Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Geologia, nauki o Ziemi

Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996).
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Myślenice (996). Warszawa 1996. PIG. 21 cm, str. 51, tabl., opr. karton.
16,00 PLN
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XVII za rok 1947.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego T.XVII za rok 1947.
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XVII za rok 1947. Kraków 1948. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (4), 340, XXXVIII, ilustr., tabl., broszura. Treść (ogólnie): Nowak: Miocen północnej krawędzi Karpat; Gaweł: Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu, fiołkowego fluorytu; Halicki: O żwirach i głazach "antropogenicznych" w Karpatach; Halicki: O właściwej roli kwarcytu w żwirowiskach przedpola Tatr; Sedlecki i Wieser: Porfir w dolinie Czernki; Książkiewicz: Przekątne uwarstwienia niektórych skał fliszowych; Wdowiarz: Płaszczowina skolska w rejonie Czeremoszu; Bieda: Przyczynek do znajomości otwornic fliszu karpackiego; Friedberg: Przyczynki do znajomości miocenu Polski cz.IV.; Czarnocki: Przewodnik XX. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. w Górach Świętokrzyskich w roku 1947; Jaskólski: +Karol Bohdanowicz; Maślankiewicz: +Stefan Czarnocki; Pazdro: +Wojciech Rogala; Galon, Passendorfer: Przewodnik XXI. Zjazdu Pol. Tow. Geolog. na Kujawach i Pomorzu w roku 1948; Sprawozdanie z działalności Pol. Tow. Geolog. w r. adm. 1946/47; Spis zagranicznych wydawnictw periodycznych Pol. Tow. Geolog. otrzymywanych drogą wymiany; Spis członków Pol. Tow. Geolog.
65,00 PLN
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz - W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy.
Klimek Kazimierz: W sprawie genezy moren czołowych położonych na południe od Częstochowy. Kraków 1962. PAN. 24 cm, str. 21, opr. karton. Folia Quaternaria.
25,00 PLN
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła - Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej.
Czechówna Ludmiła: Historia geomormologii w Polsce w latach 1840-1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej. Poznań 1969. PTPN. 24 cm, str. 244, opr. karton. (załamanie na okł.)
45,00 PLN
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej - Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.)
Birkenmajer Krzysztof, Środoń Andrzej: Interstadiał oryniacki w Karpatach. (Z 4 fig., 2 tabl.) Warszawa 1960. Wyd. Geolog. 25 cm, str. 62, tabl. 2, opr. karton. Inst. geolog. Odb. z Biul. 150, Z badań czwartorzędu w Polsce T.9. (z dedykacją)
30,00 PLN
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej - Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych.
Marsz Andrzej: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poznań 1966. PTPN. 24 cm, str. 67, (1), tabl., opr. karton.
30,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XXXII/XXXIII. Lublin 1977-1978. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (4), 335, (1), tabl., ilustr., opr. karton. (okł. przyżółcona) Treść (ogólnie): Henkiel: O pochodzeniu rzeźby polskich Karpat fliszowych; Henkiel: Rzeźba strukturalna Karpat fliszowych; Pękala: Terasy krioplanacyjne południowego Changaju (Mongolia); Buraczyński: Heavy mineral composition of the Middle Rhine Lowland Ioesses; Buraczyński: Characteristiques litholoquies des loess d'Achenheim (France); Dolecki: Litologia i stratygrafia lessów Grzędy Horodelskiej; Nowak: Charakterystyka uziarnienia utworów pyłowych strefy krawędziowej północnej części Wyżyny Lubelskiej; Buraczyński, Gurba: Piaskowce batiatyckie w uroczysku Piekiełko na Roztoczu Tomaszowskim; Wojtanowicz: Czwartorzędowe zmiany sieci rzecznej Niziny Sandomierskiej; Łanczont: Hipsometria Australii według Mapy Świata 1:2,5 M; Szwaczko: Rozwój i długość śródziemnomorskiej linii brzegowej Afryki; Paczos, Warakomski, Zinkiewicz: Zapylenie atmosfery na obszarze strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego; Surdacki: Zmiany w występowaniu i liczebności niektórych gatunków ssaków na obszarze byłego woj. lubelskiego w XIX i XX wieku.
60,00 PLN
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4. (Kraków 1961).
Rocznik Pol. Tow. Geologicznego T.XXX za rok 1960, zesz.4 . Kraków 1961. Pol. Tow. Geolog. 24 cm, str. (3), 348-504, ilustr., tabl., broszura. Treść (ogólnie): Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Geolog. w Tatrach i na Podhalu; Passendorfer: Rozwój paleograficzny Tatr; Sokołowski: Uwagi o wynikach nowych badań nad techniką Tatr; Przewodnik do tras wycieczkowych XXXII Zjazdu P.T.G. w Zakopanem w 1959 r. Pr. zb. pod red. Z. Kotańskiego, E. Passendorfera i S. Sokołowskiego; Sparwozdanie z działalności P.T.G. w r. adm. 1958/1959.
40,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.I. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1976. 20 cm, str. 83, tabl., opr. karton.
20,00 PLN
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych.
Odlanicki-Poczobutt Michał - Geodezja dla studiów inżynieryjno - budowlanych. Wyd. 4., uzupełnione. Warszawa 1977. P.P.W.K. 23 cm, str. 534, (1), tabl., opr. pł. (plamki na opr.)
28,00 PLN
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny.
Grocholski Andrzej: Okolice Wrocławia. Przewodnik geologiczny. Warszawa 1971. Wyd. Geolog. 17 cm, str. 69, (3), ilustr., opr. karton.
14,00 PLN
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. B. Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Vol. XVI. Lublin 1963. Nakł. UMCS. 24 cm, str. (6), 386, tabl., ilustr., opr. karton. Treść (ogólnie): Morawski - Charakterystyka mineralno - petrograficzna oraz morfometria piasków i żwirów z wybrzeża wyspy Wolin. Rzechowski - Młodoczwartorzędowe osady doliny Bugu w okolicy Dubienki. Trembaczowski - Przyczynki do metodyki badań granulometryczno-petrograficznych utworów morenowych. Henkiel - Geomorfologia strefy europejskiego działu wodnego pomiędzy dorzeczami Sanu i Strwiąża. Jedut - Metoda koncentracji w zastosowaniu do badania rozmieszczenia ludności na przykładzie Polski. Warakomska - Materiał budowlany wsi w Polsce według stanu z 1957 r. Modrzewska - Z badań nad stosunkami ludnościowymi półwyspu Hel. Warakomski - Częstotliwość występowania rodzajów chmur w Polsce w okresie 1950-1959. Michna - Pomiary parowania wzdłuż profili poprzecznych doliny Sanu (w okolicy Przemyśla) cz.1. Butrym, Michna - Parowanie z wolnej powierzchni wodnej w dolinie potoku Równia (Bieszczady Zachodnie) cz.1. Izdebski - Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. Izdebska, Szynal: Badania geobotaniczne w rezerwacie leśnym Obrocz na Roztoczu Środkowym.
60,00 PLN
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953 r.
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953 r.
Przewodnik wycieczkowy narady Państwowej Służby Geologicznej 1953r. Warszawa 1953. W.G. 21 cm, str. 99, tabl. VI, ilustr., opr. karton.
35,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Kontynenty w ruchu.
Mizerski Włodzimierz: Kontynenty w ruchu.
Mizerski Włodzimierz: Kontynenty w ruchu. Warszawa 1986. Iskry. 20 cm, str. 163, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
Klimaszewski Mieczysław: Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Wrocław 1948. Nakł. Wroc. Tow. Nauk. 25 cm, str. 233, (2), załączniki, opr. karton. Prace Wroc. Tow. Nauk. ser. B, nr 7. (brak dwóch tablic)
50,00 PLN
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi.
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi.
Wille Hemann Heinz: W głąb Ziemi. Przekł. T. Kurlus. Posłowie S.W. Alexandrowicz. Katowice 1982. Wyd. Śląsk. 23 cm, str. 206, (2), ilustr., opr. tw.
18,00 PLN
Geological atlas of Poland  1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko.
Geological atlas of Poland 1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko.
Geological atlas of Poland 1:2 000 000. Ed. in chief Jerzy Znosko. Ed. Maria Tyska. Translated by Romuald Żyłka Warsaw 1968. Geological Institute. 1 atlas (10 k. tabl. luz.), mapy złożone kolor. w plastikowej okł. 22 x 31 cm + 2 zał. tekstu. XXIII Geologorum Conventus, Praga 1968.
80,00 PLN
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.).
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.).
Biuletyn Geologiczny. T.1. Poświęcony VI. Kongresowi INQUA (cz.1.). Warszawa 1961. Wyd. U.W. 24 cm, str. 196, (2), tabl., ilustr., opr. karton. (lekkie uszkodz. okł.)
65,00 PLN
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000.
Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Skala 1:25 000. Wybrał i oprac. A. Marcinkiewicz. Warszawa 1960. Zarz. Topogr. Sztabu Generalnego. 35 cm, str. 135, opr. pł.
45,00 PLN
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi.
Sztejn Janina: Z mikroskopem przez dzieje Ziemi. Warszawa 1955. W.G. 21 cm, str. 70, (2), ilustr., opr. karton
20,00 PLN
Stenz Edward: Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward: Co wiemy o wnętrzu Ziemi.
Stenz Edward: Co wiemy o wnętrzu Ziemi. Warszawa 1954. W.G. 21 cm, str. 62, (2), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna.
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna.
Krzywobłocka Róża, Lindner Maria: Przygoda geologiczna. Okł. i ilustr. M. Portus. Warszawa 1964. PZWS. 21 cm, str. 85, (1), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny.
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny.
Pentlakowa Zofia: Słownik petrograficzny. Warszawa 1962. W.G. 21 cm, str. 344, (2), tabl. X, opr. pł. (drobne żółte plamki na opr.)
25,00 PLN
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski.
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski.
Książkiewicz M., Samsonowicz J.: Zarys geologii Polski. Warszawa 1953. PWN. 22 cm, str. 223, ilustr., tabl., mapki, opr. karton.
25,00 PLN
Duel Igor I.: Wędrujące kontynenty - fantazja czy rzeczywistość?
Duel Igor I.: Wędrujące kontynenty - fantazja czy rzeczywistość?
Duel Igor I.: Wędrujące kontynenty - fantazja czy rzeczywistość?. Tłum. W. Mizerski. Warszawa 1989. KiW. 21 cm, str. 187, (3), ilustr., opr. karton.
16,00 PLN
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu.
Straszewska Katarzyna: Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia rejonu dolnego Bugu. Warszawa 1968. W.G. 24 cm, str. 149, (3), tabl. załączn., opr. karton. Studia geologica polonica vol. XXIII (lekko naddarta tylna część okł.)
40,00 PLN
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich.
Oberc Józef: Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Warszawa 1966. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 187, tabl., załączn., opr. karton. Studia geologica polonica, vol. XX.
40,00 PLN
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu.
Halicki Bronisław: Rzeźbiarze krajobrazu. Warszawa 1957.WP. 21 cm, str. 224, (2), ilustr., opr. karton. (na wewnętrznej stronie okł. drobne żółte plamki)
16,00 PLN
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego.
Maruszczak Henryk, Wilgat Tadeusz: Rzeźba strefy krawędziowej Roztocza Środkowego. Lublin 1956. Nakł. UMCS. 24 cm, str. 107, tabl., opr. karton. (Dedykacja. autorów )
40,00 PLN
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane.
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane.
Madeyska Teresa: Dzieje w jaskiniach zapisane. Ojców 2000. Nakł. Ojcowskiego Parku Narod. 21 cm, str. 35, (1), ilustr.,opr. karton.
18,00 PLN
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN.
Sprawozdania z badań naukowych. T.III. Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Warszawa 1980. 20 cm, str. 226, tabl., opr. karton. (kilka drobnych plamek)
25,00 PLN
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą.
Karszewski Władysław: Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad dolną Pilicą. Warszawa 1952. WPIG. 24 cm, str. 24, (2), tabl. 1., opr. karton. Dedykacja autora.
25,00 PLN
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University.
Lundqua. Annual report 1990 of Department of Quarternary Geology. Lund University. 21 cm, str. 32, opr. karton.
25,00 PLN
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa.
Sawicki Ludwik: Warunki stratygraficzne interglacjału w Ściejowicach koło Krakowa. (Odb. z Biuletynu 118 z Badań Czwartorzędu w Polsce, t.8.) Warszawa 1957. W.G. 24 cm, str. (25), opr. karton. (górny margines pierwszej karty lekko przycięty bez szkody dla tekstu)
18,00 PLN
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta.
Klimaszewski Mieczysław: Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta. Kraków 1960. Nakł. UJ. 25 cm, str. 166, (3), XXXVIII, ilustr., opr. karton.
30,00 PLN
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla.
Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1. Oprac. pod red. L. Starkla. Warszawa 1970. IG PAN. 20 cm, str. 72, tabl., opr. karton. Dokumentacja geogr., z.3.
18,00 PLN
Wspólczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. (Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4.)
Wspólczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. (Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4.)
Współczesne procesy geomorfologiczne. Metody badań. Warszawa 1970. IG PAN. 20 cm, str. 149, (2), tabl., opr. karton. Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z.4. 35,00 Treść (ogólnie): Przedmowa; J. de Ploey: Erozja deszczowa: doświadczenia przy pomocy piasków śladowych i bilanse morfogenetyczne; Schumm S.A.: Rozwój i ewolucja stoków; Praca zbiorowa: Metody polowe w badaniach procesów stokowych i fluwialnych;
35,00 PLN
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie.
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie.
Mizerski Włodzimierz: Jurajska kra lodowcowa w Łukowie. (b.m.w.) (1980). 20 cm, str. 8, (8), ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. (Biblioteka Problemów, t. 107)
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. (Biblioteka Problemów, t. 107)
Franke Herbert W.: Mowa przeszłości. Przekł. K. Kowalski. Warszawa 1966. PWN. 19 cm, str. 228, (4), ilustr., opr. karton. z obw. Biblioteka Problemów, t. 107.
18,00 PLN
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna.
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna.
Kleczkowski Antoni, Dziewański Janusz: Słownik geologiczny. Geologia dynamiczna z 96 rys. Warszawa 1953. W.G. 21 cm, str. 85, opr. tw.
16,00 PLN
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953
Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C (geographia et geologia). Vol. I. Toruń 1953. Nakł. Tow. Nauk w Toruniu. 25 cm, tabl., opr. karton. (egz. częściowo nie rozcięty. Oddzielna numeracja dla każdego tytułu). Treść: Roszkówna: Oz chełmżyński; Koc: Osadnictwo wybrzeża na wschód od Darłowa; Polakiewiczówna: Z badań nad zapleczem gospodarczym Torunia; Hohendorf: Klimat ziemi chełmińskiej w świetle potrzeb rolnictwa; Galon: Formy polodowcowe okolic Więchorka; Galon: Morfologia doliny i zandru Brdy.
70,00 PLN
Grocholski Wojciech: Sudety. Przekroje geologiczne przez Polskę.
Grocholski Wojciech: Sudety. Przekroje geologiczne przez Polskę.
Grocholski Wojciech: Sudety. Warszawa 1967. Wyd. Geolog. 23 cm, str. 13, (1), tabl. wklej. 2, tabl. w załączniku 2, opr. karton. Przekroje geologiczne przez Polskę.
26,00 PLN
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M. Z. Pulinowa.
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M. Z. Pulinowa.
Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym. Oprac. M.Z. Pulinowa. Warszawa 1972. IG PAN. 20 cm, str. 112, tabl. opr. karton. Dok. geogr. z.4. (pieczątka bibl. "do obrotu rynkowego")
35,00 PLN
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki.
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki.
Różycki Stefan Zbigniew: Geolog detektywem. Na tropach ludzi, kultur i sztuki. Warszawa 1979. WP. 18 cm, str. 198, (2), opr. karton. Bibl. Wiedzy Współczesnej "Omega"
16,00 PLN
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię.
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię.
Czechowski Leszek, Teisseyre Roman: Wnętrze Ziemi kształtuje jej powierzchnię. Warszawa 1981. WP. 18 cm, str. 253, (3), opr. karton. Bibl. Wiedzy Współczesnej "Omega"
16,00 PLN
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962).
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962).
Przewodnik XXXV. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (Kielce 18-19 września 1962). Pr. zb. pod red. H. Żakowej. Warszawa 1962. WG. 21 cm, str. 227, tabl., opr. karton.
45,00 PLN
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.25. z.2. Kraków 1999. AGH. Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne. 24 cm, str. (4), 108-205, tabl., opr. karton. Treść (ogólnie): Alexandrowicz, Lalik: Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w północnej części Beskidu Małego; Karpaty; Kocoń: Znaczenie cech litologiczno-sedymentologicznych dla jakości surowców skalnych na przykładzie warstw godulskich (turon - senon dolny); Majewski: Proces fuzynizacji w węglu brunatnym złoża Legnica; Połtowicz: Badeńskie olistostromy i stożki turbidytowe okolic Tarnowa (przedgórze Karpat Środkowych); Zapałowicz - Bilan: Biostratygrafia osadów kredy górnej w południowej części rowu Kleszczowa - pole Bełchatów.
30,00 PLN
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4.
Geologia. Kwartalnik AGH. T.23. z.4. Kraków 1997. AGH. Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne. 24 cm, str. (4), 335-427, (1), opr. karton. (nieaktualna pieczątka) Treść (ogólnie): Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P., Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E.: Zmiany środowiska południowej Polski w okresie historycznym; Szychowska-Krąpiec E.: Ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na drzewostany sosnowe Puszczy Niepołomickiej i Borów Nowotarskich w świetle analizy dendrologicznej; Sokołowski T.: Uwagi o składzie petrograficznym czwartorzędowych żwirów z rejonu Tarnowa.
25,00 PLN
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały.
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały.
Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.12. Pod red. R. Machowskiego i M. A. Rzętały. Sosnowiec 2011. Wyd. Wydz. Nauk o Ziemi UŚ. Studenckie Koło Nauk. Geogr. UŚ. 23 cm, str. 180, ilustr., opr. karton.
26,00 PLN
Rocznik świętokrzyski. T.X.
Rocznik świętokrzyski. T.X.
Rocznik świętokrzyski. T.X. Kielecki okręg eksploatacji surowców węglanowych. Wybrane problemy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Warszawa - Kraków 1983. PWN. 24 cm, str. 307, (1), tabl., opr. karton.
25,00 PLN
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina.
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina.
Gilewska Sylwia: Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina. Warszawa 1963. Wyd. Geolog. 24 cm, str. 135, tabl., opr. karton. PAN. Inst. Geogr., Prace geogr. nr 44. (lekkie załamanie przy grzbiecie opr.)
20,00 PLN
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego.
Ostatni milion lat na ziemiach polskich. Pr. zb. pod red. B. Halickiego. Warszawa 1955. WP. 20 cm, str.338, ilustr., opr. karton.
25,00 PLN
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.)
Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony. Wrocław 1972. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 393, (2), ilustr., tabl., opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.
65,00 PLN
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22.  (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. (do: Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony.)
Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.1.: Mapy 10-22. Wrocław (brw.). Ossol. Wyd. PAN. Teka karton: 24 cm, map 13. (teka uszkodz., kompletna)
50,00 PLN
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. (Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.)
Dynowska Irena: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Wrocław 1983. Ossol. Wyd. PAN. 24 cm, str. 243, (1), ilustr., tabl., mapy, opr. karton. Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej. T.11.
55,00 PLN
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii.
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii.
Galon Rajmund: Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii. Warszawa 1979. WSiP. 20 cm, str. 393, (2), ilustr., opr. karton. z obw.
30,00 PLN
Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź.
Petrażycki Bolesław: Miedź. Warszawa 1964. Wyd. Geolog. 21 cm, str. 125, (1), tabl., ilustr., opr. karton.
18,00 PLN
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Prace geograficzne UJ z. 21
Z badań nad hydrografią Polski południowej. Kraków 1968. Nakł. UJ. 25 cm, str. 82, tabl., opr. karton. Prace geograficzne z. 21. (egz. częściowo nie rozcięty)
20,00 PLN
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza.
Pawlikowski Maciej: Studium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w złożu siarki Wydrza. Warszawa 1982. W.G. 24 cm, str. 59, (1), tabl. VI, opr. karton. Prace Mineralogiczne nr 72.
18,00 PLN
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Instrukcje i podręczniki nr 84.
Podział hydrograficzny Polski. Warszawa 1964. Państw. Inst. Hydrolog. - Meteorologiczny. 24 cm, str. VIII, 29, mapa, broszura. Instrukcje i podręczniki nr 84. (drobny ubytek okł.)
30,00 PLN
Pokaż:
60 120 180