. Po­znań 1929. Nakł. Magistratu. 4, s.VI, 715, plan miasta,

               opr. oryg. pł.

100,-

 

750.       Kydryński Lucjan: Gershwin. Kraków 1975. PWM. 8, s.168, ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

751.       Kydryński Lucjan: Jan Strauss. Kraków 1979. PWM. 8, s.305, ilustr., opr. pł. obw.

10,-

 

752.       Laesse J.: Ludy Asyrii. (Warszawa) 1972. PWN. 8, s.240 (1), ilustr. na oddz. tabl.,

               brosz. obw. Biblioteka Problemów T.178.

16,-

 

753.       Lagerlöf  Selma: Legendy Chrystusowe.Przekł. M.Zarębina.Warszawa 1959. 8, s.199,(2).

8,-

 

754.       Lajta Edit: Malarstwo francuskie. Od gotyku do renesansu.Warszawa 1987. W.A.i F.

               8, s.21, (3), tabl. 48, opr. pł. obw.

14,-

 

755.       Lam Jan: Pisma w pięciu tomach. Wyd. jubileuszowe 1838 - 1938.T.IV - V.Głowy do

               pozłoty. cz.1-2. Kraków (b.r.). 8, s.XIII, 265, 431, opr.

20,-

 

756.       Lam Jan: Wybór kronik. Kraków 1954. PIW. 8, s.385, brosz.

15,-

 

757.       Lam Stanisław: Józef Ignacy Kraszewski. Pisarz - obywatel. Lwów 1912. Nakł. Tow.

               im. P. Skargi. 8, s.63.

6,-

 

758.       Langewiesche Karl Robet: Deutsches Land in 111 Flugaufnahmen. Leipzig 1934. Ver-

               lag Königstein im Taunus. 8, s.112.

20,-

 

759.       Langie Adam: Wystawa paryska w 1900 roku. Lwów 1900. Nakł. autora. 16d, s.109,

               opr. /pieczęcie/.

10,-

 

760.       Laskiewicz Jan Kanty: Mowa przy solennym wyprowadzeniu ciała świętej pamięci

               J.O. Xiężny JeyMei Pani Antoniny z Radziwiłłów Massalski, Podskarbiny Nadwornej

               Litewskiey przez... W Krakowie 8 stycznia 1765. 8, s.(14), brosz.

50,-

 

761.       Leapman Michael: Londyn. Wydanie milenijne. Warszawa 2000. Wiedza i Życie. 8,

               s.431, ilustr., brosz. Prze­wodniki “Wiedzy i Życia”.

30,-

 

762.       Das Leben Martin Luthers. Leipzig 1841. Druck Sturm und Koppe. 4, s.768, 25 stalory-

               tów na oddz. tabl.

200,-

 

763.       Leff  S., Leff  V.: Od czarów do medycyny współczesnej. Warszawa 1959. PZWL. 8,

               s.310, opr. pł.

15,-

 

764.       /Lelewel Joachim/. Listy emigracyjne. Wyd. i wstępem poprzedziła H. Więckowska.

               T.1-3: 1831 - 1848, (nr 1 - 947). Kraków 1848 - 1952. PAU. 8, s.XXXII, 411; XIX, 412;

               XIV, 465. Wydaw. Komisji Historycznej nr 87, 88, 91.

80,-

 

765.       Lenartowicz Teofil: Branka. Wyd.1. Poznań 1867. Nakł. Księg. J.K.Żupańskiego. 8, s.54,

               okł. oryg. brosz. /rdzawe plamy/.

80,-

 

766.       Lenartowicz Teofil: Chorągiew słowiańska do grobu św. Cyryla w Rzymie.Lwów 1881.

               Nakł. Druk. Ludowej. 8, s.31.

30,-

 

767.       Lenartowicz Teofil: Złote serce. Wiersze ku czci ks. Pijara Stanisława Hieronima Ko-

               narskiego. Kraków 1882. Nakł. Zgromadzenia XX. Pijarów. 8, s.15.

30,-

 

768.       Leniek Jan: Księga pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założe-

               nia Gimnazjum Św. An­ny w Krakowie, oprac.... Kraków 1888. Nakł. Komitetu Jubileu-

               szowego. 8, s.CCVII, 283, ilustr., opr. ppł.

45,-

 

769.       Leńkowa Antonina: Oskalpowana ziemia. 33 ryciny. Kraków 1961. PAN. 8, s.262, (2),

               ilustr., opr. pł.

12,-

 

770.       Leon - Dufour Xavier: Słownik Nowego Testamentu. Przekł. i wyd.polskie K.Romaniuk.

               Poznań 1981. Księg. Św. Wojciecha. 8, s.743, mapki 4, opr. pł. obw.

18,-

 

771.       (Lesser Aleksander):Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława I do Stanisława

               Augusta. Warszawa 1861. Nakł. Księg. Polskiej A.Dzwonkowskiego i Sp. 4, s.128, (4),

               ilustr., opr. Reprint W.A.iF. 1982.

90,-

 

772.       Leśmian Bolesław: Szkice literackie. Oprac. i wstępem opatrzył J.Trznadel. Warszawa

               1959. PIW. 8, s.538, opr. pł.

20,-

 

773.       Leśmian Bolesław: Utwory rozproszone. Listy. Zebrał i oprac. J.Trznadel. Warszawa

               1962. PIW. 8, s.387, opr. pł.

18,-

 

774.       Leveque Pierre: Świat grecki. Warszawa 1973. PWN. 8 podł., s.577, (2), ilustr., opr. pł.

               obw.

50,-

 

775.       Levie Jean: Ludzkie dzieje słowa Bożego. Przekł. W.Kowalska. Warszawa 1972. PAX.

               8, s.435, brosz.

20,-

 

776.       Lewicka Maria, Szymanowska Barbara: Piękno ocalone.Z Jarzębskim po współczesnej

               Warszawie. Fotogra­fie Zbigniewa Żukowskiego. Warszawa 1982. PWN. 8, s.227, opr.

               pł. obw.

10,-

 

777.       Lewicka - Kamińska Anna: Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Kraków 1962. Nakł.

               UJ. 4, s.XXXVI, (4), 270, tabl. XLVI.

30,-

 

778.       Lewicka - Morawska Anna, Machowski Marek, Rudzka Maria Anna:Słownik malarzy

               polskich. Od średnio­wiecza do modernizmu. T.1. Warszawa 1998. Arkady. 8, s.230,

               ilustr., opr.

40,-

 

779.       Lewicki Karol: Dzieje Kopca Kościuszki. Kraków 1946. Wydaw. Kom. Kopca Koś-

               ciuszki. 8, s.16, brosz.

6,-

 

780.       Lezius Martin: Das Ehrenkleid des Soldaten. Eine Kulturgeschichte der Uniform von

               anfangen bis zur gegenwart.Mit 208 farbigen Tafeln.Berlin (1936).4, s.415, ilustr.,opr. pł.

90,-

 

781.       Lichniak Zygmunt: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. Warszawa 1989. PAX.

               8, s.349, (1), opr. pł. obw.

8,-

 

782.       Ligocki Alfred: Józef Chełmoński. Warszawa 1983.KAW. 4, s. 103, ilustr.,opr. pł. obw.

20,-

 

783.       Liguori Alfons: Uwielbienia Maryi. Wyd.5. Kraków 1897. Gebethner i Wolff. 8, s.XVI,

               501, opr. psk.

50,-

 

784.       Lileyko Halina: Srebra warszawskie w Zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warsza-

               wy. Warszawa 1979. PWN. 16d podł., s.105, ilustr. na oddz. tabl., opr. ppł.

20,-

 

785.       Lipiński Jerzy: Druga Wojna Światowa na morzu. Gdańsk 1976. Wydaw. Morskie. 8,

               s.863, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

786.       Lisiak Henryk: Paderewski. Od Kuryłówki po Arlington. (bmw) 1992. SAWW.8, s.227,

               ilustr. na oddz. tabl., opr.

10,-

 

787.       Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.1-2. Warszawa 1984 - 85. PWN.

               4, s.XV, 702, (1), 799, opr. pł.

50,-

 

788.       Litmanowicz Władysław, Giżycki Jerzy:  Szachy od A do Z. T.1-2. Warszawa 1986.

               Wydaw. “Sport i Turysty­ka”. 8, s.1437 (1), ilustr.,  opr. pł. obw.

24,-

 

789.       /Liwiusz/ T. Liwjusza Dzieje Rzymskie, do użytku w gimnazjach przystosował J.K.Ję-

               drzejowski. Do no­wych przepisów dostosował i zaopatrzył ustępami Długosza z Histo-

               rji Polskiej A.Rapaport. Lwów - Warsza­wa 1925. Książnica - Atlas.8, s.288, tabl.3, opr.

               oryg. brosz. /pieczęcie/.

20,-

 

790.       (Londyński Bolesław): Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i uży-

               tecznego spędzenia czasu w domu i po za domem.Podręcznik dla młodzieży płci obojga.

               Z wieloma rysunkami w tekście. Według naj­nowszych źródeł opracował Mieczysław

               Rościszewski. Warszawa 1900. Nakł. Księg. T.Paprockiego i S-ki. 8, s.271, III, ilustr.,

               opr. Reprint “Wiedza Powszechna” 1991.

20,-

 

791.       Lorentz Stanisław: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. Warszawa 1971.

               Wydaw. Interpress. 8, s.345, (3),ilustr. na oddz. tabl., mapa w załączniku, opr. pł. obw.

15,-

 

792.       Lorenz Józef: Najnowsza gospodarka w pasiece.Podręcznik dla pszczelarzy zawierający

               najważniejsze i najnowsze na 25-letniej pracy i doświadczeniu oparte wskazówki, jak

               należy obecnie hodować pszczoły dla pożytku napisał... Tarnów (1921). Nakł. Księg.

               J.Pisza. 8, s.264, ilustr. /egz. podniszczony/.

15,-

 

793.       Löpple Alfred: Od Egzegezy do Katechezy. Nowy Testament. Przekł. B.Białecki. War-

               szawa 1986. PAX. 8, s.530, 443, opr. pł. obw.

28,-

 

794.       Lubecki Kazimierz: Polskie ody narodowe. Kraków 1913. Druk. “Czasu”. 8, s.69, brosz.

               /pieczęcie/.

10,-

 

795.       Lubelski Tadeusz: Nowa fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego. Kraków 2000.

               Universitas. 8, s.365, fot. opr. brosz.

28,-

 

796.       Ludwik z Grenady: Przewodnik grzeszników czyli nauka dla wszelkich stanów o zacności

               i pożytkach cnót jako też o drodze do nich prowadzącej przez:... Przekład z franc. Warsza-

               wa 1862. Nakł. i druk XX Missyonarzy. 8, s.XII, 498, (2), opr. skóra z epoki. /k. tytułowa

               lekko uszk., pieczęcie/.

60,-

 

797.       Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Warszawa 1987.PWN. 8, s.214,

               (2), tabl. 16, brosz. Seria Logos.

15,-

 

798.       Łazariew Wiktor N.: Dawni mistrzowie włoscy. Przekł. A.Bogdański. Warszawa 1979.

               PWN. 8, s.196, (2), 322 ilustr. czarno-białych, opr. pł. obw.

20,-

 

799.       Łątka Jerzy S.: Tajemnice haremów. Kraków 1992. Oficyna Cracovia. 8, s.214 (2).

8,-

 

800.       Łempicki Stanisław: Wspomnienia ossolińskie. Wrocław 1948. Ossol. 8, s.184.

30,-

 

801.       Łepkowski K.: Szlakiem Legionów 1914-1915.Z ilustracyami J. Świrysz Ryszkiewicza.

               Wiedeń 1915. Nakł. S.Libelta.16d, s.52, ilustr.,okł. oryg. brosz./pieczęcie własn./.x

25,-

 

802.       Łobaczewska Stefania: Beethoven. Kraków 1968.PWM. 8, s.292, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

803.       Łobczowski Józef: Żywot św. Stanisława Kostki. Kraków 1916. “Głos Narodu”. 16, s.96,

               (1), ilustr., opr. pł. /pieczęcie/.

10,-

 

804.       Łoś Jan: Początki piśmiennictwa polskiego. (Przegląd zab. językowych). Wyd.2 popraw.

               Lwów 1922. Os­sol. s. XIV,(2), 543. opr. ppł.

48,-

 

805.       Łoziński Jerzy Z.: Pomniki sztuki w Polsce. T.I.: Małopolska. Warszawa 1985. Arkady.

               8, s. XXVIII, 489, il., mapy. opr. pł. obw.

25,-

 

806.       Łoziński Jerzy Z.: Pomniki sztuki w Polsce. T.II. Część 1: Pomorze. Warszawa 1992.

               Arkady. 8, s.LXI, (1), 502, (5), ilustr., opr. pł. obw.

30,-

 

807.       Łoziński Walery: Ziemia i jej budowa, napisał... Z 91 ilustracyami. Lwów 1907. H.

               Altenberg. 8, s.219, ilustr., opr. oryg. pł. Nauka i Sztuka. T.V.

40,-

 

808.       Łoziński Władysław: Polnisches Leben in vergangenen Zeiten. München (b.r.). G.

               Müller. 8, s.XI, 334, (2), ilustr., opr.Polnische Bibliothek. Erste Abteilung, erste Band.

               /egz. przybrudzony, ślady zalania/.

30,-

 

809.       Łoziński Władysław: Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Ry-

               cin 113, z tych 29 po części barwnych na osobnych tablicach.Lwów 1921.Gubrynowicz

               i Syn, H.Altenberg. s. VIII, 212. opr. oryg. proj. E.Czerwińskiego.

80,-

 

810.       Łubieński Bernard: Historya cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

               napisał... Kraków 1916. Nakł. OO. Redemptorystów. 16d, s.VII, 335.

30,-

 

811.       Łuczak Czesław: Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945. Poznań 1984. Wydaw.

               Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 8, s.275, (1). opr. brosz. Historia nr 123.

10,-

 

812.       Macfall Haldam: Historia malarstwa. Z oryginału angielskiego przełożył J.Kasprowicz,

               J.Ruffor, W.Witwicki. Dzieło zb. pod red. T.Piniego. Lwów (b.r.). Nakł. własny. Druk.

               Ossol.  T.3.:Malarswo hiszpań­skie. 4, s.269, 29 barwnych tabl., opr. oryg. pł.

40,-

 

813.       j.w. T.4.: Malarstwo flamandzkie i niemieckie.4, s.263, 30 barwnych tabl.,opr. oryg. pł.

30,-

 

814.       j.w. T.7.: Malarstwo angielskie. 4, s.385, 34 barwych tabl., opr. oryg. pł.

30,-

 

815.       j.w. T.8.: Malarstwo XIX wieku. Część 1. 4, s.222, 24 barwne tabl., opr. oryg. pł.

40,-

 

816.       j.w. T.8.: Malarstwo XIX wieku. Część 2. 4, s.224, 29 barwnych tabl.

40,-

 

817.       Machiavelli Niccolo: Historie florenckie. Przekł. K. Estreicher. Warszawa - Kraków

               1990. PWN. 8, s. XXXII, (2), 553, (1), ilustr. na oddz. tabl., opr .pł. obw.

20,-

 

818.       Machniewicz Stanisław: Estetyka życia codziennego. Zarysy estetyczne sztuki współ-

               czesnej. Lwów 1934. Nakł. Państw. Wydaw. Książek Szkolnych. 8, s.398, brosz.

30,-

 

819.       Mackenney Richard: Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt. Przekł. A.Staniewska,

               D.Dywańska. War­szawa 1997. PIW. 8, s.460, opr. Dzieje Europy.

25,-

 

820.       Mackiewicz Stanisław: Dom Radziwiłłów.Warszawa 1990.Czytelnik. 8, s.253 (1), ilustr.,

               tabl. genealo­giczna. opr. brosz.

10,-

 

821.       Maddox Brenda: Kto się boi Elizabeth Taylor? Mit naszych czasów. Warszawa 1985.

               PIW. 8, s.252, (2), ilustr., opr. obw.

12,-

 

822.       Madeyski Jerzy: Jerzy Fedkowicz. Esej wstępny i wybór ilustracji... Kraków 1981. WL.

               8, s.96, (2), 40 ilustr., opr. obw.

16,-

 

823.       Madeyski Jerzy: Nikifor Krynicki. 12 reprodukcji. Kraków (1970). Wydaw. Artystyczno

                - Graficzne. 4, 12 repr., teczka karton.

20,-

 

824.       Maeterlinck Maurycy: Życie termitów. Poznań (b.r.). Wydaw. Polskie R.Wegner.

               8, s.208, (4), opr. oryg. pł. obw. Biblioteka Laureatów Nagrody Nobla T.49.

20,-

 

825.       Majda Jan: Młodopolskie Tatry literackie. Kraków 1989. WL. 8, s.284, opr. pł. obw.

16,-

 

826.       Majdanek w ekslibrisie i poezji. Wybór i red. Z. Murawska - Gryń. Lublin 1984. Państw.

               Muzeum na Majdanku. 8, s.(32), brosz.

15,-

 

827.       Malański Jan: Pracownicze Związki Zawodowe w Polsce. Wyd.2. popr. i uzup. War-

               szawa 1934.Wydaw. Inst. Naukowego Badania Komunizmu. 8, s.119. okł. oryg. brosz.

10,-

 

828.       Malarstwo polskie. Między wojnami 1918-1939. Napisała J.Pollakówna. Noty biograf.

               oprac. M.Rudzińska.Auriga. 4, s.390, 225 ilustr. barwnych na oddz. tabl., opr. pł. obw.

45,-

 

829.       Malarstwo polskie. Oświecenie, Klasycyzm, Romantyzm. Zarys hist. -S.Kozakiewicz.

               Warszawa 1976. Auriga. 4, s.303, 145 ilustr. czarno-białych, XVI ilustr. barwnych na

               wklejkach, opr. pł. obw.

45,-

830.       Malicki Adam: Wstęp do geogafii.Wyd.3. Warszawa 1976.PWN.8, s.237, ilustr.,brosz.

15,-

 

831.       Malinowski Kazimierz: Żołnierze łączności Walczącej Warszawy. Warszawa 1983.

               PAX. 8, s.371 (1), fot. na oddz. tabl. opr. pł. obw.

10,-

 

832.       Malinowski Pobóg Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. 1864 - 1945.

               T.1-3. Wyd.3. Opole 1990. Wydaw. Droga. 8, s.665; 897; 930, brosz.

45,-

 

833.       Maliński Mieczysław: Gość w dom... Jan Paweł II w Polsce 1997. Kraków 1998. Znak.

               8, s.178, (1), ilustr., brosz.

10,-

 

834.       Maliński Mieczysław: Katechizm dla młodzieży. 40 odpowiedzi na 40 pytań. Poznań

               1987. Pallotinum. 8, s.156, (2).

8,-

 

835.       Maliński Mieczysław: Matka Jezusa. Wrocław 1988. Księg. Archidiecezjalna. 8, s.244,

               (2), brosz.

8,-

 

836.       Maliński Mieczysław: Nasz chleb powszedni. Kraków 1974. 16, s.221, (2).

10,-

 

837.       Maliński Mieczysław: Opowiadanie o nadziei. Poznań - Warszawa 1983. 8, s.126.

8,-

 

838.       Maliński Mieczysław: Święci na nasze dni. T.1-2. Wrocław 1987. Wydaw. Księg.

               Archidiecezjalnej. 8, s.344, (4); 349, (2).

12,-

 

839.       Maliński Mieczysław: To nie takie proste, mój drogi... Kraków 1973. Znak. 16, s.371,

               opr. pł.

10,-

 

840.       Maliński Mieczysław: Wszystkie nasze dzienne sprawy. Wrocław 1986. Księg.

               Archidiecezjalna. 8, s.228, brosz.

8,-

 

841.       Mała encyklopedia kieleczczyzny. Przewodnik - informator. Kielce 1958. Wydaw.

               Wojew. Komitetu Odbudo­wy Stolicy. 16, s.92, (2), ilustr., brosz.

15,-

 

842.       Mała encyklopedia kultury antycznej A - Z. Warszawa 1983. PWN. 8, s.817, ilustr.

               na oddz. tabl., opr., obw.

25,-

 

843.       Małecki Mieczysław: Język polski na południe od Karpat. (Spisz, Orawa, Czadeckie

               wyspy językowe). Z 2 mapami. Kraków 1938. Gebethner i Wolff. 16, s.107, (1), 2 mapy,

               brosz.

20,-

 

844.       Małowist Marian, Małowist-Bieżuńska Iza: Niewolnictwo. Warszawa 1987. Czytelnik.

               8, s.428 (1), ilustr., opr. pł. obw. Seria Wielkie problemy dziejów człowieka.

12,-

 

845.       Mały ilustrowany słownik budowlany. Terminologia budownictwa. (Praca zb. wyk.

               przez  Zespół Terminolo­giczny IUA pod. red. T.Dzięgielewskiego.) Warszawa 1971.

               Arkady. 8, s.614, ilustr., opr. pł.

21,-

 

846.       Mały Rocznik Statystyczny. Rok wydaw. II. 1931. Warszawa 1931. Nakł. GUS. 16,

               s.XVIII, 168, brosz.

10,-

 

847.       Mały słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym. Pod red. L.Winniczuk.Warszawa 1962.

               Wiedza Powszechna. 8, s.439, mapy 2. opr. pł. obw.

12,-

 

848.       Mały słownik kultury dawnych Słowian. Pod red. L.Leciejewicza.Warszawa 1988.Wie-

               dza Powszechna. 8, s.674, (1), ilustr., mapki. opr. obw.

20,-

 

849.       Mamoń Bronisław: Karol Ludwik Koniński. Kraków 1969. Znak. 8, s.178, (2). Ludzie

               i Czasy (6).

6,-

 

850.       Mandelsztam Osip: Poezje.Wybór, red. i posłowie- M.Leśniewska. Kraków - Wrocław

               1984. WL. 8, s.578, (1), opr. pł. obw.

20,-

 

851.       Manteuffel Gustaw: Cywilizacje, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej pod Bał-

               tykiem. Na podstawie badań najnowszych.Wyd.2. przyozdobione 23 oryg. rys. Kraków

               1897. Sp. Wydaw. Polska. 8, s.123, (1), opr. pł.

50,-

 

852.       Mango Cyril: Historia Bizancjum. Gdańsk 1997. Wydaw. Marabut. 8, s.311, (9), opr.

               Narody i Cywilizacje.

20,-

 

853.       Mańkowski Tadeusz: Dzieje wnętrz wawelskich. Wyd.2 zmienione i uzup. Warszawa

               1957. Wydaw Sztuka. 4, s.47, tabl.5, 64 ilustr. czarno-białe, opr. pł. obw.

20,-

 

854.       /MAPA/ Mapa geologiczna Karpat Śląskich.Pod kierunkiem J.Nowaka, oprac. J.Burto-

               mówna, K.Konior, M.Książkiewicz.Wyniki badań i objaśnienia do mapy.(W załączniku

               2 mapy: mapa Karpat Śląskich w skali 1:50 000 i mapa profile geologiczne przez Karpaty

               Śląskie 1:50 000. Kraków 1937. PAU. 8, s.104.

180,-

 

855.       /MAPA/ Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792)

               pod kierunkiem W.Semkowicza. Kraków 1930. kolor. 95 x 75 cm + tekst źródłowo - me-

               todyczny do mapy oprac. K.Buczek, 8, s.140, brosz. PAU, prace Komisyi Atlasu Histo-

               rycznego Polski.

120,-

 

856.       /MAPA/ Tatry polskie. Mapa topograficzna.Warszawa 1992. Skala 1:10 000. 15 arkuszy

              + objaśnienie, etui.

100,-

 

857.       Marcinkowski Kazimierz: Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim

               1815 - 1836. Z po­daniem herbów na podstawie dziennika praw. Warszawa 1907. Druk.

               L.Bilińskiego i Maślan­kiewicza. 8, s.63,(1), herby rys. J.Stanowski. opr. tł. Reprint

               “Heroldium” 1993.

35,-

 

858.       Marek George R.: Beethoven. Biografia geniusza. Warszawa 1976. PIW. 8, s.677 (2),

               ilustr. na oddz. tabl., opr.

27,-

 

859.       Marek Tadeusz: Schubert. Kraków 1974. PWM. 8, s.228, ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

860.       Maria z Agredy: Mistyczne miasto boże, czyli żywot Matki Boskiej. Według doznanych

               objawień napisała... Warszawa 1992. Michalineum. 8, s.340, brosz.

18,-

 

861.       Markiewicz Henryk: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. T.1-2. Kraków 1960.

               WL. 8, s.VIII, 423; (3), 390, (2), opr. pł.

30,-

 

862.       Marylski Eustachy:Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków.Warszawa 

               1829. Nakł. i dru­k. Zawadzkiego i Węckiego. 16, s. XIII, 315. opr. Reprint W.A.i F. 1983.

15,-

 

863.       Marzec Franciszek: Skarbczyk strzech polskich. Poezye. Mikołów - Warszawa (b.r.).

               Nakł. K.Miarki. 16, s.80, okł. oryg. zach. brosz.

15,-

 

864.       Maschinen für Holzbearbeitung von Jonsereds Fabrikers Aktiebolag. Gegründet 1833.

               Göteborg 1927. Wezata. 16 podł., s.123, okł. oryg. zach. brosz. /Ilustrowany katalog

               maszyn i urządzeń do obróbki drewna/.

40,-

 

865.       Masłowski Maciej: Malarski żywot Józefa Chełmońskiego. Warszawa 1972. PIW. 8,

               s.376, (3), opr. pł.

20,-

 

866.       Masny M.J.: Duch świętego Wincentego a Paulo. Kraków 1906. Nakł. Ks. Misyonarzy.

               16, s.426, (2), opr.

20,-

 

867.       Masson Hervé:Słownik herezji w Kościele katolickim.Katowice 1993.Wydaw. Książnica.

               16d, s. 319, (1), ilustr., opr. Słowniki Encyklopedyczne “Książnicy”.

12,-

 

868.       Maślanka Julian: Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa 1984. PWN. 8, s.335, (1), ilustr.,

               opr. pł. obw.

10,-

 

869.       Maślankiewicz Kazimierz: Kamienie szlachetne.Warszawa 1982.Wydaw. Geologiczne.

               8, s.394, (2), tabl. bar­wne.

15,-

 

870.       (Matejko Jan) Arcydzieła mistrza Jana Matejki.Z okazji 100 letniego jubileuszu urodzin

               największego malarza dziejów ojczystych. (Kraków 1938). 8 podł., s.(32), ilustr., brosz.

10,-

 

871.       Matejko Jan. Studia i szkice. Pamięci Jana Matejki w setną rocznicę urodzin.(Praca zb.).

               Kraków 1938. Nakł. stoł. król. m. Krakowa. 4, s.153, (1), ilustr., okł. oryg. zach. brosz.

60,-

 

872.       Matuszyński Edward: Dolnośląski informator turystyczny. Wrocław 1949. Nakł. PTT.

               8, s.64, mapa, opr. oryg. brosz.

15,-

 

873.       Mauro Federic: Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831 - 1889. Warszawa

               1993.PIW. 8, s.204, ilustr. na oddz. tabl., opr.

10,-

 

874.       Mayor Susan:Fäher.München 1981.Callwey.8, s.120, ilustr., opr. pł./Katalog wachlarzy/.

30,-

 

875.       Mazaraki Mieczysław: Z sokołami na łowy.Warszawa 1977.Wydaw. Sport i Turystyka.

               8, s.114, (2), liczne ilustr. barwne i czarno-białe w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. obw.

20,-

 

876.       Mączak Antoni: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnono-

               wożytnej. Warsza­wa 1986. PIW 8, s.326 (1). opr. pł. obw.

12,-

 

877.       Mączak Antoni: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. War-

               szawa 1980. PIW. 8, s.403, ilustr., mapy, opr. pł. obw.

25,-

 

878.       Meade L.T.: Poza modremi górami. Łódź 1931. Wydaw. “Antena”. 8, s.277, opr.

               /powieść dla dzieci/.

20,-

 

879.       Meble. Poradnik kolekcjonera. Warszawa 1997. 8, s.191, ilustr., opr. Miller`s.

20,-

 

880.       Meissner A.G.: Skizzen. Erste und zweite Samlung. Dritte ganzlich umgearbeitete Aus-

               gabe. Mannheim 1800. 16, s.XVI, 287, opr. karton.

120,-

 

881.       Mendykowa Aleksandra: Dzieje książki polskiej na Śląsku.Wrocław 1991.Ossol. 8, s.445,

               (1), ilustr., opr. Książki o książce.

15,-

 

882.       Menzel Gerhard W.: Piotr Bruegel Starszy. Warszawa - Lipsk 1969. Arkady. E.A.See-

               mann. 4, s.195, (3), ilustr. 98. opr. pł. obw.

43,-

 

883.       Meuszyński Janusz: Odkrywanie Mezopotamii. Warszawa 1977. PWN. 8, s.347 (1),

               ilustr. opr. brosz. Biblioteka problemów T.228.

16,-

 

884.       Meyer Krzysztof: Szostakowicz. Kraków 1986. PWM. 8, s.338, ilustr., brosz.

8,-

 

885.       Meyers Großes Konversations - Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen

               Wissens. Sechste gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 16.800

               Abbildungen im Text und 1522 Bildertafeln Karten und Planen sowie 160 Textbeilagen.

               T.1-21. Leipzig - Wien 1908 - 1910. Bibliographisches Institut. opr. psk. /na niektórych

               tomach ślady po wilgoci/.

800,-

 

886.       Mez Adam: Renesans Islamu. Wyd.3. Warszawa 1994. PIW. 8, s.490, ilustr. barwne

               i czarno-białe w tekście i na oddz. tabl. opr. Seria Ceramowska.

16,-

 

887.       Męciński Józef: Nauki wieyskie do oświecenia prostego ludu w powinnościach wiary

               i obyczajów... T.2. Kraków 1805. Druk Tekli Gröblowey. 16, s.410, (9), opr. /pieczęcie/.

40,-

 

888.       Michalski Marian: Antologia literatury patrystycznej. T.1., zesz.1 - 2.Warszawa 1969.

               ATK. 8, s.425; 408, brosz.

80,-

 

889.       Michiels Gommarus: Normae Generales Juris Canonici. Comentarius Libri i Codicis

               Juris Canonici. Editio altera. T.1. Parisiis - Tornaci - Romae 1949. Typis Saietatis S.

               Joannis Evangelistae. 8, s.XXII, 705, brosz.

20,-

 

890.       j.w.  T.2. Parisiis - Tornaci - Romae 1949. Typis Saietatis S.Joannis Evangelistae. 8,

               s.XX, 783.

20,-

 

891.       Mickiewicz Adam: Dzieła. T.1-16. Warszawa 1955. Czytelnik. opr. pł.

170,-

 

892.       Mickiewicz Adam: Dzieła. T.1.:Wiersze. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s.519, 1 portret,

               brosz.

10,-

 

893.       j.w. T.2.: Powieści poetyckie. Warszawa 1949. 8, s.310, (2), brosz.

10,-

 

894.       j.w. T.3.: Utwory dramatyczne. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s.489, 1 portret, brosz.

10,-

 

895.       j.w. T.4.: Pan Tadeusz. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s.442, 1 portret, brosz.

10,-

 

896.       j.w. T.5.: Pisma prozą. Cz.1. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s.456, brosz.

10,-

 

897.       j.w. T.12.: Trybuna Ludów. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s.455, brosz.

10,-

 

898.       Mickiewicz Adam: Dzieła wszystkie. T.1.(cz.1.): Wiersze 1817 - 1824. Oprac. C.Zgorzel-

               ski. Wrocław - War­szawa 1971. Ossol. 8, s.XCVIII, 442, opr. pł.

15,-

 

899.       j.w. T.1.(cz.2): Wiersze 1825 - 1829.Wrocław - Warszawa 1972.Ossol. 8, s.XXV, 363, opr.

15,-

 

900.       j.w. T.4.: Pan Tadeusz. Oprac. K.Górski. Wrocław - Warszawa 1969. Ossol. 8, s.LXVII,

               387, opr. pł.

15,-

 

901.       Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich

               i pruskich przez... Wyd.4. Paryż (1867). Księg. Luxemburgska. 16, s.60, okł. oryg. zach.

               brosz.

40,-

 

902.       Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Ilustr. Tadeusza Gronowskiego. Warszawa 1950.

               Książka i Wiedza. 4, s.405, ilustr., opr. obw.

30,-

 

903.       Mickiewicz Władysław: Pamiętniki. T.1: 1838-1861. Z portretem autora.Warszawa 1926.

               Nakł. Geb. i Wolffa. 8, s. 454. opr. oryg. brosz. /egz. nie rozcięty/.

30,-

 

904.       Mickiewicz Władysław: Pamiętniki. T.3 (ostatni): 1870-1925. Z dodaniem wspomnienia

               pośmiertnego o auto­rze oraz skorowidza nazwisk do całego dzieła przez P. Koczoros-

               kiego.Warszawa 1933. Nakł. Geb. i Wolffa. 8, s.488. opr. oryg. brosz. /egz. nie rozcięty/.

30,-

 

905.       Miedwiediew Roj A.: Ludzie Stalina. Warszawa 1989. Inst. Wydaw. Zw. Zawodowych.

               8, s.230, (2), ilustr., opr. brosz.

6,-

 

906.       Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej.Warszawa 1985.PWN.

               8, s.359 (1).

6,-

 

907.       Mierzwiński Zbigniew: Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1990. Wydaw.

               Polonia. 8, s.366, (2), fot. na oddz. tabl., brosz.

10,-

 

908.       Mika Tomasz, Pluskota Dominika, Świetlik Karol: Słownik synonimów. Nie tylko dla

               ucznia. Poznań (b.r.). Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka. 8, s.259. opr.

16,-

 

909.       Miklaszewski K. i A.: Cennik nr 31. Kraków (b.r.). 8, s.48, ilustr., okł. oryg. zach. brosz.

               /ilustr. cennik kosmetyków, artykułów higienicznych itp./

30,-

 

910.       Mikulski Zdzisław: Zarys hydrografii Polski.Warszawa 1963. PWN.8, s.286 (2), ilustr.,

               opr. pł. obw.

15,-

 

911.       Militar - Schematismus des österreichen Kaiserthumes. Wien 1842. Aus der Kaiserl.

               Konigl. Hof.- und Staats- Druckerey. 8, s.XVI, 564, 140, (26), opr. oryg. brosz.

50,-

 

912.       Miodońska Barbara: Miniatury Stanisława Samostrzelnika. Warszawa 1983. Auriga.

               8, s.140, ilustr.,opr.

15,-

 

913.       Mirski Wiktor: Theophrastus Paracelsus jego życie, twórczość i ideologia.Wisła 1933.

               Nakł. Wydaw. “Hej­nał”. 8, s.51, brosz. Bibl. Wiedzy Duchowej, nr 9.

15,-

 

914.       Miś Wincenty: Z Ziemi Św. Wspomnienia i wrażenia napisał... Z 8 min. ilustr. i planem

               Jerozolimy. Poznań 1914. Nakł. Księg. Św. Wojciecha. 8, s.260, opr. oryg. pł.

45,-

 

915.       Mlekicka Marianna: Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów. Warszawa

               1987. PWN. 8, s.299, ilustr., brosz. obw.

15,-

 

916.       Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia. Red. J.Kydryński. Kraków 1990. Oficy-

               na Cracovia. 8, s.174, (2), brosz.

8,-

 

917.       Mode Heinz: Stwory mityczne i demony. Fantastyczny świat istot mieszanych. Z niem.

               przeł. A.M. Linke. War­szawa 1977. W.A.iF. 4, s.266, ilustr., opr. pł. obw.

90,-

 

918.       Modlitwa i praca. Praca zb. pod red. B.Bejze. Warszawa 1981. Wydaw. Sióstr Loreta-

               nek. 8, s.499, brosz. W nurcie zagadnień posoborowych. T.13.

10,-

 

919.       Mokulski Tadeusz: Rzeczy staropolskie. Wrocław 1964. Ossol. PAN. 8, s.530, brosz.

               Studia Staropolskie T.XIV.

40,-

 

920.       Mongredien Georges: Życie prywatne Moliera. Przekł. J.Rogozińska. Warszawa 1977.

               PIW. 8, s.153, (2), ilustr., opr. obw.

9,-

 

               Monografje artystyczne pod red. Mieczysława Tretera. Warszawa 1925-1928. Nakł.

               Gebethnera i Wolffa. 16d, każdy tomik z 32 reprodukcjami., opr. brosz., oryg.:

 

921.       T.1. Wasylewski Stanisław: Portret kobiecy w Polsce XVIII wieku.

15,-

 

922.       T.4. Woźnicki Stanisław: Władysław Skoczylas.

30,-

 

923.       T.7.  Tatarkiewicz Władysław: Aleksander Orłowski.

15,-

 

924.       T.10. Tatarkiewicz Władysław: Michał Płoński.

15,-

 

925.       T.11. Piątkowski Henryk: Władysław Czachórski.

15,-

 

926.       T.12. Rutkowski Szczęsny: Jacek Mierzejewski.

15,-

 

927.       T.13. Kozicki Władysław: Henryk Rodakowski.

15,-

 

928.       T.15. Zahorska Stefanja: Eugenjusz Zak.

15,-

 

929.       T.16. Kozicki Władysław: Władysław Jarocki.

15,-

 

930.       T.17. Frankowski Eugenjusz: Sztuka ludu polskiego

15,-

 

931.       T.18. Czyżewski Tytus: Władysław Ślewiński.

15,-

 

932.       T.20. Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski.

15,-

 

933.       Mondalski Wiktor: Z Trzecim Pułkiem Legionów.Kraków 1916.N.K.N. 8, s.241, ilustr.,

               brosz.

35,-

 

934.       Morawska Anna: Spotkania. Warszawa 1975. Bibl. “Więzi”. 8, s.414.

8,-

 

935.       Morawski Adam: Żuawi Papiezcy w Rzymie i w wojnie francuzkiej 1865 - 1871

               napisał... b. oficer p. i ż. p. (niektóre wyjątki z moich pamiętników). Z ryciną. Lwów

               1872. Nakł. A.Vogla. 8, s.221, (2). /egz. do oprawy/.

30,-

 

936.       Morawski Maryan: Podstawy etyki i prawa.Wyd.3.Kraków 1908.Druk. W.L.Anczyca.

               16, s.VI, 488, opr.

20,-

 

937.       Morawski Michał: Synod piotrkowski w roku 1589. Włocławek 1937. 8, s.87, brosz.

30,-

 

938.       Morawski Stanisław: W Peterburku 1827 - 1838. Wspomnienia pustelnika i Koszałki

               Kobiałki. Wydali A.Czartkowski i H.Mościcki. Poznań (1927). Wydaw. Polskie. 8, s.VIII,

               370, 18 miedziodruków, opr.

40,-

 

939.       Morawski Teodor: Dzieje narodu polskiego. W krótkości zebrane przez... Piastowie.

               T.1. Wyd. wtóre.Poznań 1875. Nakł. Księg. J.K.Żupańskiego.8, s.316, opr./pieczęcie/.

20,-

 

940.       Morgała Andrzej: Polskie samoloty wojskowe 1939-1945. Warszawa 1979. MON. 8,

               s.781 (1), ilustr., opr. pł. obw.

28,-

 

941.       Mortkowicz - Olczakowa Hanna: Piotr Michałowski. Opowieść o życiu i twórczości.

               Kraków 1956. 8, s.315, ilustr., brosz.

18,-

 

942.       Moscati Sabatino: Kultura starożytna ludów semickich. Warszawa 1966. PWN. 8, s.398,

               (2), brosz. obw.

25,-

 

943.       Moscati Sabatino: Świat Fenicjan. Warszawa 1971. PWN. 8, s.303, (3), ilustr., opr. obw.

30,-

 

944.       Mrożek Sławomir: Wybór dramatów. Kraków 1987. WL. 8, s.205, (2). opr. brosz. Bibl.

               Lektur Szkolnych.

10,-

 

945.       Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego Qumran - Wadi Murabba`at

               - Masdaa. Kra­ków 1996. “The Enigma Press”. 8, s. XXVIII, 477, ilustr. barwne na XVI

               tabl., mapki. opr.

20,-

 

946.       Muggeridge Malcolm: Matka Teresa z Kalkuty.Przekł. S.Zalewski.Warszawa 1973.PAX.

               16, s.141, (2), ilustr., opr. pł.

10,-

 

947.       Munck Thomas: Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny.

               Przekł. R.Sudół. Warszawa 1998. 8, s.498, ilustr., opr. Dzieje Europy.

25,-

 

948.       Muratow Paweł: Obrazy Włoch. T.1-2. Przekł. P. Hertz. Warszawa 1988.PIW.8, s.439 (1);

               440 (3), ilustr., opr. pł. obw. Podróże.

30,-

 

949.       Muszyński Heliodor: Zarys teorii wychowania. Wyd.2. Warszawa 1977. PWN. 8, s.422,

               (2), brosz.

15,-

 

950.       (Muttermilch Wacław) Bojomir W.: Mesyanizm polski a kościół katolicki.Kraków 1916.

               Nakł. autora. 8, s.47, okł. oryg. brosz./egz. nie rozcięty, pieczęcie/.

10,-

 

951.       Mühe Richard, Vogel Honrad M.: Alte Uhren. Ein Handbuch europäischer Tischuhren,

               Wanduhren und Bodenstanduhren. 2. korrigierte und ergänzteAuflage.München 1978.

               Verlag Georg D.W. Callwey. 4, s.306, liczne ilustr. barwne i czarno-białe. opr., obw.

               /bardzo bogato ilustr. katalog zegarów kominkowych, ściennych i stojących/.

60,-

 

952.       Müller Theodor: Landeskunde des Generalgouvernements. Im Aufrage der Hauptab-

               teilung Wissenschaft und Unterricht in der Regierung des Generalgouvernements.

               Krakau 1943. G.m.b.H. 8, s.135, (1), 1 mapka, okł. oryg. brosz.

20,-

 

953.       Mysłek Wiesław: Społeczno - polityczna doktryna kościoła papieży Jana XXIII

               i Pawła VI. Warszawa 1981. PWN. 8, s.494, (2), brosz.

15,-

 

954.       Nabokov Wladimir: Przezroczyste przedmioty. Warszawa 1997. Da Capo. 8, s.127. opr.,

               obw. Seria Dzieła ze­brane.

10,-

 

955.       Nabokov Wladimir:Czarodziej.Warszawa 1997.Da Capo. 8, s.95, opr., obw.Dzieła zebrane.

10,-

 

956.       Naganowski Egon: Magiczny klucz. Opowieść o życiu i twórczości młodego Martina

               Andersena Nexö. Po­znań 1958. Wydaw. Poznańskie. 8, s.251 (2), fot. opr. brosz. obw.

6,-

 

957.       Nałęcz Daria i Tomasz: Józef Piłsudski - legendy i fakty. Warszawa 1986. KAW. 8,

               s.319, ilustr., brosz.

10,-

 

958.       Napierkowski A.: Najnowszy przewodnik po Krakowie i okolicach. Z dodaniem

               wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych oraz spisu znaczniej-

               szych zakładów kąpielowych w Galicyi. Kraków (b.r.). 16d, s.LXXX, 114, ilustr., brosz.

               /pieczęcie, brak stron 17-18/.

50,-

 

959.       Narajewski Stanisław: Katechetyka w teoryi i praktyce. Podręcznik dla katechetów

               w szkołach pospolitych ludowych, napisał... Lwów 1902. Skł. w Księg. Gubrynowicza

               i Schmidta. 8, s.248, opr.

15,-

 

960.       Naruszewicz Adam: Historia narodu polskiego od początków chrześcijaństwa. Panowa-

               nie Piastów T.2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Warszawa 1803. 8, s.503, 1 miedzioryt,

               opr. psk.

50,-

 

961.       Naruszewicz Adam: Historia narodu polskiego od początków chrześcijaństwa.Panowa-

               nie Piastów T.3.Edycya Tadeusza Mostowskiego.Warszawa 1803.8, s.474, brosz.

               /pieczęcie/

30,-

 

962.       Naruszewicz Adam: Poezye. Tomik II.Lipsk 1835.Breitkopf i Haertel.16, s.252, opr. psk.

60,-

 

963.       Natanson Władysław: Oblicze natury. Odczyty, przemówienia i szkice. Kraków 1924.

               Nakł. Krak. Sp. Wydaw. 8, s.231, opr. ppł.

8,-

 

964.       Natanson Władysław: Porządek natury. Odczyty, przemówienia i szkice. Kraków 1928.

               Nakł. Krak. Sp. Wydaw. 8, s.207, (1), opr. ppł.

8,-

 

965.       Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa - Wrocław 1991. PPWK. 8,

               s.780, 3 mapy.

30,-

 

966.       Necel Augustyn: Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie. Ilustr. Jan Sawka.

               Warszawa 1975. LSW. 8, s.193, ilustr., opr. pł. obw.

25,-

 

967.       Neuman John Henry:Logika wiary.Przekł. P.Boharczyk.Warszawa 1956.PAX 8, 424, (2).

15,-

 

968.       /Ney Karol/: Zbiór nauk dla młodzieży szkół katolickich obejmujący opis Ziemi i trzech

               działów przyrodzenia, naukę o własnościach ciał, wykład obrotu Ziemi, dzieje Polski,

               rys dziejów powszechnych i główne wypadki historyi Brandenburskiej i Pruskiej. Ułó-

               żył Dr Ney. Wyd.2 popr. i pomnożone. Leszno 1852. Nakł. i druk. E.Güntheranthera. 8,

               s.(8), 519, tabl.2, opr. pł. /pieczęcie/.

40,-

 

969.       Nicolas August: Badania. filozoficzne chrześcianizmu. Przekł. Zdzisława Zamoyskiego.

               Część pierwsza: dowody wstępne czyli filozoficzne. T.1. Kraków 1853. Druk. “Czasu”.

               8, s.XII, 723, (3), opr.

25,-

 

970.       Niebuhr Reinhald: Poza tragizmem. Eseje o chrześcijańskiej in terpretacji historii.Kraków

               1985. Znak. 8, 193, (3), brosz.

8,-

 

971.       Niemojewski  Andrzej: Epoka eunuchów nad wodami rzeki Idiglot.Warszawa - Lwów

               1906. Druk. P.Laskauera i Spółki. 16, s.118. Książnica T.9.

20,-

 

972.       Niemojewski Andrzej: Wybór poezyi. Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 16, s.226,

               opr. pł.

15,-

 

973.       Niepodległość.Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie

               powstaniowej. Pod red. L.Wasilewskiego. T.1-2. (Warszawa 1930). Wydaw. Instytutu

               Badania Najnowszej Historii Polski. 8, s.XV, 386; XV, 384, razem opr. pł.

120,-

 

974.       Nieuważny Florian, Pleśniarowicz Jerzy: Antologia poezji ukraińskiej. Wprowadzenie

                S.Kozak, F. Nieuważny. Warszawa 1976. Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 8, s.1062, (2).

               opr. pł., obw.

22,-

 

975.       Niewiadomski Eligjusz: Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura,

               rzeźba, przemysł artystyczny. Warszawa 1923. Nakł. Trzaski, Everta i Michalskiego.

               8, s.464, (2), ilustr., opr.

80,-

 

976.       Nitecki Marjan: Zjawiska spirytystyczne w oświetleniu nauki i objawienia. Warszawa

               1920. Nakł. własnym. 8, s.XXVII, 288, (3), opr. ppł.

60,-

 

977.       (Noakowski Stanisław). Noakowski. Ze wstępem M.Wallisa. Warszawa 1965. Auriga.

               4, s.47, 137 ilustr. czar­no-białych na wklejkach, opr. pł. obw.

40,-

 

978.       Nola Alfonso M. di: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego

               powszechnej a złowro­giej obecności wśród wszystkich ludów,od czasów starożytnych

               aż po teraźniejszość.Przekł. I.Kania.Kra­ków 2000.Universitas.8, s.406, (5), ilustr.opr. obw.

30,-

 

979.       Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T.1-3 (z czterech).W oparciu

               o dzieło Samuela Adalberga oprac. Zespół Redakcyjny pod kierunkiem J.Krzyżanows-

               kiego.Warszawa 1969-72. PIW.8, s.XXXIX, 881; 1165; 996, opr. pł. obw./Brak T.4.- indeks/.

80,-

 

980.       Nowak Stanisław: Z moich wspomnień. Część II.: Częstochowa (lipiec 1902- lipiec 1914).

               Częstochowa (1933). Druk. Br. Swięckiego w Częstochowie.8, s.209, okł. oryg. brosz./brak

               k. przedtytułowej/.

30,-

 

981.       Nowe wypisy polskie. Cz.2. Zawierająca historyą prozy polskiej z wyimkami. Leszno

               1838. Nakł. i druk. E.Günthera. 8, s.XX, 432, opr. psk.

40,-

 

982.       Nowe życie. Z.1. Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne. Kraków (1917). Nakł. Księg.

               J.Czerneckiego. 8, s.79, brosz.

15,-

 

983.       Nowicki Andrzej: Podróż w świat średniowiecznych cudów. Warszawa 1954. WP.

                8, s.202, ilustr., brosz.

12,-

 

984.       Nowodworski Witold: Jan Zamojski, jego życie i działalność polityczna. Zarys biogra-

               ficzny przez... Z portretem J.Zamojskiego. Petersburg 1898. Nakł. K.Grendyszyńskiego.

               16d, s.98, opr. ppł.

15,-

 

985.       O chorobach u koni, które gospodarz sam leczyć może. Koń roboczy. Krosno 1911.

               Wydaw. Sodalicyi Maryańskich w Starejwsi. 16, s.24. okł. oryg. brosz.

6,-

 

986.       O Macieju Śliwickim i xiędze prawa powszechnego,z woli Zygmunta I. przezeń ułożoney,

                rzecz napisana przez Jana Wincentego Bandtkiego (...) i czytana na publicznem posie-

                dzeniu d. 1. października 1825 roku. Warszawa (1825). W druk. N.Glucksberga, xięgarza

                i typografa Uniwers. 8, s.26. /brak okł/.

40,-

 

987.       O przewrocie majowym 1926. Opinie świadków i uczestników. Warszawa 1984.Wydaw.

                MON. 8, s.164 (3). opr. brosz.

6,-

 

988.      O rzemiośle artystycznym w Polsce. Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez

               Oddział Poznański Sto­warzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Narodowe w dn. 22 -

               24.X.1973. Warszawa 1976. PWN. 8, s.318, (5), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

989.       O Tercyarstwie. (Praca zb.). Kraków 1916. Nakł. o.o. Franciszkanów. 8, s.46, (1), brosz.

                /pieczęcie/.

10,-

 

990.       Oberman Heiko A.: Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem. Gdańsk 1996.

                Wydaw. Marabut. 8, s.270 (2). opr.

15,-

 

991.       Obrazy na szkle XVIII-XIX w. W zbiorach dr Tytusa Chałubińskiego. Zakopane 1997.

                8 podł., s.379, 459 ilustr. na oddz. tabl.

50,-

 

992.       Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach. Warszawa 1984. Wydaw. MON. 8, s.417,

                (2), brosz.

6,-

 

993.       Od Sarmacji do Polonii.Studia nad początkami obrazu kartograficznego Polski.Kraków

                1994. Nakł. UJ. 8, s.105. Rozprawy habilitacyjne nr 269.

12,-

 

994.       Odrobiny z Stołu Królewskiego Królowej Nieba i Ziemi Najświętszej Boga-Rodzicy

                Panny Maryi historyą, ła­skami i cudami słynącego obrazu częstochowskiego na Jasnej

                Górze przez św.Łukasza Ewangelistę jeszcze za życia Najśw. Maryi Panny na cypryso-

                wym stole Jej malowanego, a pod strażą Braci Zakonu ś.Pawła, pierw­szego Pustelnika

                zostającego, na czwarte sto lat Koroną Rzymską ukorowanego, a potem już piąte stule-

                cie ju­bileuszowe w roku Pańskim 1882 tamże obchodzonego.Wyd.4 dokonane przez S.K.

                Czerniejewskiego. N. Piekary 1889. Czc. Druk. T.Nowackiego. 8, s.142, ilustr., opr. pł.

                /pieczęcie/.

30,-

 

995.       Odziemkowski Janusz, Spychała Bolesław: Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej

                Rzeczpospolitej. Warszawa 1987. Odiss. 8, s.224, (2), ilustr., brosz.

10,-

 

996.       Oleszczyński Antoni: Wspomnienia.Cz.1:O Polakach co słynęli w obcych i odległych

                krajach. Opisy i wize­runki. Paryż 1843.W Druk. i litogr. Manide i Renon.8, s.204, ilustr.,

                opr. Reprint W.A.iF. 1984.

50,-

 

997.       Olszewicz Bolesław: Kartografia polska XIX wieku. (Przegląd chronologiczno-biblio-

                graficzny). T.1-3. Mate­riały zachowane w Archiwum PAN oraz Instytucie Historii

                Nauki PAN, przygotowała do wydania W.Wernerowa. Warszawa 1998. Inst. Historii

                PAN. PTG. 8, s.XV, 527, 191, brosz.

60,-

 

998.       (Omańkowska Franciszka): Dzieci u żłóbka. Zbiór jasełek. Ułożyła F.O. Poznań (1918).

               Nakł. Druk. i Księg. Św. Wojciecha. 8, s.90, brosz.

15,-

 

999.       Opałek Mieczysław: Stare księgi, stare wina. Kraków 1928. Tow. Miłośników Książki.

                Druk Miejskie Muz. Przemysł. 16d, s.62, ilustr. 4, okł. oryg.

80,-

 

1000.     Opałek Mieczysław: Ze wspomnień bibliofila.Wrocław 1960. Ossol. 8, s.166, (2), brosz.

10,-

 

1053.     Opieński Henryk: Chopin. Warszawa (1910). Skł. Gł. w Księg. Altenberga we Lwowie.

                8, s.139, ilustr. na oddz. tabl. i w tekście, opr. oryg. pł. Wydaw. Tow. Nauczycieli Szkół

                Wyższych we Lwowie pod red. Tadeu­sza Piniego. Nauka i Sztuka. T.X.

80,-

 

1001.     Orczewski Tadeusz:Rządy bolszewickie.Warszawa 1920. Wydaw. “Żołnierza Polskiego”.

                16, s.23, brosz.

10,-

 

1002.     Orłowicz Mieczysław: Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie,

                i Śląsku Cieszyńskim, oprac... Z mapą Galicyi i Tatr, planem Lwowa, Krakowa i 262 ilustr.

                Lwów 1919. Książnica Polska. 16, s.510, (10), ilustr., opr. Reprint „Ruthenus“ 2002.

35,-

 

1003.     Orłowicz Mieczysław: Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie.Z 96 ilustracjami

                w tekście, planem mia­sta i mapą okolicy. Warszawa 1922. Nakł. Polskiego Tow. Krajo-

                znawczego w Warszawie. 8, s.215, (1), ilustr., mapa, opr. Reprint W.A.iF.-1985.

25,-

 

1004.     Orłowski Bolesław: Nie tylko szablą i piórem...Warszawa 1985. Wydaw. Komunikacji

                i Łączności. 8, s. 270 (1), ilustr., mapka. opr. pł. obw.

6,-

 

1005.     Orwell  George: Rok 1984. Przekł. T. Mirowicz. Warszawa 1988. PIW. 8, s.218, (1). opr.

                brosz. Seria KIK.

6,-

 

1006.     Osmańczyk Edmund Jan: Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych.Wyd.2.

                Warszawa 1986. Wiedza Powszechna. 4, s.727 (1). opr. pł. obw.

15,-

 

1007.     Osmańczyk Edmund Jan:Wisła i Kraków to Rodło.Warszawa 1985.Nasza Księgarnia.

                s. 216 (8), ilustr., opr. brosz.

10,-

 

1008.     Osowski Feliks, Brokman Lech: Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja map.

                Wyd.4 zmienione. Warszawa 1978. PPWK. 8, s.220, ilustr., opr./pieczęcie własnościowe/.

15,-

 

1009.     Osowski Feliks, Piątkowski Felicjan: Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja

                map. Warszawa 1962. PPWK. 8, s.165, ilustr., brosz.

12,-

 

1010.     Ossendowski F. Antoni: Pod smaganiem samumu.Podróż po Afryce Północnej.“Algier-

                ja i Tunisja”. Wyd.2. Lwów - Poznań 1927. Nakł. Wydaw. Polskiego. s.334, (13), ilustr.

                na oddz. tabl.,  opr. oryg. pł. rys. E. Czerper.

30,-

 

1011.     Ossowski Stanisław: U podstaw estetyki. Napisał...Warszawa 1949. Czytelnik.8, s.318,

                ilustr., opr. pł.

30,-

 

1012.     Ostrowska Bronisława: Aniołom dźwięku. Warszawa (b.r.). Gebethner i Spółka. 16,

                s.252, opr. pł. /wybór poezji i pieśni o miłości oraz przekłady poetów francuskich i bel-

                gijskich/.

15,-

 

1013.     Ostrowski Jerzy, Wernerowa Wiesława: Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii

                przy Instytucie Historii PAN. Pod red... Warszawa 1995. PAN. 8, s.205, brosz. obw.

                Z Dziejów Kartografii T.VIII.

15,-

 

1014.     Otis Skinner Cornelia: Madame Sarah. Przekł. M.Skibniewska. Warszawa 1981. PIW.

                8, s.309, (1), ilustr., opr. obw.

10,-

 

1015.     Otto Rudolf: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do ele-

                mentów racjonalnych. Warszawa 1968. “Książka i Wiedza”. 8, s.249, (3), opr. pł. Seria

                Religioznawcza. /zamalowane pieczęcie włas­nościowe/.

30,-

 

1016.      Owidiusz: Przemiany. Wybór i przekł. A.Kamieńska. Wrocław 1969. Nasza Księgarnia.

                 8, s.114, (4), ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

1017.     Owsiany Kazimierz: Zbiór piosenek korporacji Luteyko - Venedya. Toruń 1938. 16,

                s.112, brosz.

40,-

 

1018.     Oxiński Józef: Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864. Oprac., wstępem i przy-

                pisami opatrzył Emanuel Halicz. Warszawa 1965. PWN. 8, s.337, (3), 1 portret, mapa, opr.

                pł. obw.

15,-

 

1019.     Ożarowski Aleksander, Jaroniewski Wacław: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zasto-

                sowanie Warszawa 1989.Inst. Wydaw. Zw. Zawodowych.8, s.435, ilustr., opr./opr. lekko

                uszkodzona/.

20,-

 

1020.     Pachoński Jan: Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794 - 1807. T.2.: Zwycięstwa

               i klęski 1797 - 1799. War­szawa 1976. MON. s.711, mapy, szkice i ilustr. w tekście, opr.

               pł. WIH.

30,-

 

1021.     Pachoński Jan:Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794 - 1807.T.3.:Znad Renu na San

                Domingo 1799 - 1802. Warszawa 1971. MON. s.773, mapy, szkice i ilustr. w tekście,

                opr. pł. WIH.

30,-

 

1022.     Pachoński Henryk: Krzyżacy. Kraków 1910. Nakł. autora. 8, s.30, brosz.

10,-

 

1023.     Pačič Jan: Gmenoslow čili slownjk osobnych gmen rozličnych kmenů a nářecj národu

               Slawenskégo sebraný od...., rozmnożeny. Saustawený, latinským pjsmem a poznamená-

               njmi opatřený od Jana Kollára. Wydaný Jozefem Milowukem. W Budjne 1828.

               Tiskem Kr. Wđeučiliđtě Pestiankého. 8, s.(14), 113, (1), oryg. brosz.

20,-

 

1024.     Palau i Fabre Josep: Picasso. Barcelona 1985. Ediciones Polígrafa, S.A. 4, s.21, (107),

               ilustr. barwnych 150, opr., obw. /oprac. w jęz. ang./

35,-

 

1025.     Paliotti Vittorio: Historia Kamorry.Bohaterowie, zwyczaje i wydarzenia z dziejów sekty,

               która od czte­rech wieków nakłada haracz na neapolitańczyków... Kraków 1998. Univer-

               sitas. 8, s.217, (1), ilustr., opr.

8,-

 

1026.     Palmstein Roman: Preparacya do Wojny Galickiej Cezara. Część 1, ks.1. (1-29). Wyd.4.

                Lwów- War­szawa 1920. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s.55, okł. oryg. brosz.

10,-

 

1027.     Pamiętniki znalezione w Katyniu. Z przedmową J. Zawodnego. Wyd.2 rozszerzone. 

                Paris - Warszawa 1990. Editions Spotkania. 8, s.353 (10), ilustr., opr. brosz.

8,-

 

1028.     Papini Giovanni: Dante żywy. Warszawa 1958. PAX. 8, s.244, (4), brosz.

15,-

 

1029.     Paprocki Bartosz:Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588. Wyd.J.Grzybek. Kraków

               1900. Nakł. AU. 8, s.X, 125, opr.

30,-

 

1030.     Paprocki Bartosz: Herby rycerstwa polskiego przez... zebrane i wydane r.p. 1584. Wy-

               danie K.J.Turarbiego. Kraków 1858. Nakł. Wydaw. Bibl. Pol. 4, s.964, CLXII, 13, ilustr.,

               opr. Przedruk techniką fotoofsetową. Reprint Warszawa 1988.

160,-

 

1031.     Parandowski Jan: Pisma wybrane. Warszawa 1955. Czytelnik. 8, s.728, opr. pł.

15,-

 

1032.     Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki.Warszawa 1955.PIW. 8, s.451, (1), ilustr.,opr. pł. obw.

20,-

 

1033.     Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Oprac. R. Pollak. Warszawa 1989.PIW. 8, s.327,(1),

               opr. brosz.

8,-

 

1034.     Passendorfer Edward: O budowie i ruchach skorupy ziemskiej. Wyd.2 uzup. Wydaw.

               Geologiczne. War­szawa 1954. 8, s.102 (1), ilustr., brosz.

9,-

 

1035.     Pastusiak Longin: Prezydenci. Wyd.2. T.1-3. Warszawa 1989. KAW. 8, s.541(2); 620,

               (3); 575 (1), ilustr., fot. opr.

24,-

 

1036.     Patrizzi Oswaldo, Sturm Fabienne X.: Schmuckuhren 1790-1850. Handwerkliche Phan-

               tasie in Vollendung. München 1981. Callwey. 8, s.91, opr. pł. obw. /katalog zegarków

               w oprawach artystycznych, niekonwencjo­nalnych/.

30,-

 

1037.     Paukofer Heinrich: Schlüssel und Schloß. Schönheit, Formund Technik im Wandel

               der Zeiten aufgezeigt an der Sammlung H.Paukofer. Fotos F.Nüssel. Texte E.Pfeiffer

                - Belli. München 1979. Callwey. 4, s.98, ilustr., opr. pł. obw. /ilustrowany katalog zam-

               ków i kluczy/.

50,-

 

1038.     Pauli Żegota: Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litew-

               skiego. Z materyałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych wydał...

               Ozdobione herbami i rytowanemi wizerunkami.Lwów, Stanisławów i Tarnów 1850.Nakł.

               J.Milikowskiego. 8, s. IV, 314. opr. Reprint - Wydaw. “Czasopismo Wojskowe” 1991.

40,-

 

1039.     Paweł św. Apostoł: Listy. Wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz - ks. E.Dąb-

               rowski. Warszawa 1952. PAX. 8, s.XXX, 385, (2), mapa, brosz.

15,-

 

1040.     Pazdro Zdzisław: Hydrogeologia ogólna. Warszawa 1964. Wydaw. Geologiczne. 8,

               s.524, ilustr., tabele, opr. pł.

26,-

 

1041.     Pelczar Józef: Święta tunika czyli nieszyta szata Chrystusa Pana w Trewirze. Kraków

               1891. Nakł. autora - od­bitka z "Przeglądu Powszechnego".Druk W.L. Anczyca i Spółki.

               8, s. (2), 24, okł. oryg. brosz. /egz. nie roz­cięty/.

10,-

 

1042.     Pelczar Sebastyan: Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska. T.1-2.Przemyśl

               1906 - 07. Nakł. Zgro­madzenia Służebnic Serca Jezusowego.8, s.X, 592; 473, VI, opr. pł.

65,-

 

1043.     Pertek Jerzy: Wielkie dni małej floty. Poznań 1990. Wydaw. Poznańskie. 8, s.622 (8),

               ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr.

10,-

 

1044.     Personaggi e popoli della bibbia. Chi erano, come vivevano. Milano 1981. Selezione

               dal Reader`s Digest. 4, s.432, liczne ilustr. barwne, opr. obw.

20,-

 

1045.     Pešatova Zuzana: Böhmische Glasgravuren.Kunst der Glasgravuren vom 16.Jahrhun-

               dert bis Gegenvart. Prag 1968. Artia. 4, s.67, (3), ilustr.132, opr. pł. obw.

30,-

 

1046.     Péter Rózsa: Gra z nieskończonością. Warszawa 1962. PWN. 8, s.346. opr. pł. obw.

               Bibl. Problemów.

8,-

 

1047.     Petrażycka - Tomicka Jadwiga: Rozmyślania o sztuce. Lwów 1918. Wydaw. Polskie

               we Lwowie. 8,s.(4), 171, (4), opr. ppł. /pieczęcie własnościowe/.

25,-

 

1048.     Petroniusz: Uczta Trymalchiona. Przekł. L.Staff. Warszawa 1994. Alfa. 8, s.76, (2), opr.

8,-

 

1049.     Piasecki Eugeniusz: Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży. Wyd. 3. poprawione.

               Lwów - Warszawa 1922. Nakł. Książnicy Polskiej. 16, s.226, (6), opr. oryg. karton.

50,-

 

1050.     (Piąte)V. Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego - katalog. Malbork

               1971.Muzeum Zamkowe w Malborku. 16d podł., s.56, (1), il. na 136 tabl. opr. pł., obw.

45,-

 

1051.     Piątkiewicz-Dereniowa Maria: Majolika włoska w zbiorach wawelskich. Kraków 1975.

               8, s.157, liczne ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. obw.Państwowe Zbiory Sztuki

               na Wawelu. Katalog Zbiorów 2.

30,-

 

1052.     Piątkowski Henryk, Dobrzycki Henryk:Andrioli w sztuce i życiu społecznym. 278 rys.

               w tekście, 25 poza tekstem w tem 28 utworów dotąd niereprodukowanych.Warszawa

               1904. Nakł. H.Dobrzyckiego. 4, s.X, 200, tabl.12, opr. oryg. pł. /blok luźny/.

160,-

 

1053.     Piekarski Kazimierz: Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich. Seria I. Kraków 1925.

               Druk. W.L. Anczyca. 8, s.42, Prace Biblioteczne I.

15,-

 

1054.     Piekarski Kazimierz: Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510 - 1516. Chronologia

               druków i zasobu typograficznego. Kraków 1926. Druk. W.L. Anczyca i Sp. 4, s.109,

               ryciny w tekście i 14 tabl., okł. oryg.

120,-

 

1055.     Piekarski Marek: Józefa Ignacego Kraszewskiego życie i dzieła napisał... z licznemi

               rycinami. Lwów 1912. Macierz Polska. 8, s.226, (1), ilustr., brosz. /pieczęcie/.

15,-

 

1056.     Pieniążek S.A.: Sadownictwo. Podręcznik dla studentów wyższych szkół rolniczych.

               Wyd. 5. poprawione i uzup. Warszawa 1968. PWRiL. 8, s.733, (2), ilustr., opr.

30,-

 

1057.     (Pierwsza) I. Wystawa fotografiki śląskiej pod hasłem “Piękno Ziemi Śląskiej”. Kato-

               wice 1-15. XI.1938. Katowice 1938. Nakł. Kom. Organizacyjnego Wystawy. 8, s.22, 32

               ilustr. na oddz. tabl., reklamy, brosz. okł. oryg. zach.

60,-

 

1058.      Pieśni ludowe. Celtyckie, germańskie, romańskie. Oprac. E.Porębowicz, ilustr. J.M.

                Szancer. Warszawa 1959. LSW. 8, s.296, (8), ilustr., brosz.

40,-

 

1059.     Pieśni proroków. Przekł. A.Pajgert. Lwów 1865. Nakł. K.Wilda. 16, s. VIII, 67, opr. pł.

15,-

 

1060.     Pieśń polska w latach Wielkiej Wojny.Zebrał i wydał L.Szczepański.Kraków 1916.Nakł.

               “Ilustrowanego Kuryera Codziennego” w Krakowie. 8, s.156, (4), opr. ppł.

35,-

 

1061.     Pietkiewicz Stanisław: O sposobach przedstawiania terenu na mapach.Warszawa 1930.

               Gł. Druk. Wojskowa. 8, s.57, 5 tabl., ilustr., brosz. Bibl. Służby Geograficznej T.5.

10,-

 

1062.     Pietraszko Jan: Medytacje w drodze. Kraków 1977. Znak. 16, s.309.

6,-

 

1063.     Pietraszko Jan: Po śladach Słowa Bożego. (Szkice homilii - cykl A). Kraków 1979.

               PTT. 8, s.228.

8,-

 

1064.     Pietrusiński Ludwik: Podróże, przejazdki i przechadzki po Europie. T.2. Zebrał... War-

               szawa 1843. Nakł. Gustawa Sennewalda Księgarza. 16d, s.375, XII, brosz. /pieczęcie/.

30,-

 

1065.     Pietrzak Józef Stanisław: Księża Powstańcy 1863. Wyd.2 znacznie pomnożone. Kra-

               ków 1916. Gebethner i Wolff. 8, s.118, brosz. /pieczęcie własnościowe/.

20,-

 

1066.     Pilar Władysław: Tragedia. Ilustracje Zygmunta Grabowskiego. Warszawa (b.r.) Nakł.

               autora. 4, s.259, (5), opr. ozdob. pł. /poemat sceniczny o tematyce napoleońskiej, na licu

               oprawy tłoczony herb Napoleona. Ładny egz./

80,-

 

1067.     Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia. Warszawa 1989. “Novum” 8, s.279, (22), brosz.

10,-

 

1068.     Piłsudski Józef: 22 stycznia 1863.Z rysunkami E.Rydza w tekście, z 1 szkicem sytuacyj-

               nym i 1 mapką garni­zonów rosyjskich. Poznań 1920. Wielkopolska Księg. Nakładowa

               w Poznaniu. 8, s.79, ilustr., okł. oryg. brosz.  Boje Polskie pod red. M.Kukiela. T.1./pie-

               częcie własnościowe/.

20,-

 

1069.     Piłsudski Józef:Moje pierwsze boje.Wspomnienia spisane w twierdzy Magdeburskiej.

               Wyd.2. Warszawa 1926. “Biblioteka Polska”. 8, s.VI, 182, 1 portret, 3 mapy, opr. pł.

               /ślady zalania/.

25,-

 

1070.     Piłsudski Józef: Myśli, mowy, rozkazy. Wybór i wstęp B.Urbankowski. Warszawa 1989.

               Wydaw. Kwadryga. 8, s.151, (1).

8,-

 

1071.     Piłsudski Józef: O państwie i armii. Wybór pism. T.1-2. Warszawa 1985. PIW. 8, s.343;

               285, brosz.

18,-

 

1072.     Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.T.1.

               Warszawa 1937. Inst. Józefa Piłsudskiego. 8, s.XIII, 291, VIII, brosz. oryg.

10,-

 

1073.     j.w. T.3. s.299, VII.

10,-

 

1074.     j.w. T.4. s.402, X.

10,-

 

1075.     j.w. T.5. s.297, X.

10,-

 

1076.     j.w. T.6. s.217, V.

10,-

 

1077.     j.w. T.7. s.217, V.

10,-

 

1078.     j.w. T.10. s.209, (2).

10,-

 

1079.     Piłsudski Józef: Rok 1863. Wstęp i oprac. St. Kieniewicz. Warszawa 1989. Książka i Wiedza.

               8, s.211, (3), brosz.

10,-

 

1080.     Piniński Leon: Piękno miast i zabytki przeszłości. Napisał...Z 55 rycinami.Lwów (1912).

               Nakł. Księg. H.Altenberga. 4, s.47, tabl.43, opr.

45,-

 

1081.     Piotrowski Włodzimierz: Dole i niedole diabła Boruty. Wstęp i posłowie Chrościelewski,

                ilustr. R.Prokulewicz. Łódź 1968. Wydaw. Łódzkie. 8, s.138, (4), ilustr., opr.

20,-

 

1082.     Piskorski Czesław: Zabytki piastowskiego Szczecina. Wyd.2 uzup. Szczecin (b.r.).

               Nakł. i druk. Sp. Wydaw. Polskie Pismo i Książka.16 podł.,s.(40), ilustr. w tekście,brosz.

15,-

 

1083.     Piwocki Ksawery: Dzieje sztuki w zarysie.Od wieków średnich do końca XVIII w. T.2.

               Warszawa 1977. Arka­dy. 8, s.389, ilustr., opr. pł.

18,-

 

1084.     Plage Karol: Monety bite dla Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1864 i monety bite

               dla miasta Krakowa w roku 1835. XXXVIII tablic. Reedycja oprac. Cz. Kamiński. War-

               szawa 1972. Pol. Tow. Archeologiczne i Numizmatyczne. 8, s.42, tabl. 4, plansz 38, brosz.

50,-

 

1085.     Plage Karol: Monety bite dla prowincji polskich przez Austrię i Prusy oraz monety

               wolnego miasta Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa. Reedycja

               oprac. Cz.Kamiński.Warszawa 1970.Pol. Tow. Archeologiczne, Komisja Numizmatyczna.

               8, s.31, plansz 8, brosz.

35,-

 

1086.     Plage Karol: Okres Stanisława Augusta w historii numizmatyki polskiej.Zebrał... XXXIV

               tablic. Kraków 1913. Gebethner i Wolff. 8, s.41, (1), 34 tabl., brosz. Reprint PTA 1970.

60,-

 

1087.     Platon: Dialogi: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton.Przekł. W.Witwicki.Madryt

               2000. CIL Polska. 16d, s. 286 (1). opr.

15,-

 

1088.     Platon: Kryton - Rzeczpospolita I. Oprac. J.K.Jędrzejowski. Lwów - Warszawa 1927.

               Książnica - Atlas. 8, s.(4), 72, opr. oryg. brosz. Wybór z pism Platona III.

15,-

 

1089.     /Plebankiewicz Wincenty/: Bogarodzica Marya na Jasnej - Górze częstochowskiej.

               Kraków 1844. Nakł. i druk D.E. Friedleina. 8, s.V, 181, (4), brosz. /egz. przybrudzony,

               pieczęcie/.

30,-

 

1090.     Plezi Marian: Słownik łacińsko - polski. T.1-5. Warszawa 1998. PWN. 8, opr.

360,-

 

1091.     Początki grammatyki języka polskiego. Lwów 1828. Drukiem Piotra Pillera.16d, s.59 (5),

               opr. oryg. brosz.

30,-

 

1092.     Podbielski Henryk: Mit kosmogeniczny w tegonii Hezjoda. Lublin 1978. KUL. 8,

               s.183, okł. oryg. brosz. Studia Helleńskie 5.

12,-

 

1093.     Podgóreczny Józef: W służbie książki i prasy polskiej Bydgoszcz XIX - XX w. Byd-

               goszcz 1978. Kujawsko - Pomorskie Tow. Kulturalne. 8, s.82, (2), ilustr., brosz.x

10,-

 

1094.     Podwapiński Wawrzyniec: Zegarmistrzostwo. Część 1: Historia, nauka i praca zegarmis-

               trzowska. Wyd.2. Niepokalanów 1950. 8, s.87, ilustr., okł. oryg. zach.

10,-

 

1095.     Podwapiński Wawrzyniec: Zegarmistrzostwo. Część 2: Materiałoznawstwo zegarmistrzow-

               skie i części zamienne. Wyd.2. Niepokalanów 1950. 8, s.160, ilustr., okł. oryg. zach.

25,-

 

1096.     Podwapiński Wawrzyniec: Zegarmistrzostwo.Część 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne

               (początek teorii zegarm.). Niepokalanów 1950. 8, s.80, ilustr., okł. oryg. zach.

10,-

 

1097.     Podwapiński Wawrzyniec: Zegarmistrzostwo. Część 5: Zegary wieżowe, konstrukcja

               i działanie wielkich zegarów mechanicznych. Niepokalanów 1952. 8, s.410, (1), okł. oryg.

               zach.

30,-

 

1098.     Podwiński Stanisław, Typlaka Piotr: Przewodnik dla sołtysów i radnych gromadzkich

               na rok 1939. VI rocznik. Warszawa 1939. Nakł. Z.Z. Prac. Samorządu Terytorialnego RP.

               16d, s.254, opr.

15,-

 

1099.     Poezja polska 1914-1939. Antologia.Wybór i oprac. R.Matuszewski, S.Pollak. (Warsza-

               wa) 1966. Czytel­nik. 8, s.898, opr. pł. /brak obw./

20,-

 

1100.     Pohl  Andrzej: Kazania świętalne na uroczystoście Nayswiętszey Maryi Panny y nie-

               których swiętych panskich przez... Wilno 1811. W Druk. Dyecezalney. 16d, s.(8), 168;

               (2), 181, (1), opr. psk. /3 części opr. ra­zem/.

60,-

 

1101.     (Pol Wincenty): Pieśni Janusza. T.1-3. Lwów 1863. Nakł. autora. 16d, s.VIII, 150, (1); (6),

               88, (1); VI, 104, (1), opr. razem.

100,-

 

1102.     Polacy przez siebie samych odmalowani. Szkice filozoficzne 1833-1862.Wstęp i wybór

               J.Rosnowska, oprac. C.Czajkowski. Kraków 1979. WL. 8, s.408, opr.

25,-

 

1103.     Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge. Herausgegeben im

               Auftrage des Auswärtigen Amtes. Berlin 1940. Zentralverlag der NSDAP.Frz. Eher

               Nachf. G.m.b.H. 8, s.63, XVI. okł. oryg. brosz.

10,-

 

1104.     Polska na morzu. Praca zbiorowa pod red. J.I.Targa. Całkowite oprac. graf. oraz koloro-

               we plansze A.Girs i B.Barcz. Warszawa 1935.Gł. Księg. Wojskowa.4, s.232, liczne ilustr.

               w tekście i oddz. tabl., opr. oryg. obw.

100,-

 

1105.     Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. T.1. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograni-

               czu etnicznym. Pod red. St.Stępnia. Przemyśl 1990. Południowo - Wszchodni Instytut

               Naukowy. 8, s.284, (2), opr. oryg. brosz.

15,-

 

1106.     Polska w krajobrazie i zabytkach.Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i inni.

               Fotografje zebrał i ułożył prof. Wł. Dzwonkowski. T.1-2. Warszawa 1930. Wydaw. Dra

               Tadeusza Złotnickiego. 4, s.XLVII, 140, 713, ilustr. na 312 tabl.; 137, 714-1446, ilustr.

               na 320 tabl., opr. oryg. ozdobna.

350,-

 

               Polski Słownik Biograficzny. Kraków Ossol. Inst. Hist. PAN. 4.:

 

1107.     T.3. (Brożek - Chwalczewski). repr. 1989.

10,-

 

1108.     T.6. (Dunin - Firlej). repr. 1989.

20,-

 

1109.     T.7.(Firlej - ). repr. 1990.

20,-

 

1110.     Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku. Warszawa 1980. Arkady. 4, s.217, opr. pł.

               obw. Polskie Zbiory Graficzne.

25,-

 

1111.     Polskie szkło do połowy 19 wieku. Wrocław 1974. Ossol.8 podł., s.176, (3), liczne ilustr.

               w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. obw. Polskie rzemiosło i polski przemysł.

25,-

 

1112.     Popiel Paweł: Słowo w długoletniej rozprawie. Kraków 1892. Nakł. autora - odbicie

               z “Przeglądu Polskiego”. 8, s.28, okł. oryg. brosz. /egz. nie rozcięty/.

12,-

 

1113.     Popiołek Franciszek: Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich. Katowice -

Wrocław 1947. Wydaw. Inst. Śląskiego. 8, s.136, okł. oryg. brosz.

15,-

 

1114.     Popitz Klaus: Plakate aus Israel. Berlin 1985. 4, s.211, 292, ilustr. /katalog plakatów/.

35,-

 

1115.     Popko Maciej: Religie starożtnej Anatolii. Warszawa 1980. Iskry. 8, s. 295 (1), ilustr.

               na oddz. tabl. opr.,obw.

9,-

 

1116.     Popowski Remigiusz: Wielki słownik grecko - polski Nowego Testamentu. Wydanie

               z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasow-

               nikowych. Warszawa 1997. Oficyna Wydaw. “Vocatio”. 8, s. XVIII, (1), 938. opr., obw.

               Prymasowska Seria Biblijna.

60,-

 

1117.     Poradnik dla czytających książki. Katalog najlepszych książek polskich systematycznie

               według działów ułożony przez Księgarnię H.Altenberga we Lwowie. Lwów (b.r.). 8,

               s.79, brosz.

20,-

 

1118.     Poręba Piotr: Psychologiczne uwarunkowanie życia rodzinnego.Warszawa 1981. PAX.

               8, s.134, (2).

8,-

 

1119.     Porębski Mieczysław: Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku. Warszawa 1986.

               W.A.i F. 8, s.299, (1), ilustr., opr.

15,-

 

1120.     Port Gdański. Gdańsk 1926. Rada Portu i Dróg Wodnych. 8, s.48, ilustr., plan portu.

45,-

 

1121.     Port Gdynia.Gdynia 1936.Nakł. Inst. Wydaw. Państw. Szkoły Morskiej.8, s.98, 2 mapy,

               ilustr.

60,-

 

1122.     Potocki Antoni: Portret i krajobraz angielski.Lwów - Warszawa 1907.TNSW. 8, s.123,

               84 ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. oryg. pł.

30,-

 

1123.     Potocki Wacław: Fraszki, wybór. Ilustr. M. Berezowska. Warszawa 1957. PIW. 4,

               s.78, (2), ilustr., opr. pł.

20,-

 

1124.     Potocki Wacław:Wojna chocimska.Poemat epiczny w 10 częściach w skróceniu, z wstę-

               pem i objaśnieniami E.Bączalskiego. Z rys. i 2 mapami teatru wojny. Lwów 1898. Nakł.

               Tow. Pedagogicznego. 8, s.XX, 282, (1), 2 mapy, opr. ppł.

12,-

 

1125.     Powroźniak Józef: Paganini. Kraków 1968. PWM. 8, s.222, ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

1126.     Powstanie Styczniowe 1863 - 1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje. Pod red. S.Kalembki.

               Warszawa 1990. PWN. 8, s.760, (2), ilustr., opr.

35,-

 

1127.     Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski. Zesz.1. Kraków 1922. Nakł. Polskiej

               Akademji Umiejętności. 4, s.(2) 39 (1), 2 mapy. opr. oryg. brosz. /brak tylniej okł/.

15,-

 

1128.     Praktyczny słownik biblijny.Oprac. zb. katolickich i protestanckich pod red. A.Grabner

                - Haidera. Przekł. i oprac. T.Mieszkowski, P.Pachciarek. Warszawa 1994. PAX. Wydaw.

                Księży Pallotynów. 8, s.XVIII, (2), 1512 [druk dwuszpaltowy], 32, (5), opr.

30,-

 

1129.     Prądzyński Ignacy: “Zaprzepaszczone szanse”. Wybór myśli politycznych i społecz-

               nych. Wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Robert Nowak. Kraków 1985. WL. 8, s.159, (1).

10,-

 

1130.     Prokopczuk Jerzy: Historia Afryki w zarysie. Warszawa 1964. Państwowe Zakłady

               Wydaw.  Szkolnych.8, s.290 (1), ilustr., mapy. opr.

15,-

 

1131.     Protasowicz Jan: Inventores rerum albo krótkie opisanie, kto co wynalazł i do używa-

               nia ludziom podał 1608.Wydał K.Świerkowski.Wrocław 1973.Ossol. 8, s.120, (4), ilustr.,

               opr. ppł.

30,-

 

1132.     Prus Bolesław: Faraon. Z 10 ilustracjami J.Holewińskiego. Warszawa (b.r.). 4, s.274,

               ilustr., opr. pł.

120,-

 

1133.     Przed Wielkim Jutrem. Sztuka 1905-1918. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków

               Sztuki (Warszawa, październik 1990).Warszawa 1993.PWN. 8, s.362 (4), ilustr. opr. obw.

14,-

 

1134.     Przewodnik chrześcijańsko - katolicki. Wolny przekład z niemieckiego. Lwów 1838.

               Druk. P.Pillera. 16d, s.VI, 608, VII, opr. /pieczęcie/.

25,-

 

1135.     Przewodnik po Ziemi Świętej. Jerozolima 1934. Nakł. Kustodji Ziemi Świętej. 16, s.VIII,

               355, ilustr., mapy, opr. oryg. pł.

45,-

 

1136.     Przeździecki Aleksander, Rastawiecki Edward:Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki

               odrodzenie po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Wydane przez... T.1-3. Warszawa

                - Paryż 1853-55. 4, tabl. ilustr., opr. oryg. repr.

550,-

 

1137.     Przybyszewski Stanisław, Żuk-Skarczewski Tadeusz: Stanisław Wyspiański. Dzieła

               malarskie. Tekst napisa­li... Bydgoszcz 1925. Inst. Wydaw. “Biblioteka Polska”. Folio,

               s.131, tabl., opr. pł.

300,-

 

1138.     Psalmy Dawidowe. Przekł. J.Kochanowskiego.Przemyśl 1857. Nakł. M.Dzikowskiego

               8, s.139, opr.

20,-

 

1139.     Puyo Jean: Życie dla prawdy. Rozmowa z ojcem Congarem. Przekł. A.Payggert.Warsza-

               wa 1982. PAX. 8, s.202, (2).

6,-

 

1140.     Pyżalski Leon: Dzwon na trwogę.Wezwanie do walki z bezbożnictwem i obojętnością

               religijną w myśl współczesnej akcji katolickiej.Kraków 1936.Nakł. OO. Redemptorystów.

               8, s.452, (2), brosz.

8,-

 

1141.     Radoń Albin:Piłka nożna w Polsce w latach 1921-1966. Tabele i zestawienia.Warszawa

               1969. 8, s.533, brosz.

30,-

 

1142.     Radwański Andrzej: Początki fizyki. Warszawa 1839. Nakł. G.Sennewalda. 8, s.(4), 399,

               4 tabl., opr. /pieczęcie/.

30,-

 

1143.     Regionalna geologia Polski.T.1: Karpaty.(Praca zb.- red. T.1. M.Książkiewicz).Kraków

               1951 - 1953. Pol. Tow. Geologiczne. zesz.1: Stratygrafia, zesz.2.: Tektonika.-opr. razem.

               numeracja ciągła s.453, ilustr., mapy, tabele, opr.

53,-

 

1144.     Regionalna geologia Polski. T.3: Sudety. (Praca zb.- red. T.3. H.Teisseyre). Kraków

               1957 - 1960.Pol. Tow. Geologiczne. zesz.1:Utwory przedtrzeciorzędowe, zesz.2:Utwory

               trzeciorzędowe i czwartorzędowe oraz po­gląd na rozwój budowy geologicznej Sudetów.

               - opr. razem. numeracja ciągła, s.438, ilustr., mapy, tabele, opr.

53,-

 

1145.     Regulamin artylerji ciężkiej.Cz.1a. Działoczyny przy 105 mm armacie wz. 1913.Warsza-

               wa 1925. MSW. 16, s.XII, 135, (2), opr.

20,-

 

1146.     Regulamin obrony przeciwlotniczej oraz regulamin artylerji przeciwlotniczej. (wywiad

               i zajęcie stanowisk). Warszawa 1928. 1 Pułk Art. Pl. 16, s.VIII, 203, opr.

20,-

 

1147.     Reichel Friedrich: Altjapanisches Porzellan. Arita - Porzellan in der Dresdener

               Sammlung. Aufnah- men von Jürgen Karpinski.Leipzig 1980. Edition Leipzig.8, s.156,

               liczne barwne ilustr., opr.

15,-

 

1148.     Reicher Eleonora: Święty Wincenty A Paulo. Warszawa 1927. Koło Studiów Kato-

                lickich. 16, s.106, (2).

10,-

 

1149.     Reinfuss Roman:Ludowe skrzynie malowane.Warszawa 1954. 8, s.60, tabl. 71, opr. pł.

30,-

 

1150.     Reis Józef Władysław: Wieniawski. Kraków 1977.PWM.8, s.170, ilustr., opr. pł. obw.

10,-

 

1151.     Reiss Józef: Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Cz.2.

               Kraków 1934. Bibl. Jagiellońska. 4, s.32, tabl. XV, brosz. Nakł. 500 egz.

10,-

 

1152.     Reiss Józef: Książki o muzyce od  wieku XVI do wieku XVIII. Cz.3. Kraków 1938.

               Bibl. Jagiellońska. 4, s.29, tabl. 8., brosz. Nakł. 500 egz.

10,-

 

1153.     Reiss Józef: Mała historia muzyki. Popularny podręcznik dla uczniów i samouków.

               Kraków (b.r.). PWM. 8, s.202, ilustr.

12,-

 

1154.     Reiss Józef: Skrzypce. Ich budowa, technika i literatura. Z 11 ilustracjami. Warszawa

               1924. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s.187, (1), ilustr., okł. oryg. brosz.

30,-

 

1155.     Rej Mikołaj: Rózne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych. Ilustrowała

               Maja Berezowska. Warszawa 1958. PIW. 4, s.160, (4), ilustr., opr. pł.

25,-

 

1156.     Rembrandt w oczach współczesnych. Przekł. i oprac. J.Michałkowa i J.Białostocki.

               Wstęp- M.Walicki. War­szawa 1997.PIW. 8, s.174, 37 ilustr., opr. pł. Teksty źródłowe

               do Dziejów Teorii Sztuki T.VIII.

15,-

 

1157.     Remer Jerzy: Wilno. Poznań (b.r.). Wydaw. Polskie <R. Wegner> . 8, s.(6), 213, (4),

               ilustr., opr. pł., obw. Seria Cu­da Polski. Reprint - G.O.W. 1990.

12,-

 

1158.     Reston James, jr.: Galileusz. Warszawa 1998. Prószyński i S-ka. 8, s.396. Na ścieżkach

               nauki.

10,-

 

1159.     Reyman Janusz: Mennica olkuska 1579 - 1601. Wrocław (b.r.). Ossol. PAN. 8, s.363,

               tabl.XVI, okł. oryg. brosz. Pol. Tow. Archeologiczne i Numizmatyczne.

80,-

 

1160.     Reymont Władysław St.:Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apoloniusza

               Kędziorskiego i 75 ozdobami graficznemi Z.Kamińskiego. T.1-2. Warszawa (1928).

               Gebethner i Wolff. Druk. W.L. Anczyca i Sp. 4, s.284, (1); 450, (1), 20 kolor. tablic,

               ozdoby graf., opr. oryg. pł. /Stan bardzo dobry/.

400,-

 

1161.     Reymont Władysław St.: Ziemia obiecana. T.1-2. Warszawa 1983. PIW. 8, s.321, (1);

               300, (1). opr. intr.

12,-

 

1162.     Rezler Jan: Język łaciński dla prawników. Warszawa 1984. PWN. 8, s.284, tabl., brosz.

20,-

 

1163.     Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza - Narońskiego z drugiej

               połowy XVII w.Warsza­wa 1997.BN. 4, s.79, 1 repr. barwna,14 repr. map czarno-białych.

               Studia i Materiały z Historii Karto­grafii T.XV.

18,-

 

1164.     Richling W.: Zbiór najużywańszych kolęd tudzież pieśni adwentowych, postnych

               i wielkanocnych z towa­rzyszeniem fortepianu lub organu ułożony przez ... Wyd.3.

               Kraków (b.r.). A.Piwarski i Ska. 4, s.23. Litogr. brw. okładka przedstawia kolędników.x

40,-

 

1165.     Riedl Karol: Monthyon. Bój spotkaniowy niemieckiego IV Korpusu rezerwowego

                z francuską grupą generała de Lamaze 5 września 1914 r., oprac.... Warszawa 1939.

                Wojskowe Biuro Historyczne. 8, s.143, opr. pł. Studia z Wojny Światowej T.V.

                /brak załączników/.

20,-

 

1166.     Rinser Luise: Brat Ogień. Przekł. Z.Lichniak. Warszawa 1978. PAX. 16, s.135.

6,-

 

1167.     Roberts Peter: Wszystko o koniu. Kraków 1996. 4, s.192, ilustr., opr.

30,-

 

1168.     Rocznik Ilustrowany Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków 1923. Nakł.

               Tow. Sztuk Pięk­nych. 4, s.48, 2 rotograwiury A.Orłowskiego i A.Karpińskiego.

25,-

 

1169.     Rodler Othmar L.: Krakau ein Bildbuch. Kraków 1944. Buchverlag Deutscher Osten

               G.m.b.H. 4, s.X, 127, ilustr., opr.

40,-

 

1170.     Roeppel Ryszard: Dzieje Polski do XIV stulecia. Przekł. K.Przyborowski. Lwów 1879.

               Księg. Polska. 8, s.446, (2), opr. Bibl. Historyczna T.25.

20,-

 

1171.     Rok Chopinowski 1949 w Polsce.Warszawa 1949.Kom. Wykonawczy Roku Chopinow-

               skiego. 8, s.(6), 52, brosz. oryg.

25,-

 

1172.     Rok 1848. W stulecie Wiosny Ludów Literaci Lubelscy. Lublin 1948. Zw. Literatów

               Polskich. 4, s.202, brosz.

30,-

 

1173.     Rolland Romain: Haendel. Kraków 1971. PWM. 8, s.198, ilustr., opr. pł. obw.

14,-

 

1174.     Rolle Karol: Kraków. Rozszerzenie granic 1909 - 1915. Wydał... Kraków 1931. Nakł.

               Gminy. 4, s.X, 663, (3), tabl. 17, brosz.

80,-

 

1175.     Romaniuk Kazimierz, bp: Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu.

               T.1-2. Warszawa 1985. Akademia Teologii Katolickiej. 8, s.400; 490.

24,-

 

1176.     Romaniuk Kazimierz, bp: Soteriologia św. Pawła. Warszawa 1983. Akademia Teologii 

               Katolickiej. 8, s.318. opr.

10,-

 

1177.     Romer Eugeniusz: Pamiętnik paryski (1918-1919). Wrocław 1989. Ossol. 8, s.456, (2),

               ilustr.

15,-

 

1178.     Ronikier - Jaxa Bogdan: Dzierżyński “Czerwony kat”. Gdańsk 1990. Graf. 8, s.295, (1),

               opr.

15,-

 

1179.     Rosenberg Adolf: Rembrandt. Des Meisters gemälde. In 565 abbildungen. Mit einer

               biographischen einleitung...Wyd.2. Stuttgart - Leipzig 1906.Deutsche Verlag-Anstalt.

               4, s.XXVII, 440, ilustr., opr. oryg. pł. Klassiker der Kunst. T.2.

25,-

 

1180.     Rospond Stanisław: Druki mazurskie XVI w. Z pierwodruku i rękopisu wydał, wstępem,

               komentarzem i charakterystyką językową opatrzył... Olsztyn 1948. Wydaw. Instytutu

               Mazurskiego. 8, s.126, brosz.

20,-

 

1181.     Rostworowski Marek: Katalog średniowiecznych emalii na miedzi z wieków XII-XIV

               w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Kraków 1953. Muzeum Narodowe w Krakowie.

               8, s.35, tabl.XXIII, okł. oryg. brosz.

10,-

 

1182.     Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków rosnących w Pol-

               sce, bądź dziko rosną­cych, bądź też zdziczałych , lub częściej hodowanych. Cz. 1-2.

               Oprac. W.Szafer, St.Kulczycki, B.Pawłowski. Wyd.5. Warszawa 1986. PWN. 8, s.1019,

               ilustr, opr. 2 vol.

40,-

 

1183.     Rożański Feliks A.: Religia starożytnych Izraelitów, ich obyczaje i zwyczaje przez...

               T.1-2. Paryż 1861. W Druk. i Lit. PP. Renou et Maulde. 16d, s.309, (1), X; 378, X, (3).

               opr. razem ppł. /pieczęcie własnościowe/.

60,-

 

1184.     Rożek Michał: Królewska Katedra na Wawelu. Zdjęcia S.Markowski. Warszawa 1991.

               Interpress. 8, s.177, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

1185.     Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim, autorze “Officina Ferraria” z 1612 r.

               Pod red. S.Rosponda. Wrocław 1965. Ossol. 8, s.280, (1), ilustr., brosz.

25,-

 

1186.     Rómmel Juliusz: Za honor i ojczyznę. Wspomnienia dowódcy armii “Łódź” i “Warszawa”.

               Warszawa 1958. Iskry. 8, s.417, (3), załącznik, opr. pł.

25,-

 

1187.     Różycka - Bryzek Anna: Bizantyjskie - ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego.

               Warszawa 1983. PWN. 8, s.176, 184 ilustr. na oddz. tabl., opr.

25,-

 

1188.     Rubczyński Witold: Filozofia życia duchowego, jego wytrzymałość, skuteczność i ład

               w świetle doświadcze­nia i krytyki.Poznań 1925. Księg. Uniwersytecka.8, s.764, opr. ppł.

60,-

 

1189.     Rudziński Witold: Nauka o rytmie muzycznym. Cz.1-2. Kraków 1987. PWM. 8, s.324; 426,

               okł. oryg. brosz.

30,-

 

1190.     Rupert Hall A.: Rewolucja naukowa 1500-1800. Kształcenia się nowożytnej postawy

               naukowej. Przekł. T.Zembrzuski. Warszawa 1966. PAX. 8, s.456, (2), brosz. /pieczęcie/.

10,-

 

1191.     Russocki Stanisław, Kuczyński Stefan K.,Willaume Juliusz:Godło, barwy i hymn Rzecz-

               pospolitej. Zarys dziejów. Pod red. B.Leśnodorskiego. Warszawa (1963). WP. 8, s.260,

               (4), ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. brosz. obw. Bibl. Wiedzy Historycznej.

15,-

 

1192.     Ruszczyc Ferdynand, Urbański Jacek: Maja Berezowska.Antologie twórczości.Warsza-

               wa 1994. BGW. 4, s.166, ilustr., opr.

25,-

 

1193.     Ruszczyc Marek: Biografie spod ciemnej gwiazdy. Katowice 1989. Wydaw.  “Śląsk”.8,

               s.269 (2), brosz.

8,-

 

1194.     Rybka Eugeniusz: Astronomia ogólna. Wyd.3 oprac. na nowo. Warszawa 1968. PWN.

               8, s.(4), 593, ilustr., opr. pł.

18,-

 

1195.     Rydel Lucyan: Poezye.Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. Warszawa 1899. Nakł.

               Gebethnera i Wolffa. 16d, s.(4), 85, (2), opr. ppł.

20,-

 

1196.     Rzadkowska Ewa: Encyklopedia i Diderot w polskim Oświeceniu. Wrocław 1955. Ossol.

               8, s.159, (1), opr. pł. Studia Historycznoliterackie pod red. Jana Kotta. T.24.

8,-

 

1197.     Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego.Wrocław - Warszawa 1979.

               Ossol. 4, s.488, (2), liczne ilustr. w tekście i na oddz. tabl., opr. pł. obw.

35,-

 

1198.     Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby.Wybór i oprac. L.Storoni Mazzolani Przekł. i wstęp

                S.Kasprzysiak. Warszawa 1990. Czytelnik. 8, s.175, (1). opr. obw.

12,-

 

1199.     Sabarsky Sorge: Gustav Klimt. Kraków 1992. MCK. 4, s.23, (134). /wystawa sztuki G.

                Klimta w Pałacu Sztuki w Krakowie 9.VI-12.VII 1992/.

30,-

 

1200.     Sachs Harvey: Toscanini. Przekł. P.Kamiński. Warszawa 1988. PIW. 8, s.469, (2), ilustr.,

                opr. obw.

12,-

 

1201.     Sadaj Ryszard: Galicjada. Kraków - Wrocław 1984. WL. 8, s.226 (1), opr. brosz.

6,-

 

1202.     Sadoul Georges: Charlie Chaplin, jego filmy i jego czasy. Warszawa 1955. Filmowa

                Agencja Wydawnicza. 8, s.174, (1), ilustr., brosz.

10,-

 

1203.     Salon - Album.Festgabe für 1831. Herausgegeben von L.Storch. Zweiter Jahrgang.

                Mit zwölf der feinsten Stahlstiche. Leipzig - Dresden 1851. Verlag der Englischen

                Kunstanstalt von A.H.Payne. 8, s.176, 12 staloryt.

120,-

 

1204.     Samek Jan: Dzieje złotnictwa w Polsce. Warszawa 1995. Interpress.4, s.69, ilustr.204,

                opr. obw. /obwoluta w jęz. niemieckim/.

30,-

 

1205.     Samek Jan: Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne.Warszawa 1984.W.A.iF.

                8, s.465, opr. pł.

20,-

 

1206.     Samorząd Miejski. Miesięcznik. Organ Związku Miast Polskich poświęcony sprawom

                samorządu miast i sprawom gospodarstwa krajowego. T.VII, zesz.4., kwiecień 1927, okł.

                oryg. brosz.

15,-

 

1207.     Sampson George: Historia literatury angielskiej w zarysie. Podręcznik. Warszawa 1967.

                PIW. 8, s.1164, opr. pł. obw.

40,-

 

1208.     Samsonowicz Jan: Geologia z początkami mineralogii. Z 98 ryc. i mapką geologiczną

                Polski, Wyd.2 uzup.Warszawa 1948. Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych.8, s.136,

                opr. brosz.

13,-

 

1209.     Sandauer Artur: Bóg, Szatan i...? Kraków 1977. WL. 8, s.295, ilustr., opr. pł.

20,-

 

1210.     Sandelewski Wiarosław: Donizetti. Kraków 1982.PWM.8, s.299, ilustr., opr. pł. obw.

15,-

 

1211.     Sandelewski Wiarosław: Puccini. Kraków 1973. PWM. 8, s.244, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

1212.     Sandelewski Wiarosław: Rossini. Kraków 1980. PWM. 8, s.349, ilustr., opr. pł. obw.

20,-

 

1213.     Sarnowska - Temeriusz Elżbieta: Zarys dziejów poetyki. (Od starożytności do końca

                XVII w.). Warszawa 1985. PWN. 8, s.669, (1). opr. brosz.

25,-

 

1214.     Sawicka Jadwiga: Julian Tuwim. Warszawa 1986. WP. 8, s.445, (3), okł. oryg. obw.

12,-

 

1215.     Sawicki Ludomir, Smoleński Jerzy: Polskie słownictwo geograficzne. T.1-2. T.1: Termi-

                nologia regionalna ziem polskich. T.2: Słownictwo geograficzno - fizyczne. Kraków

               1922 - 1925. Nakł. Księg Geogr. “Orbis“. 8, s.16, mapka, 114, (2), opr. ppł. /pieczęcie/.

20,-

 

1216.     Sawicki Tadeusz: Front wschodni a powstanie warszawskie. Warszawa 1989. PWN.8,

                s.187 (2), ilustr., opr. brosz.

8,-

 

1217.     Saysse -Tobiczyk Kazimierz: W śniegach.Cyklu górskiego:Klub Błękitnej Trójcy część

                pierwsza.Warsza­wa (b.r.).Nakł. i drukiem Zakładów Graficznych Eugeniusza i Kazimierza

                Koziańskich. s.134, ilustr., opr. oryg. karton ozdobna.

30,-

 

1218.     Schauff Rudolf: Der polnische Feldzug. England! Dein Werk! Mit 3 Karten und vielen

                z. T. unveroffentlichten Bildern. Berlin (b.r.). Verlag "Die Wehrmacht". 8, s.61, (3),

                ilustr., okł. oryg. brosz. z obw.

30,-

 

1219.     Scherer Teodor: Pogaństwo i chrześcijaństwo uważane w jego pomnikach starego

                i nowego Rzymu. Przez:... przełożył ks. M.O. (Osuchowski M.). Leszno 1856. Nakł. i druk.

                E.Günthera. 16, s.256, (4), opr.

20,-

 

1220.     Schermann Rafał: Pismo nie kłamie. Psychografologia. Kraków 1939. Księg. Powszech-

                na. 8, s.205, (1), okł. oryg. brosz.

60,-

 

1221.     Schmidt Hermann: Einführungin die Palaeontologie. Mit 466 Abbildungen im Text

                und auf 47 Tafeln. Stutt­gart 1935. Ferdinand Enke Verlag. 8, s.(4), 253. opr. pł.

20,-

 

1222.     Schobel Johannes: Jagdwaffen und Jagdgerat des Historischen Museums zu Dresden.

                Aufnahmen von Jurgen Karpiński. Berlin 1976.Militarverlag der DDR. 8, s.94, ilustr.,opr.

15,-

 

1223.     Scholz A: Die Aegyptologie und die Bücher Mosis. Würzburg 1878. Leo Woerlsche

                Buch. 8, s.139, mapka. /pieczęcie/.

20,-

 

1224.     Schreiber Mieczysław: Przewodnik stolarski obejmujący potrzebne wiadomości tak

                z dziedziny zwyczajnego i zbytkownego materyału i technologii mechanicznej, jako

                też ostatecznych robót około wykańczania wyrobów drzewnych, barwienia, zdobnic-

                twa i imitacyi. Tarnów 1915. Nakł. i własność Księg. i Druk. Z.Jelenia. 8, s.180.

40,-