Wyszukiwarka

Kategorie

Wyszukiwarka

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17.

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17.
Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17. Warszawa - Kraków 1988. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.203, (1), tabl., opr. karton.
40,00 PLN 

Opis

Prace botaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z.17. Warszawa - Kraków 1988. Nakł. UJ. PWN. 24 cm, str.203, (1), tabl., opr. karton.

Treść:

Bogdan ZEMANEK: A simple method of estimating to what degree the flora of a given region may be assumed as mountain flora. - Prosta metoda oceny, w jakim stopniu flora danego terenu może być uważana za florę górską.
Adam ZAJĄC: Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part IV. Taxa of Pontic-Pannonian, Mediterraneo-South Asiatic, South Asiatic and Middle European origin. Archaeophyta anthropogena. Archaeophyta resistentia. Archaeophytes of unknown origin. - Badania nad pochodzeniem archeofitów występujących w Polsce. Część IV. Taksony pochodzenia pontyjsko-pannońskiego, śródziemnomorsko-południowo-azjatyckiego, południowoazjatyckiego i środkowoeuropejskiego. Archaeophyta antropogena, Archaeophyta resistentia. Archeofity o nieznanym pochodzeniu.
Maria ZAJĄC: Materiały do atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich. 9. Orchis pallens L. - Materials to the Atlas of Distribution of Vascular Plants in the Polish Carpathian Mts. 9. Orchis pallens L.
Eugeniusz DUBIEL: Dolina Wierzbanówki: 15. Wpływ wypasu bydła i owiec na zbiorowiska roślinne odłogów i łąk. - The Wierzbanówka Valley: 15. The influence of cattle and sheep grazing on the plant communities of abandoned fields and meadows.
Mieczysław LANGER: Dolina Wierzbanówki: 16. Typy gleb i mapa ich rozmieszczenia. - The Wierzbanówka Valley: 16. Soil types and the map of their distribution.
Anna MEDWECKA-KORNAŚ, Krystyna TOWPASZ, Stefan GAWROŃSKI: Dolina Wierzbanówki: 17. Zespoły leśne. - The Wierzbanówka Valley: 17. Forest associations.
Anna MEDWECKA-KORNAŚ: Dolina Wierzbanówki: 18. Związek zespołów leśnych z glebami i mapa potencjalnej roślinności naturalnej. - The Wierzbanówka Valley: 18. Correlations of forest associations with soil types and the map of potential natural vegetation.
Helena TRZCIŃSKA-TACIK: Halofity nad dolną Nidą. - Halophytes in the Lower Nida Basin (Southern Poland).
Maria ZAJĄC, Adam ZAJĄC: Zbiorowiska z klasy Isoë to-Nanojuncetea na dnach wysychających stawów w południowej części Kotliny Oświęcimskiej. - Communities of the class Isoë to-Nanojuncetea on the bottoms of drying-up ponds in the S part of the Oświęcim Basin (Southern Poland).
Józef MITKA: Effect of mineral fertilization upon the forest grass population of Molinia arundinacea Schrank. I. The use of matrix model for the simulation of population growth during ample and insufficient supplies of water. - Wpływ nawożenia mineralnego na populację trawy leśnej Molinia arundinacea Schrank. I. Zastosowanie modelu macierzowego do symulacji wzrostu populacji podczas dostatecznego oraz niedostatecznego zaopatrzenia w wodę.
Maria OLECH, Vagn ALSTRUP: Notes on some species of Peltigera Willd. in Poland. - Uwagi na temat kilku gatunków Peltigera Willd. w Polsce.
Vagn ALSTRUP, Maria OLECH: Additions to the lichen flora of the Polish Tatra Mountains. - Dodatek do flory porostów Tatr polskich.
Alicja ZEMANEK: Nieznane materiały rękopiśmienne dotyczące działalności Antoniego Żmudy w Uniwersytecie Jagiellońskim. - The unknown manuscript materials of Antoni Żmuda related to his activity at the Jagiellonian University.